სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

9. ბიოლოგიური ექსპერიმენტების ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: ბიოლოგიური ექსპერიმენტების ნარჩენები სპეციალურ უტილიზაციას საჭიროებს. მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: ბიოლოგიური ნარჩენები, უტილიზაცია