სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

8. მჟანგავი ნივთიერებების ნარჩენების გაუვნებელყოფა

მოკლე აღწერა: გაქვთ ლაბორატორიაში დამჟანგველი ნივთიერებების ნარჩენები? მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: დამჟანგველი ნივთიერებები, უტილიზაცია, უსაფრთხოება