სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

3. ქიმიური რეაქტივების ნარჩენების მართვის სტრატეგია

მოკლე აღწერა: გავეცნოთ სასკოლო ლაბორატორიაში არსებული ქიმიური რეაქტივების ნარჩენების მართვის სტრატეგიას.

საკვანო სიტყვები: ნარჩენები, მართვა, სტრატეგია