სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

2. ტოქსიკური ნივთიერებების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: რა საფრთხეს შეიცავს სკოლის ლაბორატორიაში არსებული ქიმიური რეაქტივების და ნარჩენების გარემოში მოხვედრა?

საკვანო სიტყვები: ქიმიური რეაქტივები და მათი ნარჩენები, გარემოზე ზემოქმედება, უტილიზაცია