სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

15.  თუთიის შემცველი ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს ხშირად იყენებენ თუთიას, რომლის ნარჩენების გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: თუთია, უტილიზაცია