სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

11.  სპილენძის შემცველი ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სპილენძის შემცველი ნაერთები სასკოლო ექსპერიმენტებში ხშირად გამოიყენება. სპილენძი მძიმე მეტალია და ამიტომ იგი გარემოს დამბინძურებლებს მიეკუთვნება. მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: სპილენძი, უტილიზაცია