ელექტროუარყოფითობა

 

 

დალაგებულია რიგობრივი ნომრის მიხედვით

 

რიგობრივი
ნომერი
სიმბოლო ელემენტი ელექტროუარყოფოთობა
1 H წყლაბადი 2.2
2 He ჰელიუმი -
3 Li ლითიუმი 0.98
4 Be ბერილიუმი 1.57
5 B ბორი 2.04
6 C ნახშირბადი 2.55
7 N აზოტი 3.04
8 O ჟანგბადი 3.44
9 F ფთორი 3.98
10 Ne ნეონი -
11 Na ნატრიუმი 0.93
12 Mg მაგნიუმი 1.31
13 Al ალუმინი 1.61
14 Si სილიციუმი 1.9
15 P ფოსფორი 2.19
16 S გოგირდი 2.58
17 Cl ქლორი 3.16
18 Ar არგონი -
19 K კალიუმი 0.82
20 Ca კალციუმი 1
21 Sc სკანდიუმი 1.36
22 Ti ტიტანი 1.54
23 V ვანადიუმი 1.63
24 Cr ქრომი 1.66
25 Mn მანგანუმი 1.55
26 Fe რკინა 1.83
27 Co კობალტი 1.88
28 Ni ნიკელი 1.91
29 Cu სპილენძი 1.9
30 Zn თუთია 1.65
31 Ga გალიუმი 1.81
32 Ge გერმანიუმი 2.01
33 As დარიშხანი 2.18
34 Se სელენი 2.55
35 Br ბრომი 2.96
36 Kr კრიპტონი 3
37 Rb რუბიდიუმი 0.82
38 Sr სტროციუმი 0.95
39 Y იტრიუმი 1.22
40 Zr ცირკონიუმი 1.33
41 Nb ნიობიუმი 1.6
42 Mo მოლიბდენიუმი 2.16
43 Tc ტექნეციუმი 1.9
44 Ru რუთენიუმი 2.2
45 Rh როდიუმი 2.28
46 Pd პალადიუმი 2.2
47 Ag ვერცხლი 1.93
48 Cd კადმიუმი 1.69
49 In ირიდიუმი 1.78
50 Sn კალა 1.96
51 Sb სტიბიუმი 2.05
52 Te ტელური 2.1
53 I იოდი 2.66
54 Xe ქსენონი 2.6
55 Cs ცეზიუმი 0.79
56 Ba ბარიუმი 0.89
57 La ლანთანი 1.1
58 Ce ცერიუმი 1.12
59 Pr პრაზეიდიუმი 1.13
60 Nd ნეოდინიუმი 1.14
61 Pm პრომეთიუმი 1.13
62 Sm სამარიუმი 1.17
63 Eu ევროპიუმი 1.2
64 Gd გადოლინიუმი 1.2
65 Tb ტერბიუმი 1.22
66 Dy დისპოზიუმი 1.23
67 Ho ჰოლმიუმი 1.24
68 Er ერბიუმი 1.24
69 Tm თულიუმი 1.25
70 Yb იტერბიუმი 1.1
71 Lu ლუტეციუმი 1.27
72 Hf ჰაფნიუმი 1.3
73 Ta ტანტალი 1.5
74 W ვოლფრამი 2.36
75 Re რენიუმი 1.9
76 Os ოსმიუმი 2.2
77 Ir ირიდიუმი 2.2
78 Pt პლატინა 2.28
79 Au ოქრო 2.54
80 Hg ვერცხლისწყალი 2
81 Tl თალიუმი 1.62
82 Pb ტყვია 2.33
83 Bi ბისმუტი 2.02
84 Po პოლონიუმი 2
85 At ასტატი 2.2
86 Rn რადონი -
87 Fr ფრანციუმი 0.7
88 Ra რადიუმი 0.89
89 Ac აქტინიუმი 1.1
90 Th თორიუმი 1.3
91 Pa პრპტაქტინიუმი 1.5
92 U ურანი 1.38
93 Np ნეპტუნიუმი 1.36
94 Pu პლუტონიუმი 1.28
95 Am ამერიციუმი 1.3
96 Cm კიურიუმი 1.3
97 Bk ბერკლიუმი 1.3
98 Cf კალიფორნიუმი 1.3
99 Es ეინშტენიუმი 1.3
100 Fm ფერმიუმი 1.3
101 Md მენდელეევიუმი 1.3
102 No ნობელიუმი 1.3
103 Lr ლოურენციუმი -
104 Rf რუთენფორდიუმი -
105 Db დუბნიუმი -
106 Sg სიიბორგიუმი -
107 Bh ბორიუმი -
108 Hs ჰასიუმი -
109 Mt მეიტნერიუმი -
110 Ds დარმშტატიუმი -
111 Rg რანტგენიუმი -
112 Cn კოპერნიციუმი -
113 Nh ნიჰონიუმი -
114 Fl ფლეროვიუმი -
115 Mc მოსკოვიუმი -
116 Lv ლივერმორიუმი -
117 Ts ტენესინი -
118 Og ოგანესონი -

 

დალაგებულია რიგობრივი ნომრის მიხედვით

 

რიგობრივი
ნომერი
სიმბოლო ელემენტი ელექტროუარყოფოთობა
9 F ფთორი 3.98
8 O ჟანგბადი 3.44
17 Cl ქლორი 3.16
7 N აზოტი 3.04
36 Kr კრიპტონი 3
35 Br ბრომი 2.96
53 I იოდი 2.66
54 Xe ქსენონი 2.6
16 S გოგირდი 2.58
6 C ნახშირბადი 2.55
34 Se სელენი 2.55
79 Au ოქრო 2.54
74 W ვოლფრამი 2.36
82 Pb ტყვია 2.33
45 Rh როდიუმი 2.28
78 Pt პლატინა 2.28
1 H წყლაბადი 2.2
44 Ru რუთენიუმი 2.2
46 Pd პალადიუმი 2.2
76 Os ოსმიუმი 2.2
77 Ir ირიდიუმი 2.2
85 At ასტატი 2.2
15 P ფოსფორი 2.19
33 As დარიშხანი 2.18
42 Mo მოლიბდენიუმი 2.16
52 Te ტელური 2.1
51 Sb სტიბიუმი 2.05
5 B ბორი 2.04
83 Bi ბისმუტი 2.02
32 Ge გერმანიუმი 2.01
80 Hg ვერცხლისწყალი 2
84 Po პოლონიუმი 2
50 Sn კალა 1.96
47 Ag ვერცხლი 1.93
28 Ni ნიკელი 1.91
14 Si სილიციუმი 1.9
29 Cu სპილენძი 1.9
43 Tc ტექნეციუმი 1.9
75 Re რენიუმი 1.9
27 Co კობალტი 1.88
26 Fe რკინა 1.83
31 Ga გალიუმი 1.81
49 In ირიდიუმი 1.78
48 Cd კადმიუმი 1.69
24 Cr ქრომი 1.66
30 Zn თუთია 1.65
23 V ვანადიუმი 1.63
81 Tl თალიუმი 1.62
13 Al ალუმინი 1.61
41 Nb ნიობიუმი 1.6
4 Be ბერილიუმი 1.57
25 Mn მანგანუმი 1.55
22 Ti ტიტანი 1.54
73 Ta ტანტალი 1.5
91 Pa პრპტაქტინიუმი 1.5
92 U ურანი 1.38
21 Sc სკანდიუმი 1.36
93 Np ნეპტუნიუმი 1.36
40 Zr ცირკონიუმი 1.33
12 Mg მაგნიუმი 1.31
72 Hf ჰაფნიუმი 1.3
90 Th თორიუმი 1.3
95 Am ამერიციუმი 1.3
96 Cm კიურიუმი 1.3
97 Bk ბერკლიუმი 1.3
98 Cf კალიფორნიუმი 1.3
99 Es ეინშტენიუმი 1.3
100 Fm ფერმიუმი 1.3
101 Md მენდელეევიუმი 1.3
102 No ნობელიუმი 1.3
94 Pu პლუტონიუმი 1.28
71 Lu ლუტეციუმი 1.27
69 Tm თულიუმი 1.25
67 Ho ჰოლმიუმი 1.24
68 Er ერბიუმი 1.24
66 Dy დისპოზიუმი 1.23
39 Y იტრიუმი 1.22
65 Tb ტერბიუმი 1.22
63 Eu ევროპიუმი 1.2
64 Gd გადოლინიუმი 1.2
62 Sm სამარიუმი 1.17
60 Nd ნეოდინიუმი 1.14
59 Pr პრაზეიდიუმი 1.13
61 Pm პრომეთიუმი 1.13
58 Ce ცერიუმი 1.12
57 La ლანთანი 1.1
70 Yb იტერბიუმი 1.1
89 Ac აქტინიუმი 1.1
20 Ca კალციუმი 1
3 Li ლითიუმი 0.98
38 Sr სტროციუმი 0.95
11 Na ნატრიუმი 0.93
56 Ba ბარიუმი 0.89
88 Ra რადიუმი 0.89
19 K კალიუმი 0.82
37 Rb რუბიდიუმი 0.82
55 Cs ცეზიუმი 0.79
87 Fr ფრანციუმი 0.7
2 He ჰელიუმი  
10 Ne ნეონი  
18 Ar არგონი  
86 Rn რადონი  
103 Lr ლოურენციუმი  
104 Rf რუთენფორდიუმი  
105 Db დუბნიუმი  
106 Sg სიიბორგიუმი  
107 Bh ბორიუმი  
108 Hs ჰასიუმი  
109 Mt მეიტნერიუმი  
110 Ds დარმშტატიუმი  
111 Rg რaნტგენიუმი  
112 Cn კოპერნიციუმი  
113 Nh ნიჰონიუმი  
114 Fl ფლეროვიუმი  
115 Mc მოსკოვიუმი  
116 Lv ლივერმორიუმი  
117 Ts ტენესინი  
118 Og ოგანესონი