ზოგიერთი ფიზიკური კონსტანტა

სიმძიმის ძალის  აჩქარება 9.806 მ/წმ2
ავოგადროს რიცხვი 6.022 x 1023
ელექტრული მუხტი 1.602 x 10-19 C
ფარადეის მუდმივა 9.6485 x 104 ჯ/ვ
გაზის მუდმივა 0.08206 ლ·ატ/(მოლი·K)
8.314 ჯ/(მოლ·K)
8.314 x 107 გ·სმ2/(წმ2·მოლი·K)
პლანკის მუდმივა 6.626 x 10-34 ჯ·წმ
სინათლის სიძქარე 2.998 x 108 მ/წმ
π 3.14159
e 2.718
ln x 2.3026 log x
2.3026 R 19.14 ჯ/(მოლი·K)
2.3026 RT (at 25°C) 5.708 კჯ/მოლი