ანიონები

 

მარტივი ანიონი Simple Anions ფორმულა
ჰიდრიდი Hydride H-
ოქსიდი Oxide O2-
ფტორიდი Fluoride F-
სულფიდი Sulfide S2-
ქლორიდი Chloride Cl-
ნიტრიდი Nitride N3-
ბრომიდი Bromide Br-
იოდიდი Iodide I-
 
ოქსოანიონები Oxoanions ფორმულა
არსენატი Arsenate AsO43-
ფოსფატი Phosphate PO43-
არსენიტი Arsenite AsO33-
ჰიდრიფოსფატი Hydrogen Phosphate HPO42-
დიჰიდროფოსფატი Dihydrogen Phosphate H2PO4-
სულფატი Sulfate SO42-
ნიტრატი Nitrate NO3-
ჰიდროსულფატი Hydrogen Sulfate HSO4-
ნიტრიტი Nitrite NO2-
თიოსულფატი Thiosulfate S2O32-
სულფიდი Sulfite SO32-
პერქლორატი Perchlorate ClO4-
იოდატი Iodate IO3-
ქლორატი Chlorate ClO3-
ბრომატი Bromate BrO3-
ქლორიტი Chlorite ClO2-
ჰიპოქლორიტი Hypochlorite OCl-
ჰიპობრომიტი Hypobromite OBr-
კარბონატი Carbonate CO32-
ქრომატი Chromate CrO42-
ჰიდროკარბონატი
ან ბიკარბონატი
Hydrogen Carbonate or Bicarbonate HCO3-
დიქრომატი Dichromate Cr2O72-
მანგანატი Manganate MnO4-
 
ორგანული ანიონები Anions from Organic Acids ფორმულა
აცეტატი Acetate CH3COO-
ფორმიატი Formate HCOO-
 
სხვა ანიონები Other Anions ფორმულა
ციანიდი Cyanide CN-
ამიდი Amide NH2-
ციანატი Cyanate OCN-
პეროქსიდი Peroxide O22-
თიოციანატი Thiocyanate SCN-
ოქსალატი Oxalate C2O42-
ჰიდროქსიდი Hydroxide OH-
პერმანგანატი Permanganate MnO4-