აბრევიატურები ორანულ ქიმიაში

Ac Acetyl
AcO Acetate
Ac2O Acetic anhydride
AIBN a,a'-Azoisobyronitrile
All Allyl
Alloc Allyloxycarbonyl
Ar Aryl
9-BBN 9-Borabicyclononane
BHT tert-Butylhydroxytoluene
BINAP 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
BMS Borane-methylsulphide complex
Bn Benzyl
Boc tert-Butoxycarbonyl
BOM Benzyloxymethyl
BOP Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphine
BSA N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
BTAF Benzyltrimethylammonium fluoride
BTMSA Bis(trimethylsilyl)acetylene
Bu or n-Bu n-Butyl
s-Bu or sBu sec-Butyl
t-Bu or tBu tert-Butyl
Bz Benzoyl
Bzl Benzyl
CAN Ceric ammonium nitrate
CBS Corey-Bashki-Shibat
Cbz Benzyloxycarbonyl
Cod Cyclooctadiene
Cp Cyclopentadienyl
12-crown-4 1,4,7,10-Tetraoxacyclodecane
15-crown-5 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
18-crown-6 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
CSA Camphorsulphonic acid
DABCO 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Triethylendiamine
DAST Diethylaminosulphur trifluoride
dba Dibenzylideneacetone
DBAD Di-tert-butyl azodicarboxylate
DBN 1,5-Diazabyciclo[4.3.0]non-5-ene
DBU 1,8-Diazabyciclo[5.4.0]undec-7-ene
DCC 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide
DCM Dichloromethane
DDQ 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
DEAD Diethyl azodicarboxylate
DHP Dihydropiran
DHQD Dihydroquinidine
DIBAL Diisobutylaluminium hydride
DIBAL-H Diisobutylaluminium hydride
DIC Diisopropylcarbodiimide
DIPEA Diisopropylethylamine
DMA N,N-Dimethylacetamide
DMAC N,N-Dimethylacetamide
DMAP 4-Dimethylaminopyridine
DMDO 2,2-dimethyldioxirane
DME 1,2-Dimethoxyethane
DMF N,N-Dimethylformamide
DMP Dess-Martin periodinane
DMPM 3,4-Dimethoxybenzyl
DMPU 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pirimidone
DMS Dimethylsulphide
DMSO Dimethylsulphoxide
DPA Diisopropylamine
DPPA Diphenylphosphoryl azide
Ddpb 1,4-bis(diphenylphosphino)butane
Dppe 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane
Dppm Bis(diphenylphosphino)methane
dppp 1,3-bis(diphenylphosphino)propane
EDC 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropy)carbodiimide
EDCI 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropy)carbodiimide hydrochloride
EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid
EE Ethoxyethyl
EOM Ethoxymethyl
Et2O Diethyl ether
FMOC 9-Fluorenylmethoxycarbonyl
HMDS Hexamethyldisilazane
HMPA Hexamethylphosphoramide
HMPT Hexamethylphosphorous triamide
HOAt 7-Aza-1-hydroxybenzotriazole
HOBt 1-Hydroxybenzotriazole
IPA Isopropyl alcohol
Im Imidazole
Ipc Isopinocampheyl
KDA Potassium diisopropylamide
KHMDS Potassium bis(trimethylsilyl)amide
LAH Lithium aluminium hydride
LDA Lithium diisopropylamide
LDEA Lithium diethylamide
LHMDS Lithium bis(trimethylsilyl)amide
MCPBA meta-chloroperoxybenzoic acid
Me Methyl
MEM 2-Methoxyethoxymethyl
MOM Methoxymethyl
MOoPHM Oxodiperoxymolybdenum(pyridine) hexamethylphosporamide
MPM p-Methoxybenzyl
MS Molecular sieves
Ms Methanesulphonyl
MTBE Methyl tert-butyl ether
MTM Methylthiomethyl
NaHMDS Sodium bis(trimethylsilyl)amide
NBS N-Bromosuccinimide
NCS N-Chlorosuccinimide
NIS N-Iodosuccinimide
NMM N-Methylmorpholine
NMO N-Methylmorpholine-N-oxide
NMP N-Methylpyrrolidone
Ns p-Nitrophenylsulphonyl
PDC Pyridinium dichlorochromate
PCC Pyridinium chlorochromate
Ph Phenyl
Piv Pivaloyl, 2,2-dimethylacetyl
PMB p-Methoxybenzyl
PMP p-Methoxyphenyl
PPA Polyphosphoric acid
PPTS Pyridinium p-toluensulphonate
n-Pr n-Propyl
Pr Propyl
i-Pr or iPr iso-propilo
PTC Phase transfer catalyst
PTSA p-Toluenesulphonic acid
Pv Pivaloyl, 2,2-dimethylacetyl
Py Pyridine
Red-Al® Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
SEM 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl
TBAF Tetrabutylammonium fluoride
TBDMS tert-Butyldimethylsilyl
TBDPS tert-Butyldiphenylsilyl
TBHP tert-Butylhydroperoxyde
TBS tert-Butyldimethylsilyl
TCDI Thiocarbonyl diimidazole
TDAP Tris(dimethylamino)phosphine
TEA Triethylamine
TEBA Triethylbenzylammonium chloride
TEBAC Triethylbenzylammonium chloride
TES Triethylsilyl
TESH Triethylsilane
Tf Trifluoromethanesulfonyl
TfO Trifluoromethanesulfonate
Tf2O Trifluoromethanesulfonyl anhydride
TfOH Trifluoromethanesulfonic acid
TFA Trifluoroacetic acid
TFAA Trifluoroacetic anhydride
Thexyl 2,3-dimethyl-2-butyl
THF Tetrahydrofurane
THP Tetrahydropyranyl
TIPS Triisopropylsilyl
TMEDA N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamine
TMG Tetramethylguanidine
TMS Trimethylsilyl
TMS Tetramethylsilane
Tol p-Toluyl
o-Tol o-Toluyl
TPAP Tetra-n-propylammonium perruthenate
TPS Tripropylsilyl
Tr Trityl, triphenylmethyl
Troc 2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl
Trt Trityl, triphenylmethyl
Ts p-Toluenesulphonyl
p-TsOH p-Toluenesulphonic acid
Vitride® Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Z Benzyloxycarbonyl