eLab - ონლაინ სკოლა ზურგჩანთა

 

ჟანგბადის თვისებები

მოკლე აღწერა: ჟანგბადის არეში წვა გაცილებით უფრო ინტენსიურია, ვიდრე ჰაერზე. ამაში დავრწმუნდებით, თუ სხვადასხვა ნივთიერების წვას დავაკვირდებით.

საკვანო სიტყვები: ჟანგბადი, წყალბადის პეროქსიდი, კატალიზური დაშლა, წვა, ფოსფორი, გოგირდი, რკინა, რკინის ხენჯი