eLab - ონლაინ სკოლა ზურგჩანთა

 

ჟანგბადის მიღება

მოკლე აღწერა: ლაბორატორიულ პირობებში ჟანგბადს ზოგიერთი ნაერთის დაშლით ღებულობენ.

საკვანო სიტყვები: ჟანგბადი, კალიუმის პერმანგანატი, მბჟუტავი კვარი, ვერცხლისწყლის ოქსიდი, მანგანუმის დიოქსიდი, ბერთოლეს მარილი