eLab - ონლაინ სკოლა ზურგჩანთა

 

ნახშირბად (II)-ის ოქსიდის მიღება და თვისებები

მოკლე აღწერა: ნახშირბადის მონოქსიდის მიღება ჭიანჭველმჟავიდან. წვის რეაქცია. სპილენძის ოქსიდის აღდგენა ნახშირბადის მონოოქსიდით.

საკვანო სიტყვები: ნახშირბად(II) ოქსიდი, ნახშირბადის მონოქსიდი, ჭიანჭველმავა, დეჰიდრატაცია, სპილენძის ოქსიდის აღდგენა, წვა