შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ქვემოთ ჩამოთვლილი აირებიდან რომლის გაშრობა შეიძლება კონცენტრირებული გოგირდმჟავით? CO2, NH3, HCl
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

გოგირდმჟავით შეგიძლიათ გააშროთ CO2 და HCl.

შეკითხვას პასუხობს:www.chemistry.ge