შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

როგორ გამოისახება ქიმიური რეაქციის ტოლობა "ბორდოს ხსნარის" მისაღებად?
ანი

პასუხი:.

თქვენ ალბათ ბორდოს ხსნარის, კი არა სპილენძის სულფატის (შაბიამნის) მიღების ქიმიური რეაქცია გჭირდებათ.

იგი შეიძლება მიივიღოთ სპიმენძის ოქსიდისა და გოგირდმჟავის მოქმედებით:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

მიღებული სპილენძის სულფატი წყალთან ერთად კრისტალდება და მიიღება სპილემძის კრისტალჰიდრატი - შაბიამანი: CuSO4•5H2O

ბორდოს ხსნარის (ფუნგიციდის) მისაღებად მას ხსნიან წყალში და მჟავა არეს ანეიტრალებენ კალციუმის ჰისროქსიდით.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge

 

 

 

s