შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მოგესალმებით,მაინტერესესებს აზოტის მოლეკულაში ჰიბრიდიზაციის სახე.ლიტერატურაში მითითებულია,რომ ადგილი აქვს sp ჰიბრიდიზაციას,როგორც ვიცი ბმის წარმოქმნაში მონაწილეობას ღებულობს p ელექტრონები, და sp ჰიბრიდიზაცია როგორ ხდება
დონარა ბაზალელი

პასუხი:.

აზოტის მოლეკულაში სამმაგი ბმა წარმოქმნილია ერთი სიგმა და ორი პი-ბმის საშუალებით. პი-ბმები წარმოიქმნება p-ელექტრონების გვერდითი გადაფარვით, ხოლო სიგმა σ ბმის ფორმირებაში მონაწილეობას იღებს sp ჰიბრიდული ორბიტალი.

იხილეთ შემდეგი ბმული: https://www.youtube.com/watch?v=6kP_WhnB-Ro

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge