შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რატომ "ბოლავს" კონცეტრირებული მარილმჟავა გოგირდმჟავას დამატებისას?
გიორგი ჯიქიძე

პასუხი:.

ქლორწყალბადმჟავა წარმოქმნის მაქსიმუმ 37%-იან წყალხსნარს (კონცენტრირებული მარილმჟავა). კონცენტირერბული გოგირმჟვავის (94-96%) დამატებისას "კვამლის" გამოყოფა გამოწვეულია გოგირმჟავას წყალშთანთმის უნარით. გოგირმჟავა წყალს "ართმევს" მარილმჟავს, მცირდება გამხსნელის რაოდენობა და ჭარბი ქლორწყალბადმჟავა იწყებს გამოყოფას.