შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ გთხოვთ მომწეროთ მჟავა წვიმების შესახებ.
ანუკა იასეშვილი

პასუხი:.

მჟავა წვივები დამახასიათებელია იმ რეგიონებისათვის, სადაც მდებარეობს ისეთი სახის წიმიური ქარხნები, რომელთა გამონაბოლქვი აირები მოიცავს უშუალოდ მჟავებს ან მჟავათა ანჰიდრიდებს (მაგალითად გოგირდის დიოქსიდი, გოგირდის ტრიოქსიდი, აზოტის ოქსიდები და ა.შ.). აღნიშნული ოქსიდები წარმოადგენენ გაზებს, ამდენად ისინი ადვილად ხვდებიან ატმოსფეროში, სადაც ატმოსფერულ ტენთან ურთიერთქმედებისას გარდაიქნებიან მჟავებად, ხოლო წვიმის საშულებით კი ისევ უბრუნდებიან დედამიწას.

მჟავე წვიმები იწვევს ნიადაგის pH-ის ცვლილებას, ხოლო ნიადაგის pH-ზე დამოკიდებულია მრავალი მცენარის ვეგეტაცია. ამიტომ იგი დიდ პრობლემას უქმნის სოფლის მეურნეობას.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge