შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

დაწერეთ გოგირდმჟავას სრული და არასრული ესტერების წარმოქმნის რეაქციათა ტოლობები.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ესტერიფიკაციის რეაქცია ეწოდება რეაქციას, რომელშიც მონაწილეობს აპირტი და მჟავა. რეაქციის შედეგად წარმოიქმნება ესტერი და წყალი. მჟავის როლში შეიძლება მოგვევლინოს როგორც ორგანული, ისე არაორგანული ჟანგბადშემცველი მჟავა.

შეკითხვას პასუხობს:www.chemistry.ge