შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს პოლიმერს,რომელიც ტეფლონის სახელწოდებითაა ცნობილი. თუ ეთილენის მოლეკულაში წყალბადის ყველა ატომს ფთორის ატომებით ჩავანაცვლებთ, მივიღებთ ტეტრაფთორეთილენს. მისი პოლიმერიზაციით კი - ტეფლონს. ა) შეადგინეთ ტეტრაფთორეთილენის სტრუქტურული ფორმულა, ბ) შეადგინეთ აგრეთვე ტეტრაფთორეთილენის პოლიმერიზაციის რეაქციის სქემა.

პასუხი:.

ა)ტეტრაფთორეთილენის სტრუქტურული ფორმულაა F2C=CF2
ბ) ტეტრაფთორეთილენის პოლიმერიზაციის რეაქციის შემოკლებული სქემა
F2C=CF2 + F2C=CF2 + ... → -[F2C-CF2]n-

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge