CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

იოსებ  ჩიკვაიძეპროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი


ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: iosebc@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი:

კვალიფიკაციები:

 • ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 13.05.1981, Синтетические исследования в ряду 5,5’-бис-1Н-индола, бис(индолил-5)метана и бис(индолил-5)сульфона. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ
 • ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, 25.11.1996, Исследования в области несимметричных бисиндолоа, арид- и пирролоиндолов. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ,

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია
• აზოტშემცველი კონდენსირებული მრავალბირთვიანი ჰეტეროციკლური სისტემები,
• ინდოლი, არილინდოლები, პიროლოინდოლები, ბისინდოლები

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 200   (მათ შორის სტატიები:101  თეზისები:89   წიგნები:6 პატენტები: 4)

 

რჩეული სტატიები

 1. Чикваидзе И.Ш., Медведев Б.А., Самсония Ш.А., Машковский М.Д., Суворов Н.Н. Синтез и фармакологическая активность бис-индольных четвертичных аммониевых солей. Химико-Фармацевтический Журнал, 1980, №5, с. 36-39.
 2. Лекишвили Н.Г., Чикваидзе И.Ш. О фотохимических процессах фиксации и усиления голограмм в слоях на основе КПЗ. – Журнал научной и прикладной фото- и кинематографии, 1991, т.36, N 2, с. 168-170.
 3. Чикваидзе И.Ш., Мумладзе Э.А., Самсония Ш.А., Курковская Л.Н., Кереселидзе Дж. А., Суворов Н.Н. Бисиндолы 29. Реакции электрофильного замещения в ряду 2,5’-бис-1Н-индола. Инт. Журн. Химия Гетероцикл. Соединений, 1992, №10, с.1336-1341.
 4. Чикваидзе И.Ш., Нариманидзе Н.О., Самсония Ш.А., Суворов Н.Н. Бисиндолы 31. Синтез новых производных 2,5’- и 3,5’-бис-1Н-индолов. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений, 1993, N.9, с. 1194-1199.
 5. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Гогричиани Е.О., Мачаидзе Н.Н., Салия З.Е. 1,7-Миграция бензильной группы в 2-замещённых N-бензилиндолах. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений, 1997, №5, с. 611-615 (www. osi. lv/hgs/hgs.html)
 6. Чикваидзе И.Ш., Самсония Ш.А., Нариндошвили Т.Г., Кобахидзе Н.В. Деформилирование некоторых 2-замещенных индол-3-альдегидов. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений, 2000, №11, с. 1561(www.osi.lv/hgs/hgs. html).
 7. Чикваидзе И.Ш., Самсония Ш.А., Ломадзе Н.Ш., Таргамадзе Н.Л., Салия З.Е. Пирролоиндолы 18. Необычная реакция хлорирования в процессе синтеза 2,7-диэтоксикарбонил-1Н,8Н-пирроло[3,2-g]индола. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений, 2000, №12, с.1656-1660 (www.osi.lv/hgs/ hgs.html).
 8. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Нариндошвили Т.Г. Производные 2-фенилиндола. Серия монографии INTERBIOSCREEN. Избранные методы синтеза и модификации. «Химия синтетических индольных систем», Под редакцией В.Г. Карцева, 2004, т. 3, с. 306-348 (Обзор).
 9. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Каджришвили Д.О., Таргамадзе Н.Л. Пирролоиндолы. 22. Оптимизация методов получения некоторых изомерных пирролоиндолов. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений, 2010 (515), №5, с. 679-685 (www.osi.lv/hgs/hgs.html).
 10. Kalatozishvili A.Z., Samsonia N.Sh., Targamadze N.L., Chikvaidze I.Sh., Samsoniya Sh.A., Wesquet A.O., Kazmaier Uli, Bisindoles 41. A straightforward approach towads the synthesis of new bis-pyridazinoindoles. International Journal – Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2010 (515), №5, p. 764-768 (www.osi.lv/hgs/hgs.html).

 

რჩეული თეზისები

 1. Мумладзе Э.А., Кереселидзе Дж.А., Чикваидзе И.Ш. Реакции электрофильного замещения в ряду 2,5–-бис-1H-индола. – В кн.: Тезисы докладов 1 Всесоюзн. конф. Химия, биохимия и фармакология производных индола. Тбилиси, 1986, с. 109.
 2. Деканозишвили Г.Г., ГилелсА.М., Лекишвили, Н.Г., Мумладзе Э.А., Чикваидзе И. Ш., и др. Иницированный ультрафиолетовым излучением эффект усиления фазовой голограммы в слоях на основе комплекса с переносом заряда с сенсибилизирующим красителем” – В кн.:Тезисы докладов V Всесоюзн. конф. “Бессеpебрянные и необычные фотографические процессы. Суздаль, 1988, с. 15.
 3. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Кереселидзе Дж.А., Суворов Н.Н. Общий препаративный метод синтеза новых пирролоиндолов и бисиндолов и некоторые аспекты механизма реакции Э.Фишера. XIV Менделеевский сьезд по общей прикладной химии, 1989, Москва, Наука” с. 217.
 4. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Джибладзе Л.И., Морчиладзе З.Н., Долидзе С.В., Таргамадзе Н.Л. Синтнз аденина и гуанина меченным изотопом Азот-15. Второй Международный симпозиум стран членов СЕВ по стабильным изотопам, 1989, с. 45-46.
 5. Мумладзе Э.А., Чикваидзе И.Ш., Ломтатидзе З.Ш., Падейская Е.Н., Самсония Ш.А., Суворов Н.Н., Яшвили Н.М. Синтез и биологическая активность некоторых производных 2-фенилиндола и 2,5“-бис-1Н-индола. Химия, биохимия и фармакология производных индола. Тезисы докладов II Всесоюзной Конференции. Изд-во ТГУ, Тбилиси, 1991, с.94.
 6. Чикваидзе И.Ш., Гогричиани Э.О., Андроникашвили Г.Г., Казакова З.С. Некоторые аспекты механизма реакции Э.Фишера – წიგნში: ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1994, გვ. 62.
 7. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Нариндошвили Т.Г., Суворов Н.Н. Новая перегруппировка в N-бензилиндолах и синтез новых производных арилиндолов. XVI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Тезисы докладов, Москва, 1998, с. 262-263.
 8. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Циколия М.А., Самсония Н.Ш., Барбакадзе Н.Н., Таргамадзе Н.Л. Некоторые аспекты перегруппировки в ряду N-арилиндолов. Международная конференция по химии гетероциклических соединений, посвященная 90-летию со дня рождения профессора А.Н. Коста. Тезисы докладов C-197, Москва, 2005, Октябрь 17-21, с.295. www.chem.msu.su/rus/ events/ kost-2005/welcome.html
 9. Чикваидзе И.Ш., Самсония Ш.А., Таргамадзе Н.Л., Самсония Н.Ш., Калатозишвили А.З., Нариманидзе И.Ш., Барбакадзе Н.Н. Синтез новых многоядерных гетероциклов, содержащих индольный и пиридазиновый фрагменты. В кн.: Азотсодержащие гетероциклы. Химия и биологическая активность синтетических и природных соединений. Труды третьей международной конференции. Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов, г. Черноголовка, 20-23 июня, 2006, Том 2, с. 292. (www.CBCconf.com).
  10. ჩიკვაიძე ი., სამსონია შ., თარგამაძე ნ., მეგრელიშვილი ნ., იაშვილი ნ. ინდოლშემცველი ჰეტეროციკლების ზოგიერთი თავისებურებანი. პირველი სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ. ჭირაქაძის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი. 2009, 16 ოქტომბერი, ქ. სიღნაღი, საქართველო, გვ. 24-25.

 

რჩეული პატენტები

 1. Гигельс А.М., Лекишвили Н.Г., Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Сарайдарова Ц.М. и др. Способ записи голограмм (для служебного пользования), Авт.свид. № 1632224;
 2. Самсония Ш.А., Чикваидзе И.Ш., Лекишвили Н.Г., и др. Способ записи голограмм (для служебного пользования), Авт.свид. № 1626927;
 3. Лекишвили Н.Г., Гилелс А.М., Чикваидзе И.Ш., и др. Способ записи голограмм (для служебного пользования), Авторское свидетельство СССР, № 1678149, 1991.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 • სამსონია შ., გელაშვილი ე., ბარამიძე ლ., ჩიკვაიძე ი. არაბენზოიდური არომატული სისტემები. თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2001, 62 გვ.
 • სამსონია შ., დოქსოპულო თ., ჩიკვაიძე ი. ნავთობქიმიური სინთეზი. თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2005, 180 გვ.
 • სამსონია შ., ჩიკვაიძე ი., ბარამიძე ლ., გვერდწითელი მ.. ჰეტეროციკლური ნაერთები (სახელმძღვანელო). თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2009, 63 გვ.
 • სამსონია შ., დოქსოპულო თ., ჩიკვაიძე ი., ხუჭუა თ. ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ქიმია (სახელმძღვანელო). თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2009, 191 გ

 

 

სალექციო კურსები

 • 1984-1988 წწ – ქიმია – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხოელ მოქალაქეთა მოსამზადებელი ფაკულტეტი
 • 1988 წლიდან დღემდე – ორგანული ქიმია – ბიოლოგიის მიმართულების ბაკალავრიატი;
 • 1988-1990 წწ – ორგანული ქიმია – ქიმიის ფაკულტეტი (რუსული სექტორი);
  1998-2006 წწ – ორგანული ქიმია – კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტის 1-2 კურსი;
 • 2004-2006 წწ – ორგანული ქიმია – ქიმიის მიმართულების ბაკალავრიატი, ნავთობის ქიმიის სპეციალობა;
 • 1992 წლიდან დღემდე – ჰეტეროცილურ ნაერთთა ქიმია – ქიმიის ფაკულტეტი და სამაგისტრო პროგრამა ქიმია;
 • 1997-2007 წწ. – ორგანულ ნაერთთა მრავალსაფეხურიანი სინთეზების დაგეგმვა – ქიმიის ფაკულტეტი და სამაგისტრო პროგრამა ქიმია;
 • 2006 წლიდან დღემდე – ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ქიმია – ქიმიის მიმართულების ბაკალავრიატი;
 • 2007 წლიდან დღემდე – ნავთობქიმიური პროცესები – ქიმიის მიმართულების ბაკალავრიატი;
 • 2009 – აზოტშემცველი ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია – სადოქტორო პროგრამა ქიმია;
  2009 – ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და ბუნებრივი აირების ქიმია – სამაგისტრო პროგრამა ქიმიური ექსპერტიზა;

 

 

ტრეინინგები

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10