IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
1

1

H

წყალბადი

1.0079

რიგობრივი ნომერი

სიმბოლო

დასახელება

ატომური ნომერი

 

მეტალო-იდები არამეტალები
არამეტალები ჰალოგენები კეთილშობილი აირები

2

He

ჰელიუმი

4 .003

2

3

Li

ლითიუმი

[9.9412]

4

Be

ბერილიუმი

9.0122

C

მყარი

H

აირი

Br

თხევადი

Rf

უცნობი

მეტალები
ტუტე
მეტალები
ტუტე–მიწათა
მეტალები
ლანთანოიდები გარდამა–ვალი
მეტალები
პოსტ–
გარდამა–ვალი
მეტალები
აქტინოიდები

5

B

ბორი

10.8117

6

C

ნახშირბადი

12.0108

7

N

აზოტი

14.0067

8

O

ჟანგბადი

15.9994

9

F

ფთორი

18.9984

10

Ne

ნეონი

20.1797

3

11

Na

ნატრიუმი

22.9897

12

Mg

მაგნიუმი

24.3051

13

Al

ალუმინი

26.9815

14

Si

სილიციუმი

28.0855

15

P

ფოსფორი

30.9738

16

S

გოგირდი

32.0655

17

Cl

ქლორი

35.4532

18

Ar

არგონი

39.9481

4

19

K

კალიუმი

39.0983

20

Ca

კალციუმი

40.0784

21

Sc

სკანდიუმი

44.9559

22

Ti

ტიტანი

47.8671

23

V

ვანადიუმი

50.9415

24

Cr

ქრომი

51.8562

25

Mn

მანგანუმი

54.9380

26

Fe

რკინა

55.8452

27

Co

კობალტი

58.9332

28

Ni

ნიკელი

58.6934

29

Cu

სპილენძი

63.5463

 

30

Zn

თუთია

65.3822

31

Ga

გალიუმი

69.7231

32

Ge

გერმანიუმი

72.6411

33

As

დარიშხანი

74.9216

34

Se

სელენი

78.9633

35

Br

ბრომი

79.9041

36

Kr

კრიპტონი

83.7982

5

37

Rb

რუბიდიუმი

85.4678

38

Sr

სტრონციუმი

87.6211

39

Y

იტრიუმი

88.9059

40

Zr

ცირკონიუმი

91.2242

41

Nb

ნიობიუმი

92.9064

42

Mo

მოლიბდენი

95.9622

43

Tc

ტექნეციუმი

[98]

44

Ru

რუთენიუმი

101.07

45

Rh

როდიუმი

102.9055

46

Pd

პალადიუმი

106.42

47

Ag

ვერცხლი

107.8682

48

Cd

კადმიუმი

112.4118

49

In

ინდიუმი

114.8183

50

Sn

კალა

118.7107

51

Sb

სტიბიუმი

121.7601

52

Te

ტელური

127.6033

53

I

იოდი

126.9045

54

Xe

ქსენონი

131.2936

6

55

Cs

ცეზიუმი

132.9055

56

Ba

ბარიუმი

137.3277

57-71

La-Lu

ლანთანოიდები

 

72

Hf

ჰაფმიუმი

178.4922

73

Ta

ტანტალი

180.9479

74

W

ვოლფრამი

183.8411

75

Re

რენიუმი

186.2071

76

Os

ოსმიუმი

190.2333

77

Ir

ირიდიუმი

192.2173

78

Pt

პლატინა

195.0789

79

Au

ოქრო

196.9666

80

Hg

ვერცხლისწყალი

200.5922

81

Tl

თალიუმი

204.3833

82

Pb

ტყვია

207.2111

83

Bi

ბისმუტი

208.9804

84

Po

პოლონიუმი

[209]

85

At

ასტატი

[210]

86

Rn

რადონი

[222]

7

87

Fr

ფრანციუმი

[223]

88

Ra

რადიუმი

[226]

89-103

Ac-Lr

აქტინოიდები

 

104

Rf

რუთენფო–დიუმი

[265]

105

Db

დუბნიუმი

[268]

106

Sg

სიიბორგიუმი

[271]

107

Bh

ბორიუმი

[272]

108

Hs

ჰასიუმი

[277]

109

Mt

მეიტნერი–უმი

[276]

110

Ds

დარმშტა–ტიუმი

[281]

111

Rg

როენტგე–ნიუმი

[280]

112

Cn

კოპერნიციუმი

[285]

113

Nh

ნიჰონიუმი

[284]

114

Fl

ფლერო-ვიუმი

[289]

115

Mc

მოსკოვიუმი

[288]

116

Lv

ლივერმო-რიუმი

[293]

117

Ts

ტენესინი

[294]

118

Og

ოგანესონი

[294]

                                     


ლანთანოიდები

57

La

ლანთანი

138.9064

58

Ce

ცერიუმი

140.1161

59

Pr

პრაზეო–დიმიუმი

140.9077

60

Nd

ნეოდიმიუმი

144.2423

61

Pm

პრომეთიუმი

[145]

62

Sm

სამარიუმი

150.3622

63

Eu

ევროპიუმი

151.9641

64

Gd

გადოლი–ნიუმი

157.2533

65

Tb

ტერბიუმი

158.9254

66

Dy

დისპროზიუმი

162.5001

67

Ho

ჰოლმიუმი

164.9303

68

Er

ერბიუმი

167.2593

69

Tm

თულიუმი

168.9342

70

Yb

იტერბიუმი

173.0545

71

Lu

ლუტეციუმი

174.9668

  აქტინოიდები

89

Ac

აქტინიუმი

[227]

90

Th

თორიუმი

232.0381

91

Pa

პროტაქ–ტინიუმი

231.0359

92

U

ურანი

238.0289

93

Np

ნეპტუნიუმი

[237]

94

Pu

პლუტონი

[244]

95

Am

ამერიციუმი

[243]

96

Cm

კიურიუმი

[247]

97

Bk

ბერკლიუმი

[247]

98

Cf

კალიფორმიუმი

[251]

99

Es

აინშტაი–ნიუმი

[252]

100

Fm

ფერმიუმი

[257]

101

Md

მენდელეე–ვიუმი

[258]

102

No

ნობელიუმი

[259]

103

Lr

ლაურენ–ციუმი

[262]