ბიოქიმია

პროგრამის დასახელება ბიოქიმია
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მაგისტრი ბიოქიმიაში  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
მიზანი  მომზადდეს კვალიფიციური სპეციალისტი — მკვლევარი ბიოქიმიურ მეცნიერებათა ღრმა ცოდნით, რომელიც შეძლებს კვლევითი სამუშაოს დაგეგმარებას, ექსპერიმენტის ჩატარებას, სათანადო ბიოქიმიური მეთოდების გამოყენებით ბიოქიმიკოსის კვალიფიციური შესაძლებლობიდან გამომდინარე, კურსდამთავრებული ფლობდეს შეფასებებისა და დასკვნების გაკეთებისა და რეკომენდაციების გაცემის შესაძლებლობებს. ათვისებული ჰქონდეს პრაქტიკული პედაგოგიკის უნარ-ჩვევები, რომელიც შესაბამისობაშია უმაღლესი სკოლის მოთხოვნასთან.  
სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი უნდა ფლობდეს ღრმა ცოდნას შემდეგ საგნებში: მოლეკულური ბიოლოგია, ეკოლოგიური ბიოქიმია, მოლეკულური ფარმაკოლოგია, ნეიროქიმია, მემბრანოლოგია, იმუნოლოგია, ფერმენტოლოგია, რადიობიოლოგია, თანამედროვე ქიმიისა და ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები.  
დასაქმების სფეროები ბიოლოგიური და ბიოქიმიური პროფილის სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები; • სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიები; • გარემოს დაცვის მართვისა და ეკოლოგიური ზედამხედველობის შესაბამისი სამსახურები;  
ვებ–მისამართი http://atsu.edu.ge/faculties/zusti/geo/mag/mag_zusti_bioqimia.pdf
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას