მოწინავე კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების ტექნოლოგია

პროგრამის დასახელება მოწინავე კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების ტექნოლოგია
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი ინჟინერიის მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  მაგისტრანტს გააცნოს მოწინავე ნანოკომპოზიტების მიღების მეთოდები და თავისებურებანი, გამოუმუშავოს მიღებული კომპოზიტების შესწავლის ჩვევები და შეუქმნას წარმოდგენა მათი უპირატესობის შესახებ არსებულ მასალებთან შედარებით  
სწავლის შედეგი მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მაგისტრი ნანოკომპოზიციური მასალების სფეროში  
დასაქმების სფეროები "თბილავიამშენი", იზოტოპების ქარხანა, რუსთავის ბოჭკოს ქარხანა, კერამიკული წარმოებები და სხვა.  
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა ბაკალავრის ხარისხი შეიძლება ჰქონდეს მიღებული ბიო და ქიმიურ ტექნოლოგიაში  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას