სამრეწველო ეკოლოგია და ეკოლოგიური ექსპერტიზა

პროგრამის დასახელება სამრეწველო ეკოლოგია და ეკოლოგიური ექსპერტიზა
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი მეცნიერების მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  მოამზადოს მაგისტრი მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საწარმოთა ეკოლოგიური ექსპეერტიზის, მონიტორინგისა და აუდიტის სფეროში სამეცნიერო -ტექნიკური და პრაქტიკული გამოყენებისათვის.  
სწავლის შედეგი კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ მრეწველობის სხვადასხვა დარგისა და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საწარმოთა მიერ გარემოს ობიექტების დაბინძურების კონტროლი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და მონიტორინგის ჩატარება.  
დასაქმების სფეროები - საწარმოები და ქარხნები - საბიუჯეტო და არასამთავრობო ორგანიზაციები  
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა ინჟინერიის ბაკალავრი  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას