ანალიზური ქიმია

პროგრამის დასახელება ანალიზური ქიმია
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი მეცნიერების მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  ანალიზური ქიმია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერების ქიმიურ შედგენილობას. შეიმუშავებს შესასწავლი ნიმუშის კომპონენტების განსაზღვრის მეთოდებს. ანალიზური ქიმიის ძირითადი ამოცანაა უზრუნველყოს ანალიზის მაღალი მგრძნობელობა, სიზუსტე, შერჩევითობა. სამრეწველო-ტექნიკური პროგრესის განვითარება წარმოუდგენელია ანალიზური ქიმიის გარეშე. ქიმიური ანალიზი უზრუნველყოფს ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლს და წარმოების მრავალ სფეროში პროდუქტის ხარისხს. თამაშობს უდიდეს როლს სასარგებლო წიაღისეულის მოძებნისა და ნედლეულის გადამუშავებაში. ქიმიური ანალიზის საშუალებით ხდება გარემოს სისუფთავის კონტროლი, არაორგანული და ორგანული ნივთიერებების აღმოჩენა-განსაზღვრა. ანალიზური ქიმიის მიღწევები გამოიყენება მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში: ატომური ენერგეტიკა, ელექტრონიკა, ოკეანოლოგია, ბიოლოგია, მედიცინა, კრიმინალისტიკა, არქეოლოგია, კოსმიური გამოკვლევები და სხვა. დიდია ანალიზური ქიმიის როლი მეტალურგიასა და აგროქიმიაში. მეცნიერებისა და ტექნიკის უამრავი დარგი სარგებლობს ანალიზური ქიმიის მიღწევებით. სამრეწველო-ტექნიკურ პროგრესში ანალიზური ქიმიის გამოყენების წილი ნათელი მაგალითია ანალიზური ქიმიის როლისა. მაგისტრანტის აკადემიური ხარისხი ანალიზურ ქიმიაში ითვალისწინებს ორწლიან (120 კრედიტი) სასწავლო პროგრამის გავლას. სტუდენტები, რომლებიც აირჩევენ აღნიშნულ სამაგისტრო პროგრამას საფუძვლიანად შეისწავლიან თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს. თანამედროვე ანალიზური ქიმიის თეორიულ საფუძვლებს, ნივთიერების კვლევის ძირითად მეთოდებს, ჩართულნი იქნებიან დამოუკიდებელ კვლევით სამუშაოებში.  
სწავლის შედეგი სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი შეიძენს ფუნდამენტურ ცოდნას ანალიზურ ქიმიაში. ანალიტიკოს ქიმიკოსის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით მას შეეძლება
-ექსპერიმენტის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება.
-ნივთიერებათა ინდივიდუალობის დადგენა კვლევის ფიზიკო-ქიმიური მეთოდებით
-ნივთიერების გამოყოფა, გასუფთავება და ანალიზი;
-ბუნებრივი წყაროებიდან სინჯის გამოყოფა და ანალიზი;
-არაორგანული და ორგანული ნივთიერების აღმოჩენა-განსაზღვრა;
-კვლევის შედეგების გაფორმება სამეცნიერო პუბლიკაციის სახით;
 
დასაქმების სფეროები მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ მაგისტრს მიენიჭება მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი სპეციალობით “ანალიზური ქიმია.” მაგისტრის დასაქმების სფეროებია: -სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები და ლაბორატორიები -ეკოლოგიური, საბაჟო კონტროლის, სანიტარულ-ეპიდემიური და სერთიფიკაციის სამსახურის ლაბორატორიები -საკონტროლო-ანალიზური დაწესებულებები -სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის ცენტრები -განათლებისა და წარმოების მმართველი ორგანოები -უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები. ანალიზური ქიმიის მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს -კვების მრეწველობის ქიმიკოს-ანალიტიკოსად;
-ასისტენტად;
-ქიმიური წარმოების ქიმიკოს- ანალიტიკოსად;
-განათლების სისტემის მეთოდისტად;
-მეცნიერ-მუშაკად;
-კვლევით დაწესებულებებში სამეცნიერო ჯგუფის ხელმძღვანელად;
 
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა BSc (Chemistry), BA (Chemistry)  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას