სამრეწველო და გარემოს დაცვითი ელექტროქიმიური ინჟინერინგი

პროგრამის დასახელება სამრეწველო და გარემოს დაცვითი ელექტროქიმიური ინჟინერინგი
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი ინჟინერიის მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  მატერიალური რესურსებით მომარაგების, ენერგეტიკული და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საზოგადოების და მრეწველობის არსებული და მომავალი მოთხოვნების საპასუხოდ კვალიფიცირებული კადრების მომზადება  
სწავლის შედეგი პროგრამის ათვისება მისცემს ტექნოლოგიურ და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიების დარგში ბაკალავრებიატის კურსდამთავრებულებს
• ფუნდამენტურ ცოდნას და პროექტირების ჩვევებს ელექტროქიმიურ და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიაში. გააცნობს თანამედროვე კვლევით პროგრამებს ენერგიის ალტერნატული (ქიმიური) წყაროების, საქართველოს ბუნებრივი რესურსების დაცვის და გადამუშავების ეკონომიკურად გამართლებული ელექტროქიმიური, ჰიდროელექტრომეტალურგიული ტექნოლოგიების სფეროებში;
•ცოდნას სამრეწველო ეკოლოგიის / გარემოსდაცვითი დიზაინის დარგში
•გააცნობს ინტელექტუალური ტექნოლოგიური არჩევანით გაპირობებულ ეთიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ შედეგებს;
•ლიდერული და საკომუნიკაციო ჩვევებით;  
დასაქმების სფეროები ქიმიური და მეტალურგიული (ს.ს.“აზოტი”, შპს “ემო”, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა (მანგანუმის ნაერთები, ლითონი), ს.ს. მადნეული (ოქროს, სპილენძის წარმოება), ზარაფხანა (ოქროს, ვერცხლის დანაფარები, დეკორატიული ნაკრეთობები), ელექტროტექნიკური მრეწველობა (დენის ქიმიური წყაროები, წყალბადის ენერგეტიკა), ბუნებისდაცვითი ორგანიზაციები (ჩამდინარე წყლების, ნიადაგების, აირების გაწმენდა) სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები: არაორგ. ქიმიის და ელექტროქიმიის, მეტალურგიის, სტუ. და სხვა,  
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა ბაკალავრიატის სრული კურსი ელექტროქიმიური ინჟინირინგის, გარემოსდაცვის, არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის, ქიმიური და კვების პროდუქტთა ექსპერტიზის, შავი და ფერადი მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის სხვა სპეციალიზაციით;  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას