ვიდეო გაკვეთილები ქიმიაში

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1ნივთიერება, მისი თვისებები. ფიზიკური და ქიმიური მოვლენებიხათუნა ნოზაძე
2ნარევები და მათი დაყოფის ხერხებიხათუნა ნოზაძე
3მოლეკულა, ატომი, ელემენტი, მარტივი და რთული ნივთიერებებიხათუნა ნოზაძე
4ვალენტობახათუნა ნოზაძე
5ქიმიური ტოლობა, მასის მუდმივობის კანონიხათუნა ნოზაძე
6ჰაერი, მისი კომპონენტები, წვა, ჟანგვა, ოქსიდებიხათუნა ნოზაძე
7წყალი, შეერთების რეაქცია, წარმოდგენა ფუძეებზეხათუნა ნოზაძე
8წარმოდგენა მჟავებზე, ჩანაცვლების რეაქციახათუნა ნოზაძე

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1შენადნობები და მეტალთა კოროზიახათუნა ნოზაძე
2ოქსიდები და მათი კლასიფიკაციახათუნა ნოზაძე
3ფუძეებიხათუნა ნოზაძე
4ქიმიური ტოლობა, მასის მუდმივობის კანონიხათუნა ნოზაძე
5ქიმიური რეაქციია ტიპებიხათუნა ნოზაძე

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1ატომური თეორიის განვითარება. მეცნიერული მეთოდითამარ მამულაშვილი
2ელექტრონის აღმოჩენა. ატომის შემადგენელი ნაწილაკებითამარ მამულაშვილი
3რეზერფორდის ცდა და ატომის მოდელითამარ მამულაშვილი
4ატომის თანამედროვე მოდელი, ორბიტალთა ტიპებითამარ მამულაშვილი
5ელექტრონული აღნაგობათამარ მამულაშვილი
6ელემენტთა ბლოკები. S, P, D და Fთამარ მამულაშვილი
7ატომის სტრუქტურა. ატომური რიცხვი, მასური რიცხვი, იზოტოპებითამარ მამულაშვილი
8ფარდობითი ატომური მასათამარ მამულაშვილი
9ელემენტთა კლასიფიკაცია ჯგუფებსა და პერიოდებშითამარ მამულაშვილი
10ატომის რადიუსი. ტენდენციები ჯგუფებსა და პერიოდებშითამარ მამულაშვილი
11სავალენტო ელექტრონები. ოქტეტის წესი. ლუისის სტრუქტურებითამარ მამულაშვილი
12კატიონების და ანიონების წარმოქმნათამარ მამულაშვილი
13იონიზაციის ენერგიათამარ მამულაშვილი
14ელექტროუარყოფითობა. იონების რადიუსითამარ მამულაშვილი
15ატომის აღნაგობასოფო ფაცაცია
16პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონისოფო ფაცაცია
17იონური ბმასოფო ფაცაცია
18კოვალენტური და მეტალური ბმასოფო ფაცაცია
19ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციებისოფო ფაცაცია
20ელექტროლიზისოფო ფაცაცია
21ქიმიური რეაქციის სიჩქარესოფო ფაცაცია
22ჰალოგენებისოფო ფაცაცია
23ჟანგბადი. გოგირდისოფო ფაცაცია
24აზოტი. ნახშირბადისოფო ფაცაცია
25მეტალებისოფო ფაცაცია

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1ორგანული ქიმია: შესავალი, ნახშირბადატომის თავისებურება, იზომერიაელიზბარ ელიზბარაშვილი
2ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, ჰომოლოგიური რიგი, ფუნქციური ჯგუფიელიზბარ ელიზბარაშვილი
3ჰიბრიდიზაციაელიზბარ ელიზბარაშვილი
4ალკანები: შესავალი, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
5ალკანები: აღნაგობა, ჰიბრიდიზაცია, ტეტრაედრული მოდელი, ფიზიკური თვისებები, გამოყენება. II ელიზბარ ელიზბარაშვილი
6ალკანების ქიმიური თვისებები. III ნაწელიზბარ ელიზბარაშვილი
7ალკანების მიღების რეაქციები. IV ნაწელიზბარ ელიზბარაშვილი
8ალკენები: ჰომოლოგია, ნომენკლატურა, ცის-ტრანს იზომერია. I ელიზბარ ელიზბარაშვილი
9ალკენების ქიმიური თვისებები და მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
10ალკენები: ჰომოლოგია, ნომენკლატურა, ცის-ტრანს იზომერია. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
11ალკენების ქიმიურითვისებები და მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
12ალკინები: ჰომოლოგია, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
13ალკინების ქიმიური თვისებები და მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
14არენების (არომატული ნაერთების) აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
15არენების (არომატული ნაერთები) ქიმიურითვისებები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
16არენების ქიმიური თვისებები ტოლუოლის მაგალითზე. ატომების ურთიერთგავლენა. მიღების რეაქციები. III ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
17ნახშირწყალბადების კლასებს შორის კავშირი. IV ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
18ალკანოლები (სპირტები): კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
19ალკანოლები (სპირტები): ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
20ალდეჰიდები და კეტონები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
21ალდეჰიდები და კეტონები: ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
22ამინები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
23ამინები: ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
24მჟავები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
25მჟავები: ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
26ესტერები და ცხიმები: მიღება, ჰიდროლიზი, ცხიმების კლასიფიკაცია, შესაპნების რეაქციაელიზბარ ელიზბარაშვილი
27ამინომჟავები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
28ამინომჟავები: ქიმიური თვისებები. მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
29ამინომჟავები, ცილები. თვისებები. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
30ცილების მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
31ნახშირწყლების აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
32ნახშირწყლების კლასიფიკაცია, ოპტიკური იზომერია, გლუკოზა. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
33ნახშირწყლების ქიმიური თვისებები. III ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
34დისაქარიდები: თვისებებიელიზბარ ელიზბარაშვილი
35პოლისაქარიდები: თვისებები, ცელულოზა, სახამებელიელიზბარ ელიზბარაშვილი
36მაღალმოლეკულური ნაერთები: პოლიეთილენი, კაუჩუკი. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
37მაღალმოლეკულური ნაერთები: პოლიაცეტილენი, "ჭკვიანი" პოლიმერები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
38მაღალმოლეკულური ნაერთები: მომავლის პოლიმერები. III ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
39ორგანული ქიმიის მნიშვნელობასოფო ფაცაცია
40ალკანებისოფო ფაცაცია
41ალკენებისოფო ფაცაცია
42არომატული ნაერთები სოფო ფაცაცია
43სპირტებისოფო ფაცაცია
44მრავალატომიანი სპირტებისოფო ფაცაცია
45ალდეჰიდები და კეტონებისოფო ფაცაცია
46კარბონმჟავებისოფო ფაცაცია
47ცხიმებისოფო ფაცაცია
48ნახშირწყლებისოფო ფაცაცია
49ცილებისოფო ფაცაცია

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1ძირითადი ცნებები, კანონებითინათინ ბუთხუზი
2ატომის აღნაგობათინათინ ბუთხუზი

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას