პროგრამები

VIII კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 05-10-2021 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 08-10-2021 რატომ უნდა ვისწავლო ქიმია? გაკვეთილი
3 11-10-2021 ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა გაკვეთილი
4 15-10-2021 ნივთიერების თვისებები გაკვეთილი
5 19-10-2021 ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია გაკვეთილი
6 22-10-2021 ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები გაკვეთილი
7 26-10-2021 მასური წილი, ფორმულის დადგენა გაკვეთილი
8 29-10-2021 ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები გაკვეთილი
9 02-11-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
10 05-11-2021 ხსნარები, გახსნილი ნივთიერების მასური წილი სემინარი
11 09-11-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
12 12-11-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
13 16-11-2021 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
14 19-11-2021 ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები გაკვეთილი
15 23-11-2021 მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება გაკვეთილი
16 25-11-2021 წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია გაკვეთილი
17 29-11-2021 კოროზია გაკვეთილი
18 02-12-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
19 06-12-2021 ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები გაკვეთილი
20 09-12-2021 იზოტოპები, იონები გაკვეთილი
21 13-12-2021 პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 16-12-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 20-12-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 23-12-2021 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 17-01-2022 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები გაკვეთილი
2 20-01-2022 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები გაკვეთილი
3 24-01-2022 არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები გაკვეთილი
4 27-01-2022 კეთილშობილი აირები გაკვეთილი
5 31-01-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 03-02-2022 ქიმიური ბმა გაკვეთილი
7 07-02-2022 იონური ბმა გაკვეთილი
8 10-02-2022 იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება გაკვეთილი
9 14-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 17-02-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 21-02-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 24-02-2022 კოვალენტური ბმა გაკვეთილი
13 28-02-2022 კოვალენტური ნაერთების თვისებები გაკვეთილი
14 07-03-2022 კოვალენტური ნაერთების დასახელება გაკვეთილი
15 17-03-2022 მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები გაკვეთილი
16 21-03-2022 ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება გაკვეთილი
17 24-03-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 28-03-2022 ოქსიდები, ფორმულების შედგენა, მარტივი ნივთიერებების წვა გაკვეთილი
19 31-03-2022 ოქსიდების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
20 04-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
21 07-04-2022 მჟავები, ფორმულები, დასახელება გაკვეთილი
22 11-04-2022 მჟავების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
23 14-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 18-04-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 21-04-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა გაკვეთილი
26 28-04-2022 ფუძეები: ფორმულების შედგენა, სახელწოდება გაკვეთილი
27 02-05-2022 ფუძეები: კლასიფიკაცია, თვისებები გაკვეთილი
28 05-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
29 16-05-2022 pH, ინდიკატორები გაკვეთილი
30 19-05-2022 ნეიტრალიზაციის რეაქცია გაკვეთილი
31 23-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 30-05-2022 მარილები, დასახელება გაკვეთილი
33 02-06-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 06-06-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
35 09-06-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

IX კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 05-10-2021 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 11-10-2021 ოქსიდები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
3 15-10-2021 მჟავები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
4 19-10-2021 ფუძეები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
5 22-10-2021 ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილები გაკვეთილი
6 26-10-2021 ოქსიდების მიღება გაკვეთილი
7 29-10-2021 ოქსიდების თვისებები გაკვეთილი
8 02-11-2021 ელექტროლიტური დისოციაცია გაკვეთილი
9 05-11-2021 იონური მიმოცვლის რეაქციები გაკვეთილი
10 09-11-2021 რეაქციის ტიპები გაკვეთილი
11 12-11-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
12 16-11-2021 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
13 19-11-2021 მჟავების მიღება გაკვეთილი
14 26-11-2021 მჟავების თვისებები გაკვეთილი
15 30-11-2021 ფუძეების მიღება გაკვეთილი
16 30-11-2021 ფუძეების თვისებები გაკვეთილი
17 02-12-2021 ამფოტერული ოქსიდები გაკვეთილი
18 06-12-2021 ამფოტერული ჰიდროქსიდები გაკვეთილი
19 09-12-2021 მარილები გაკვეთილი
20 13-12-2013 მარილები გაკვეთილი
21 16-12-2021 გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის გაკვეთილი
22 20-12-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
23 23-12-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 26-12-2021 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 18-01-2022 ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა გაკვეთილი
2 21-01-2022 ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება გაკვეთილი
3 25-01-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
4 28-01-2022 ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა გაკვეთილი
5 01-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 04-02-2022 ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე გაკვეთილი
7 08-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
8 11-02-2022 ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში გაკვეთილი
9 15-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 18-02-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 22-02-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 25-02-2022 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 1 გაკვეთილი
13 01-03-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
14 04-03-2022 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 2 გაკვეთილი
15 18-03-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
16 22-03-2022 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 1 გაკვეთილი
17 25-03-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 29-03-2022 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 2 გაკვეთილი
19 01-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
20 05-04-2022 რეაქციის გამოსავლიანობა გაკვეთილი
21 08-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
22 12-04-2022 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
23 15-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 19-04-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 26-04-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
26 29-04-2022 აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში. გაკვეთილი
27 03-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
28 06-05-2022 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
29 10-05-2022 ხსნარების კოლიგატიური თვისებები გაკვეთილი
30 13-05-2022 ხსნარები, ხსნარების კონცენტრაციის გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
31 17-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 20-05-2022 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
33 24-05-2022 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
34 27-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 30-05-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 03-06-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

X კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 05-10-2021 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 11-10-2021 ატომის აღნაგობა გაკვეთილი
3 15-10-2021 ბუნებრივი რადიონუკლიდები გაკვეთილი
4 19-10-2021 ელექტრონების განაწილება ატომში გაკვეთილი
5 22-10-2021 კვანტური რიცხვები გაკვეთილი
6 26-10-2021 პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი გაკვეთილი
7 29-10-2021 ნაერთთა თვისებების განსაზღვრა პერიოდულობის ცხრილში ელემენტების მდებარეობის მიხედვით გაკვეთილი
8 02-11-2021 ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები გაკვეთილი
9 05-11-2021 პოლარული და არაპოლარული ბმები გაკვეთილი
10 09-11-2021 VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
11 12-11-2021 ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
12 16-11-2021 მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა გაკვეთილი
13 19-11-2021 მეტალური ბმა გაკვეთილი
14 26-11-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
15 30-11-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
16 30-11-2021 ტესტის განხილვა სემინარი
17 02-12-2021 ჟანგვის რიცხვი გაკვეთილი
18 06-12-2021 ჟანგვის და აღდგენის ნახევარ-რეაქციების შედგენა გაკვეთილი
19 09-12-2021 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ელექტრონული ბალანსის მეთოდით გაკვეთილი
20 13-12-2013 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ნახევარ-რეაქციების მეთოდით გაკვეთილი
21 16-12-2021 ჟანგვა - აღდგენითი რეაქციების კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 20-12-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 23-12-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 26-12-2021 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 18-01-2022 ელექტროლიზი გაკვეთილი
2 21-01-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
3 25-01-2022 თერმოდინამიკის შესავალი, კუთრი სითბოტევადობა გაკვეთილი
4 28-01-2022 ქიმიური რეაქციის სიჩქარე გაკვეთილი
5 01-02-2022 აქტივაციის ენერგია გაკვეთილი
6 04-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
7 08-02-2022 ქიმიური წონასწორობა გაკვეთილი
8 11-02-2022 ქიმიურ წონასწორობაზე მოქმედი ფაქტორები გაკვეთილი
9 15-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 18-02-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 22-02-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 25-02-2022 წყალბადი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
13 01-03-2022 წყალი და წყალბადის ზეჟანგი გაკვეთილი
14 04-03-2022 ჰალოგენების ზოგადი დახასიათება, ქლორი მიღება და თვისებები გაკვეთილი
15 18-03-2022 ქლორწყალბადი და ქლორის ჟანგბადიანი მჟავები გაკვეთილი
16 22-03-2022 ჟანგბადი, მიღება და თვისებები, ოზონი გაკვეთილი
17 25-03-2022 გოგირდი, გოგირდწყალბადი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
18 29-03-2022 გოგირდის ჟანგბადნაერთები, გოგირდმჟავა გაკვეთილი
19 01-04-2022 აზოტი, ამიაკი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
20 05-04-2022 აზოტმჟავა გაკვეთილი
21 08-04-2022 ფოსფორი, ფოსფინი, ფოსფორის ჟანგბადნაერთები, ფოსფორმჟავა გაკვეთილი
22 12-04-2022 ნახშირბადი, ნახშირბადის ჟანგბადნაერთები, სილიციუმი, სილიციუმის ნაერთები გაკვეთილი
23 15-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 19-04-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 26-04-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 29-04-2022 ტუტე მეტალები (ლითიუმი, ნატრიუმი, კალიუმი), მიღება და თვისებები გაკვეთილი
27 03-05-2022 ტუტემიწა მეტალები (მაგნიუმი, კალციუმი), მიღება და გაკვეთილი
28 06-05-2022 ალუმინი, მიღება, თვისებები გაკვეთილი
29 10-05-2022 თუთია, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
30 13-05-2022 რკინა, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
31 17-05-2022 ქრომი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
32 20-05-2022 მანგანუმი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
33 24-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 27-05-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 30-05-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 03-06-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

XI კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 05-10-2021 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 08-10-2021 ორგანული ქიმიის საგანი გაკვეთილი
3 11-10-2021 ნახშირბადატომის თავისებურება, ორგანულ ნაერთთა გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
4 15-10-2021 ნახშირწყალბადების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
5 19-10-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 22-10-2021 ალკენები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 26-10-2021 ალკინები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
8 29-10-2021 ალკანების ქიმიური თვისებები, რადიკალური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
9 02-11-2021 ალკანების მიღება, გამოყენება გაკვეთილი
10 05-11-2021 ალკენების ქიმიური თვისებები, ელექტროფილური მიერთების მექანიზმი გაკვეთილი
11 09-11-2021 ალკენების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
12 12-11-2021 ალკინების მიღება, ქიმიური თვისებები და გამოყენება გაკვეთილი
13 16-11-2021 ალკადიენები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 19-11-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
15 23-11-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
16 25-11-2021 ტესტის განხილვა სემინარი
17 29-11-2021 ციკლოალკანები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
18 02-12-2021 არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
19 06-12-2021 ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი, ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
20 09-12-2021 არომატული ნახშირწყლაბადების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
21 13-12-2021 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გაკვეთილი
22 16-12-2021 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 20-12-2021 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 23-12-2021 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 17-01-2022 ჰალოგენალკანები, ძირითადი თვისებები და გამოყენება SN1 და SN2 რეაქციები გაკვეთილი
2 20-01-2022 ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, სპირტები, სპირტების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
3 24-01-2022 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
4 27-01-2022 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
5 31-01-2022 ეთილენგლიკოლი ,გლიცერინი, ფენოლი გაკვეთილი
6 03-02-2022 ალდეჰიდები და კეტონები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 07-02-2022 ალდეჰიდების და კეტონების ქიმიური თვისებები, ნუკლეოფილური მიერთების რეაქციები გაკვეთილი
8 10-02-2022 ალდეჰიდების და კეტონების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
9 14-02-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 17-02-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 21-02-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 24-02-2022 კარბონმჟავები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
13 28-02-2022 კარბონმჟავების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 07-03-2022 კარბონმჟავების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
15 17-03-2022 კარბონმჟავების ცალკეული წარმომადგენლები გაკვეთილი
16 21-03-2022 ესტერები, იზომერია, ნომენკლატურა, მიღება, ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
17 24-03-2022 აზოტშემცველი ნაერთების კლასიფიკაცია, ამინები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
18 28-03-2022 ამინების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
19 31-03-2022 ამინომჟავები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
20 04-04-2022 ამინომჟავების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
21 07-04-2022 მაღალმოლეკულური ნაერთების მიმოხილვა, კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 11-04-2022 პოლიმერიზაციის და პოლიკონდენსაციის რეაქციები გაკვეთილი
23 14-04-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 18-04-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 21-04-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 28-04-2022 ოპტიკური იზომერია გაკვეთილი
27 02-05-2022 ნახშირწყლები, კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
28 05-05-2022 მონოსაქარიდების მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების თვისებები, მიღება გაკვეთილი
29 16-05-2022 დისაქარიდები გაკვეთილი
30 19-05-2022 პოლისაქარიდები, ნახშირწყლების გამოყენება გაკვეთილი
31 23-05-2022 ცხიმები გაკვეთილი
32 30-05-2022 ცილები, აღნაგობა, თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
33 02-06-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 06-06-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
35 09-06-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

გაღრმავებული კურსი

 • ნუკლონები, იზოტოპები, რადიოაქტიური დაშლა და ბირთვული რეაქციები (ალფა, ბეტა, გამა);
 • წყალბადის მსგავს ატომებში კვანტური რიცხვები (n, l, m) და ორბიტალები (s, p, d);
 • ჰუნდის წესი, პაულის გამორიცხვის პრინციპი;
 • ძირითადი ჯგუფის და პირველი რიგის გარდამავალი ლითონის ატომების და მათი იონების ელექტრონული კონფიგურაცია;
 • პერიოდულობის ცხრილი და ტენდენციები (ელექტრონეგატიურობა, ელექტრონის შეხება, იონიზაციის ენერგია, ატომური და იონური ზომა, დნობის წერტილები, მეტალის ხასიათი, რეაქტიულობა);
 • ბმის ტიპები (კოვალენტური, იონური, მეტალიკი, კოორდინაცია), ინტერმოლეკულური ძალები და კავშირი თვისებებთან;
 • ლუისის თეორია;
 • მოლეკულური სტრუქტურები და VSEPR თეორია;
 • ტოლობების გათანაბრება, ემპირიული ფორმულები, მოლის კონცეფცია და ავოგადროს მუდმივა, სტექიომეტრული გამოთვლები, სიმკვრივე, გათვლები სხვადასხვა კონცენტრაციის ერთეულებით;
 • ქიმიური წონასწორობა, ლე შატელიეს პრინციპი, წონასწორობის მუდმივები კონცენტრაციების, წნევისა და მოლის წილადების თვალსაზრისით;
 • არენიუსის და ბრონსტედის მჟავა-ფუძის თეორია, pH, წყლის თვითიონიზაცია, მჟავა-ფუძის რეაქციების წონასწორობის მუდმივები, სუსტი მჟავა ხსნარების pH, ძალიან განზავებული ხსნარების pH და მარტივი ბუფერული ხსნარები, მარილების ჰიდროლიზი;
 • ხსნადობის მუდმივები და ხსნადობა;
 • კომპლექსწარმოქმნის რეაქციები, საკოორდინაციო რიცხვის განსაზღვრა, რთული ფორმირების მუდმივები;
 • ელექტროქიმიის საფუძვლები: ელექტრომამოძრავებელი ძალა, ნერნსტის განტოლება, ელექტროლიზი, ფარადეის კანონები;
 • ქიმიური რეაქციების სიჩქარე, ელემენტარული რეაქციები, ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ რეაქციის სიჩქარეზე, სიჩქარის კანონი ჰომოგენურ და ჰეტეროგენურ რეაქციებზე, სიჩქარის მუდმივა, რეაქციის რიგი
 • რეაქციის ენერგიის პროფილი, აქტივაციის ენერგია, არენიუსის განტოლება, კატალიზი, კატალიზატორის გავლენა რეაქციის თერმოდინამიკურ და კინეტიკურ მახასიათებლებზე;
 • პირველი რიგისა და ნულოვანი რიგის კინეტიკური მაჩვენებლების მარტივი კანონების გამოყენება, ექსპონენციალური დაშლა, ნახევარდაშლის პერიოდი;
 • ენერგია, სითბო და მუშაობა, ენთალპია და ენერგია, სითბოს სიმძლავრე, ჰესის კანონი, Born-Haber ციკლი, სტანდარტული წარმოქმნის ენთალპიები, ხსნარი, ხსნადი და ბმული ენთალპიები;
 • ენტროპიისა და გიბსის ენერგიის განსაზღვრა და კონცეფცია, თერმოდინამიკის მეორე კანონი, სპონტანური ცვლილების მიმართულება;
 • წონასწორობის მუდმივების გაანგარიშება სტანდარტული ენთალპიისა და ენტროპიის მონაცემებიდან
 • იდეალური გაზის კანონი, პარციალური წნევა;
 • პირდაპირი და არაპირდაპირი ტიტრაციის პრინციპები (უკუ გატიტვრა)
 • აციდო- და ალკალიმეტრია, აციდომეტრიული ტიტრაციის გრაფიკები, აციდომეტრიის ინდიკატორების არჩევანი და ფერი;
 • რედოქს ტიტრაციები (პერმანგანომეტრიული და იოდომეტრიული);
 • კომპლექსომეტრული და ნალექების მარტივი ტიტრაციები;
 • ფაქტიური ცოდნით განსაზღვრული იონების არაორგანული თვისებრივი ანალიზის ძირითადი პრინციპები, ფლეიმის ტესტები;
 • სინათლისა და ფერის ძირითადი ცნებები, ტალღის სიგრძე, სიხშირე, ტალღის რიცხვები, ფოტონური ენერგიები, ლამბერტ-ლუდის კანონი;
 • S- ბლოკის ელემენტების რეაქცია წყალთან, ჟანგბადთან და ჰალოგენებთან, მათი ფერი ალის ტესტებში;
 • სტოიქიომეტრია, ბინარული არამეტალების ჰიდრიდების რეაქციები და თვისებები;
 • ნახშირბადის, აზოტისა და გოგირდის ოქსიდების ძირითადი რეაქციები (CO, CO2, NO, NO2, N2O4, SO2, SO3);
 • p- ბლოკის ელემენტების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობები, ჰალოგენიდებისა და ოქსომჟავების სტექიომეტრია (HNO2, HNO3, H2CO3, H3PO4, H3PO3, H2SO3, H2SO4, HOCl, HClO3, HClO4);
 • ჰალოგენების რეაქცია წყალთან;
 • პირველი რიგის გარდამავალი ლითონების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობა (Cr (III), Cr (VI), Mn (II), Mn (IV), Mn (VII), Fe (II), Fe (III), Co (II), Ni (II), Cu (I), Cu (II), Ag (I), Zn (II), Hg (I) და Hg (II)) და ამ იონების ფერი; მოცემული ლითონებისა და Al–ის დაშლა
 • ამფოტერული ჰიდროქსიდები (Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2);
 • პერმანგანატის, ქრომის, დიქრომატის იონები და მათი რედოქს რეაქციები;
 • იოდომეტრია (თიოსულფატისა და იოდის რეაქცია);
 • Ag+, Ba2+, Fe3+, Cu2+, Cl, CO32–, SO42– იდენტიფიკაცია;
 • ორგანული სტრუქტურა-რეაქტიულობა (პოლარობა, ელექტროფილიურობა, ნუკლეოფილიურობა, ინდუქციური ეფექტები, შედარებითი სტაბილურობა), სტრუქტურა-თვისება ურთიერთობა (დუღილის წერტილი, მჟავიანობა, ფუძე);
 • მარტივი ორგანული ნაერთების ნომენკლატურა;
 • ნახშირბადის ჰიბრიდიზაცია და გეომეტრია;
 • s და p ბმები, დელოკალიზაცია, არომატულობა, რეზონანსული სტრუქტურები;
 • იზომერია (კონსტიტუციური, კონფიგურაცია, კონფორმაცია, ტაუტომერიზმი)
 • სტერეოქიმია (E/Z, cis/trans იზომერები, ქირალობა, ოპტიკური აქტივობა, Cahn-Ingold-Prelog სისტემა, ფიშერის პროექციები, D/L სისტემა);
 • ციკლოჰექსანის კონფორმები;
 • ძირითადი ელექტროფილები და ნუკლეოფილები
 • ელექტროფილური მიერთების რეაქციები: ორმაგი და სამმაგი ბმაზე დამატება, რეგიოსელექციურობა (მარკოვნიკოვის/ხარაშის წესი), სტერეოქიმია
 • ელექტროფილური ჩანაცვლება: არომატულ ბირთვში ჩანაცვლება, ჩამნაცვლებლების გავლენა რეაქტიულობაზე და რეგიოსელექტურობაზე, ელექტროფილები;
 • ელიმინირების რეაქციობი: E1 და E2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია, მჟავა-ტუტოვანი კატალიზი, ძირითადი წამსვლელი ჯგუფები;
 • ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქციები: SN1 და SN2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია;
 • ნუკლეოფილური დამატება: ნახშირბადის-ნახშირბადის და ნახშირბადის-ჰეტერო ატომის ორმაგი და სამმაგი ბმის დამატება-ელიმინირების რეაქციები, მჟავა-ფუძე კატალიზი;
 • რადიკალური ჩანაცვლება: ჰალოგენების რეაქცია ალკანებთან;
 • ჟანგვა და აღდგენა: გადასვლა ძირითადი ფუნქციური ჯგუფების დაჟანგვის სხვადასხვა დონეს შორის (ალკინები- ალკენები - ალკანები - ალკილჰალოგენიდები, სპირტები - ალდეჰიდები, კეტონები - კარბონმჟავას წარმოებულები, ნიტრილები - კარბონატები)
 • გრინიარის რეაქცია, ფელინგისა და ტოლენის რეაქცია;
 • მარტივი პოლიმერები და მათი მომზადება (პოლისტიროლი, პოლიეთილენი, პოლიამიდები, პოლიესტერები);
 • ამინომჟავები და მათი კლასიფიკაცია ჯგუფებად, იზოელექტრული წერტილი, პეპტიდური ბმა, პეპტიდები და ცილები;
 • ნახშირწყლები: ღიაჯაჭვიანი და ციკლური ფორმები;
 • გლუკოზისა და ფრუქტოზის სტრუქტურები;
 • ლიპიდები: დი და ტრიაცილის გლიცერიდების, ნაჯერი და უჯერი ცხიმოვანი მჟავების ზოგადი ფორმულები;
 • დნმ -ისა და რნმ -ის ზოგადი სტრუქტურა, წყალბადური ბმები ფუძეებს შორის, რეპლიკაციისა და ტრანსკრიპციის კონცეფცია;
 • ორგანული სინთეზის ძრითადი დამცავი ჯგუფების გამოყენება;
 • მარტივი მრავალსაფეხურიანი ორგანული სინთეზი;
 • ჰიდროფილური და ჰიდროფობიური ჯგუფები, მიცელებისა და ორმაგი შრის წარმოქმნა;
 • პოლიმერები და მონომერები, ჯაჭვის პოლიმერიზაციები, პოლიკონდენსაცია;
 • სტერეოქიმია: ღერძული ქირალობა, ბრტყელი ქირალობა;
 • სტერეოსელექციური გარდაქმნები (დიასტერეოელექციური, ენანტიოსელექციური), ოპტიკური სისუფთავე, ენანთიომერულად და დიასტერეომერულად ჭარბი;
 • კონფორმაციული ანალიზი, ნიუმანის პროექციების გამოყენება, ანომერული ეფექტი;
 • არომატულ ბირთვში ნუკლეოფილური ჩანაცვლება;
 • ელექტროფილური ჩამნაცვლები პოლიციკლურ არომატული ნაერთებსა და ჰეტეროციკლებებში.
 • პერიციკლური რეაქციები (ციკლმიერთება, სიგმატროპული გადაჯგუფება, ელექტროციკლური რეაქციები), რეგიოსელექციურობა, სტერეოსელექციურობა და სტერეოსპეციფიურობა;
 • მოწინავე პოლიმერები, თანაპოლიმერები, თერმოდაჯენადი პოლიმერები. პოლიმერიზაციის ტიპები, პოლიმერიზაციის ეტაპები და კინეტიკა;
 • მონოსაქარიდები, პირანოზები და ფურანოზები, ჰავორტის პროექცია და კონფორმული ფორმულები, ოლიგო და პოლისაქარიდები, გლიკოზიდები, სტრუქტურის განსაზღვრა;
 • ამინომჟავების გვერდითი ჯგუფები, ამინომჟავების რეაქციები და გამოყოფა, ცილის თანმიმდევრობა;
 • პეპტიდების და ცილების ბიოსინთეზი: ტრანსკიპცია, გენეტიკური კოდი, mRNA და tRNA, კოდონ-ანტიკოდონური ურთიერთქმედება, ამინოაცილის tRNA სინთეტაზები,
 • ნუკლეობაზები, ნუკლეოზიდები და ნუკლეოტიდები ფორმულებით, ფუნქციური ნუკლეოტიდები, PCR, დნმ ჩიპები;
 • ცილების მეორადი, მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურები, არაკოვალენტური ურთიერთქმედება, ცილის დაკეცვა და დამუშავება; სტაბილურობა და დენატურაცია, ცილების გაწმენდა ნალექებით, ქრომატოგრაფია და ელექტროფორეზი;
 • ფერმენტები და კლასიფიკაცია რეაქციის მიხედვით
 • ხსნადობის რთული გამოთვლები (ჰიდროლიზირებული ანიონებით, კომპლექსური წარმონაქმნით);
 • კვანტური მექანიკა: მარტივი შრედინგერის განტოლებები, ნაწილაკი ყუთში, ორბიტალური და ბრუნვის კუთხოვანი იმპულსის გაანგარიშება;
 • სპექტროსკოპული გამოთვლები: ბრუნვის, ვიბრაციული და ელექტრონული გადასვლის ენერგია მარტივი მოდელის თეორიების გამოყენებით;
 • მარტივი MO თეორია;
 • მასის სპექტრომეტრიის საფუძვლები (მოლეკულური იონები, იზოტოპების განაწილება);
 • იწ სპექტროსკოპიის საფუძვლები (ვიბრაციის ტიპები, დამახასიათებელი მწვერვალები)
 • მარტივი 1H და 13C მბრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (ქიმიური ცვლა, სიმრავლე, ინტეგრალები);
 • მარტივი ჰეტერონუკლეარული ბმრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (მაგ., 11B, 19F ან 31P);

 

 

ლაბორატორიული უნარ -ჩვევები:

 • გათბობა ლაბორატორიაში, გათბობა რეფლუქსის ქვეშ;
 • მასისა და მოცულობის გაზომვა (ელექტრონული სასწორი, საზომი ცილინდრით, პიპეტით და ბიურეტით, მზომი კოლბით);
 • ტემპერატურის ათვლა არა ციფრული თერმომეტრიდან;
 • ხსნარებისა და სტანდარტული ხსნარების მომზადება და განზავება;
 • მაგნიტური შემრევის მოქმედება;
 • სინჯარის რეაქციების ჩატარება (მაგ. ორგანული ფუნქციური ჯგუფების თვისობრივი ტესტირება მოცემული პროცედურის გამოყენებით);
 • მოცულობითი განსაზღვრა, ტიტრაციები, პიპეტის ტუმბოს გამოყენება;
 • pH- ის გაზომვა (pH ქაღალდით ან დაკალიბრებული pH მეტრით);
 • ნალექის გადილტვრა
 • ნალექების გაშრობა;
 • გრაფიკებზე ექსპერიმენტული მონაცემების შედგენა, გრაფიკების ანალიზი
 • ცნებებისა და უნარების მაგალითები გამოცდაში დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩართულია და ვლინდება მოსამზადებელ პრობლემებში ("მოწინავე სირთულის სფეროები")