პროგრამები

VIII კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2021-10-05 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 2021-10-08 რატომ უნდა ვისწავლო ქიმია? გაკვეთილი
3 2021-10-11 ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა გაკვეთილი
4 2021-10-15 ნივთიერების თვისებები გაკვეთილი
5 2021-10-19 ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია გაკვეთილი
6 2021-10-22 ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები გაკვეთილი
7 2021-10-26 მასური წილი, ფორმულის დადგენა გაკვეთილი
8 2021-10-29 ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები გაკვეთილი
9 2021-11-02 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
10 2021-11-05 ხსნარები, გახსნილი ნივთიერების მასური წილი სემინარი
11 2021-11-09 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
12 2021-11-12 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
13 2021-11-16 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
14 2021-11-19 ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები გაკვეთილი
15 2021-11-23 მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება გაკვეთილი
16 2021-11-25 წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია გაკვეთილი
17 2021-11-29 კოროზია გაკვეთილი
18 2021-12-02 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
19 2021-12-06 ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები გაკვეთილი
20 2021-12-09 იზოტოპები, იონები გაკვეთილი
21 2021-12-13 პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 2021-12-16 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 2021-12-20 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 2021-12-23 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2022-01-17 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები გაკვეთილი
2 2022-01-20 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები გაკვეთილი
3 2022-01-24 არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები გაკვეთილი
4 2022-01-27 კეთილშობილი აირები გაკვეთილი
5 2022-01-31 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 2022-02-03 ქიმიური ბმა გაკვეთილი
7 2022-02-07 იონური ბმა გაკვეთილი
8 2022-02-10 იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება გაკვეთილი
9 2022-02-14 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 2022-02-17 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 2022-02-21 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 2022-02-24 კოვალენტური ბმა გაკვეთილი
13 2022-02-28 კოვალენტური ნაერთების თვისებები გაკვეთილი
14 2022-03-07 კოვალენტური ნაერთების დასახელება გაკვეთილი
15 2022-03-17 მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები გაკვეთილი
16 2022-03-21 ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება გაკვეთილი
17 2022-03-24 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 2022-03-28 ოქსიდები, ფორმულების შედგენა, მარტივი ნივთიერებების წვა გაკვეთილი
19 2022-03-31 ოქსიდების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
20 2022-04-04 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
21 2022-04-07 მჟავები, ფორმულები, დასახელება გაკვეთილი
22 2022-04-11 მჟავების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
23 2022-04-14 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 2022-04-18 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 2022-04-21 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა გაკვეთილი
26 2022-04-28 ფუძეები: ფორმულების შედგენა, სახელწოდება გაკვეთილი
27 2022-05-02 ფუძეები: კლასიფიკაცია, თვისებები გაკვეთილი
28 2022-05-05 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
29 2022-05-16 pH, ინდიკატორები გაკვეთილი
30 2022-05-19 ნეიტრალიზაციის რეაქცია გაკვეთილი
31 2022-05-23 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 2022-05-26 მარილები, დასახელება გაკვეთილი
33 2022-05-30 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 2022-06-02 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
35 2022-06-06 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

IX კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2021-10-05 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 2021-10-11 ოქსიდები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
3 2021-10-15 მჟავები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
4 2021-10-19 ფუძეები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
5 2021-10-22 ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილები გაკვეთილი
6 2021-10-26 ოქსიდების მიღება გაკვეთილი
7 2021-10-29 ოქსიდების თვისებები გაკვეთილი
8 2021-11-02 ელექტროლიტური დისოციაცია გაკვეთილი
9 2021-11-05 იონური მიმოცვლის რეაქციები გაკვეთილი
10 2021-11-09 რეაქციის ტიპები გაკვეთილი
11 2021-11-12 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
12 2021-11-16 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
13 2021-11-19 მჟავების მიღება გაკვეთილი
14 2021-11-26 მჟავების თვისებები გაკვეთილი
15 2021-11-30 ფუძეების მიღება გაკვეთილი
16 2021-11-30 ფუძეების თვისებები გაკვეთილი
17 2021-12-02 ამფოტერული ოქსიდები გაკვეთილი
18 2021-12-06 ამფოტერული ჰიდროქსიდები გაკვეთილი
19 2021-12-09 მარილები გაკვეთილი
20 2013-12-13 მარილები გაკვეთილი
21 2021-12-16 გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის გაკვეთილი
22 2021-12-20 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
23 2021-12-23 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 2021-12-26 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2022-01-18 ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა გაკვეთილი
2 2022-01-21 ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება გაკვეთილი
3 2022-01-25 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
4 2022-01-28 ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა გაკვეთილი
5 2022-02-01 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 2022-02-04 ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე გაკვეთილი
7 2022-02-08 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
8 2022-02-11 ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში გაკვეთილი
9 2022-02-15 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 2022-02-18 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 2022-02-22 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 2022-02-25 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 1 გაკვეთილი
13 2022-03-01 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
14 2022-03-04 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 2 გაკვეთილი
15 2022-03-18 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
16 2022-03-22 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 1 გაკვეთილი
17 2022-03-25 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 2022-03-29 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 2 გაკვეთილი
19 2022-04-01 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
20 2022-04-05 რეაქციის გამოსავლიანობა გაკვეთილი
21 2022-04-08 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
22 2022-04-12 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
23 2022-04-15 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 2022-04-19 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 2022-04-26 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
26 2022-04-29 აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში. გაკვეთილი
27 2022-05-03 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
28 2022-05-06 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
29 2022-05-10 ხსნარების კოლიგატიური თვისებები გაკვეთილი
30 2022-05-13 ხსნარები, ხსნარების კონცენტრაციის გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
31 2022-05-17 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 2022-05-20 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
33 2022-05-24 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
34 2022-05-27 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 2022-05-30 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 2022-06-03 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

X კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2021-10-05 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 2021-10-11 ატომის აღნაგობა გაკვეთილი
3 2021-10-15 ბუნებრივი რადიონუკლიდები გაკვეთილი
4 2021-10-19 ელექტრონების განაწილება ატომში გაკვეთილი
5 2021-10-22 კვანტური რიცხვები გაკვეთილი
6 2021-10-26 პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი გაკვეთილი
7 2021-10-29 ნაერთთა თვისებების განსაზღვრა პერიოდულობის ცხრილში ელემენტების მდებარეობის მიხედვით გაკვეთილი
8 2021-11-02 ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები გაკვეთილი
9 2021-11-05 პოლარული და არაპოლარული ბმები გაკვეთილი
10 2021-11-09 VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
11 2021-11-12 ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
12 2021-11-16 მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა გაკვეთილი
13 2021-11-19 მეტალური ბმა გაკვეთილი
14 2021-11-26 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
15 2021-11-30 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
16 2021-11-30 ტესტის განხილვა სემინარი
17 2021-12-02 ჟანგვის რიცხვი გაკვეთილი
18 2021-12-06 ჟანგვის და აღდგენის ნახევარ-რეაქციების შედგენა გაკვეთილი
19 2021-12-09 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ელექტრონული ბალანსის მეთოდით გაკვეთილი
20 2013-12-13 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ნახევარ-რეაქციების მეთოდით გაკვეთილი
21 2021-12-16 ჟანგვა - აღდგენითი რეაქციების კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 2021-12-20 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 2021-12-23 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 2021-12-26 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2022-01-18 ელექტროლიზი გაკვეთილი
2 2022-01-21 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
3 2022-01-25 თერმოდინამიკის შესავალი, კუთრი სითბოტევადობა გაკვეთილი
4 2022-01-28 ქიმიური რეაქციის სიჩქარე გაკვეთილი
5 2022-02-01 აქტივაციის ენერგია გაკვეთილი
6 2022-02-04 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
7 2022-02-08 ქიმიური წონასწორობა გაკვეთილი
8 2022-02-11 ქიმიურ წონასწორობაზე მოქმედი ფაქტორები გაკვეთილი
9 2022-02-15 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 2022-02-18 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 2022-02-22 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 2022-02-25 წყალბადი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
13 2022-03-01 წყალი და წყალბადის ზეჟანგი გაკვეთილი
14 2022-03-04 ჰალოგენების ზოგადი დახასიათება, ქლორი მიღება და თვისებები გაკვეთილი
15 2022-03-18 ქლორწყალბადი და ქლორის ჟანგბადიანი მჟავები გაკვეთილი
16 2022-03-22 ჟანგბადი, მიღება და თვისებები, ოზონი გაკვეთილი
17 2022-03-25 გოგირდი, გოგირდწყალბადი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
18 2022-03-29 გოგირდის ჟანგბადნაერთები, გოგირდმჟავა გაკვეთილი
19 2022-04-01 აზოტი, ამიაკი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
20 2022-04-05 აზოტმჟავა გაკვეთილი
21 2022-04-08 ფოსფორი, ფოსფინი, ფოსფორის ჟანგბადნაერთები, ფოსფორმჟავა გაკვეთილი
22 2022-04-12 ნახშირბადი, ნახშირბადის ჟანგბადნაერთები, სილიციუმი, სილიციუმის ნაერთები გაკვეთილი
23 2022-04-15 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 2022-04-19 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 2022-04-26 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 2022-04-29 ტუტე მეტალები (ლითიუმი, ნატრიუმი, კალიუმი), მიღება და თვისებები გაკვეთილი
27 2022-05-03 ტუტემიწა მეტალები (მაგნიუმი, კალციუმი), მიღება და გაკვეთილი
28 2022-05-06 ალუმინი, მიღება, თვისებები გაკვეთილი
29 2022-05-10 თუთია, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
30 2022-05-13 რკინა, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
31 2022-05-17 ქრომი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
32 2022-05-20 მანგანუმი, მიღება და თვისებები გაკვეთილი
33 2022-05-24 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 2022-05-27 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 2022-05-30 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 2022-06-03 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

XI კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2021-10-05 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 2021-10-08 ორგანული ქიმიის საგანი გაკვეთილი
3 2021-10-11 ნახშირბადატომის თავისებურება, ორგანულ ნაერთთა გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
4 2021-10-15 ნახშირწყალბადების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
5 2021-10-19 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 2021-10-22 ალკენები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 2021-10-26 ალკინები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
8 2021-10-29 ალკანების ქიმიური თვისებები, რადიკალური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
9 2021-11-02 ალკანების მიღება, გამოყენება გაკვეთილი
10 2021-11-05 ალკენების ქიმიური თვისებები, ელექტროფილური მიერთების მექანიზმი გაკვეთილი
11 2021-11-09 ალკენების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
12 2021-11-12 ალკინების მიღება, ქიმიური თვისებები და გამოყენება გაკვეთილი
13 2021-11-16 ალკადიენები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 2021-11-19 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
15 2021-11-23 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
16 2021-11-25 ტესტის განხილვა სემინარი
17 2021-11-29 ციკლოალკანები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
18 2021-12-02 არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
19 2021-12-06 ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი, ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
20 2021-12-09 არომატული ნახშირწყლაბადების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
21 2021-12-13 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გაკვეთილი
22 2021-12-16 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 2021-12-20 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 2021-12-23 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 2022-01-17 ჰალოგენალკანები, ძირითადი თვისებები და გამოყენება SN1 და SN2 რეაქციები გაკვეთილი
2 2022-01-20 ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, სპირტები, სპირტების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
3 2022-01-24 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
4 2022-01-27 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
5 2022-01-31 ეთილენგლიკოლი ,გლიცერინი, ფენოლი გაკვეთილი
6 2022-02-03 ალდეჰიდები და კეტონები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 2022-02-07 ალდეჰიდების და კეტონების ქიმიური თვისებები, ნუკლეოფილური მიერთების რეაქციები გაკვეთილი
8 2022-02-10 ალდეჰიდების და კეტონების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
9 2022-02-14 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 2022-02-17 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 2022-02-21 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 2022-02-24 კარბონმჟავები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
13 2022-02-28 კარბონმჟავების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 2022-03-07 კარბონმჟავების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
15 2022-03-17 კარბონმჟავების ცალკეული წარმომადგენლები გაკვეთილი
16 2022-03-21 ესტერები, იზომერია, ნომენკლატურა, მიღება, ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
17 2022-03-24 აზოტშემცველი ნაერთების კლასიფიკაცია, ამინები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
18 2022-03-28 ამინების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
19 2022-03-31 ამინომჟავები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
20 2022-04-04 ამინომჟავების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
21 2022-04-07 მაღალმოლეკულური ნაერთების მიმოხილვა, კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 2022-04-11 პოლიმერიზაციის და პოლიკონდენსაციის რეაქციები გაკვეთილი
23 2022-04-14 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 2022-04-18 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 2022-04-21 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 2022-04-28 ოპტიკური იზომერია გაკვეთილი
27 2022-05-02 ნახშირწყლები, კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
28 2022-05-05 მონოსაქარიდების მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების თვისებები, მიღება გაკვეთილი
29 2022-05-16 დისაქარიდები გაკვეთილი
30 2022-05-19 პოლისაქარიდები, ნახშირწყლების გამოყენება გაკვეთილი
31 2022-05-23 ცხიმები გაკვეთილი
32 2022-05-26 ცილები, აღნაგობა, თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
33 2022-05-30 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 2022-06-02 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
35 2022-06-06 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

გაღრმავებული კურსი

 • ნუკლონები, იზოტოპები, რადიოაქტიური დაშლა და ბირთვული რეაქციები (ალფა, ბეტა, გამა);
 • წყალბადის მსგავს ატომებში კვანტური რიცხვები (n, l, m) და ორბიტალები (s, p, d);
 • ჰუნდის წესი, პაულის გამორიცხვის პრინციპი;
 • ძირითადი ჯგუფის და პირველი რიგის გარდამავალი ლითონის ატომების და მათი იონების ელექტრონული კონფიგურაცია;
 • პერიოდულობის ცხრილი და ტენდენციები (ელექტრონეგატიურობა, ელექტრონის შეხება, იონიზაციის ენერგია, ატომური და იონური ზომა, დნობის წერტილები, მეტალის ხასიათი, რეაქტიულობა);
 • ბმის ტიპები (კოვალენტური, იონური, მეტალიკი, კოორდინაცია), ინტერმოლეკულური ძალები და კავშირი თვისებებთან;
 • ლუისის თეორია;
 • მოლეკულური სტრუქტურები და VSEPR თეორია;
 • ტოლობების გათანაბრება, ემპირიული ფორმულები, მოლის კონცეფცია და ავოგადროს მუდმივა, სტექიომეტრული გამოთვლები, სიმკვრივე, გათვლები სხვადასხვა კონცენტრაციის ერთეულებით;
 • ქიმიური წონასწორობა, ლე შატელიეს პრინციპი, წონასწორობის მუდმივები კონცენტრაციების, წნევისა და მოლის წილადების თვალსაზრისით;
 • არენიუსის და ბრონსტედის მჟავა-ფუძის თეორია, pH, წყლის თვითიონიზაცია, მჟავა-ფუძის რეაქციების წონასწორობის მუდმივები, სუსტი მჟავა ხსნარების pH, ძალიან განზავებული ხსნარების pH და მარტივი ბუფერული ხსნარები, მარილების ჰიდროლიზი;
 • ხსნადობის მუდმივები და ხსნადობა;
 • კომპლექსწარმოქმნის რეაქციები, საკოორდინაციო რიცხვის განსაზღვრა, რთული ფორმირების მუდმივები;
 • ელექტროქიმიის საფუძვლები: ელექტრომამოძრავებელი ძალა, ნერნსტის განტოლება, ელექტროლიზი, ფარადეის კანონები;
 • ქიმიური რეაქციების სიჩქარე, ელემენტარული რეაქციები, ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ რეაქციის სიჩქარეზე, სიჩქარის კანონი ჰომოგენურ და ჰეტეროგენურ რეაქციებზე, სიჩქარის მუდმივა, რეაქციის რიგი
 • რეაქციის ენერგიის პროფილი, აქტივაციის ენერგია, არენიუსის განტოლება, კატალიზი, კატალიზატორის გავლენა რეაქციის თერმოდინამიკურ და კინეტიკურ მახასიათებლებზე;
 • პირველი რიგისა და ნულოვანი რიგის კინეტიკური მაჩვენებლების მარტივი კანონების გამოყენება, ექსპონენციალური დაშლა, ნახევარდაშლის პერიოდი;
 • ენერგია, სითბო და მუშაობა, ენთალპია და ენერგია, სითბოს სიმძლავრე, ჰესის კანონი, Born-Haber ციკლი, სტანდარტული წარმოქმნის ენთალპიები, ხსნარი, ხსნადი და ბმული ენთალპიები;
 • ენტროპიისა და გიბსის ენერგიის განსაზღვრა და კონცეფცია, თერმოდინამიკის მეორე კანონი, სპონტანური ცვლილების მიმართულება;
 • წონასწორობის მუდმივების გაანგარიშება სტანდარტული ენთალპიისა და ენტროპიის მონაცემებიდან
 • იდეალური გაზის კანონი, პარციალური წნევა;
 • პირდაპირი და არაპირდაპირი ტიტრაციის პრინციპები (უკუ გატიტვრა)
 • აციდო- და ალკალიმეტრია, აციდომეტრიული ტიტრაციის გრაფიკები, აციდომეტრიის ინდიკატორების არჩევანი და ფერი;
 • რედოქს ტიტრაციები (პერმანგანომეტრიული და იოდომეტრიული);
 • კომპლექსომეტრული და ნალექების მარტივი ტიტრაციები;
 • ფაქტიური ცოდნით განსაზღვრული იონების არაორგანული თვისებრივი ანალიზის ძირითადი პრინციპები, ფლეიმის ტესტები;
 • სინათლისა და ფერის ძირითადი ცნებები, ტალღის სიგრძე, სიხშირე, ტალღის რიცხვები, ფოტონური ენერგიები, ლამბერტ-ლუდის კანონი;
 • S- ბლოკის ელემენტების რეაქცია წყალთან, ჟანგბადთან და ჰალოგენებთან, მათი ფერი ალის ტესტებში;
 • სტოიქიომეტრია, ბინარული არამეტალების ჰიდრიდების რეაქციები და თვისებები;
 • ნახშირბადის, აზოტისა და გოგირდის ოქსიდების ძირითადი რეაქციები (CO, CO2, NO, NO2, N2O4, SO2, SO3);
 • p- ბლოკის ელემენტების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობები, ჰალოგენიდებისა და ოქსომჟავების სტექიომეტრია (HNO2, HNO3, H2CO3, H3PO4, H3PO3, H2SO3, H2SO4, HOCl, HClO3, HClO4);
 • ჰალოგენების რეაქცია წყალთან;
 • პირველი რიგის გარდამავალი ლითონების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობა (Cr (III), Cr (VI), Mn (II), Mn (IV), Mn (VII), Fe (II), Fe (III), Co (II), Ni (II), Cu (I), Cu (II), Ag (I), Zn (II), Hg (I) და Hg (II)) და ამ იონების ფერი; მოცემული ლითონებისა და Al–ის დაშლა
 • ამფოტერული ჰიდროქსიდები (Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2);
 • პერმანგანატის, ქრომის, დიქრომატის იონები და მათი რედოქს რეაქციები;
 • იოდომეტრია (თიოსულფატისა და იოდის რეაქცია);
 • Ag+, Ba2+, Fe3+, Cu2+, Cl, CO32–, SO42– იდენტიფიკაცია;
 • ორგანული სტრუქტურა-რეაქტიულობა (პოლარობა, ელექტროფილიურობა, ნუკლეოფილიურობა, ინდუქციური ეფექტები, შედარებითი სტაბილურობა), სტრუქტურა-თვისება ურთიერთობა (დუღილის წერტილი, მჟავიანობა, ფუძე);
 • მარტივი ორგანული ნაერთების ნომენკლატურა;
 • ნახშირბადის ჰიბრიდიზაცია და გეომეტრია;
 • s და p ბმები, დელოკალიზაცია, არომატულობა, რეზონანსული სტრუქტურები;
 • იზომერია (კონსტიტუციური, კონფიგურაცია, კონფორმაცია, ტაუტომერიზმი)
 • სტერეოქიმია (E/Z, cis/trans იზომერები, ქირალობა, ოპტიკური აქტივობა, Cahn-Ingold-Prelog სისტემა, ფიშერის პროექციები, D/L სისტემა);
 • ციკლოჰექსანის კონფორმები;
 • ძირითადი ელექტროფილები და ნუკლეოფილები
 • ელექტროფილური მიერთების რეაქციები: ორმაგი და სამმაგი ბმაზე დამატება, რეგიოსელექციურობა (მარკოვნიკოვის/ხარაშის წესი), სტერეოქიმია
 • ელექტროფილური ჩანაცვლება: არომატულ ბირთვში ჩანაცვლება, ჩამნაცვლებლების გავლენა რეაქტიულობაზე და რეგიოსელექტურობაზე, ელექტროფილები;
 • ელიმინირების რეაქციობი: E1 და E2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია, მჟავა-ტუტოვანი კატალიზი, ძირითადი წამსვლელი ჯგუფები;
 • ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქციები: SN1 და SN2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია;
 • ნუკლეოფილური დამატება: ნახშირბადის-ნახშირბადის და ნახშირბადის-ჰეტერო ატომის ორმაგი და სამმაგი ბმის დამატება-ელიმინირების რეაქციები, მჟავა-ფუძე კატალიზი;
 • რადიკალური ჩანაცვლება: ჰალოგენების რეაქცია ალკანებთან;
 • ჟანგვა და აღდგენა: გადასვლა ძირითადი ფუნქციური ჯგუფების დაჟანგვის სხვადასხვა დონეს შორის (ალკინები- ალკენები - ალკანები - ალკილჰალოგენიდები, სპირტები - ალდეჰიდები, კეტონები - კარბონმჟავას წარმოებულები, ნიტრილები - კარბონატები)
 • გრინიარის რეაქცია, ფელინგისა და ტოლენის რეაქცია;
 • მარტივი პოლიმერები და მათი მომზადება (პოლისტიროლი, პოლიეთილენი, პოლიამიდები, პოლიესტერები);
 • ამინომჟავები და მათი კლასიფიკაცია ჯგუფებად, იზოელექტრული წერტილი, პეპტიდური ბმა, პეპტიდები და ცილები;
 • ნახშირწყლები: ღიაჯაჭვიანი და ციკლური ფორმები;
 • გლუკოზისა და ფრუქტოზის სტრუქტურები;
 • ლიპიდები: დი და ტრიაცილის გლიცერიდების, ნაჯერი და უჯერი ცხიმოვანი მჟავების ზოგადი ფორმულები;
 • დნმ -ისა და რნმ -ის ზოგადი სტრუქტურა, წყალბადური ბმები ფუძეებს შორის, რეპლიკაციისა და ტრანსკრიპციის კონცეფცია;
 • ორგანული სინთეზის ძრითადი დამცავი ჯგუფების გამოყენება;
 • მარტივი მრავალსაფეხურიანი ორგანული სინთეზი;
 • ჰიდროფილური და ჰიდროფობიური ჯგუფები, მიცელებისა და ორმაგი შრის წარმოქმნა;
 • პოლიმერები და მონომერები, ჯაჭვის პოლიმერიზაციები, პოლიკონდენსაცია;
 • სტერეოქიმია: ღერძული ქირალობა, ბრტყელი ქირალობა;
 • სტერეოსელექციური გარდაქმნები (დიასტერეოელექციური, ენანტიოსელექციური), ოპტიკური სისუფთავე, ენანთიომერულად და დიასტერეომერულად ჭარბი;
 • კონფორმაციული ანალიზი, ნიუმანის პროექციების გამოყენება, ანომერული ეფექტი;
 • არომატულ ბირთვში ნუკლეოფილური ჩანაცვლება;
 • ელექტროფილური ჩამნაცვლები პოლიციკლურ არომატული ნაერთებსა და ჰეტეროციკლებებში.
 • პერიციკლური რეაქციები (ციკლმიერთება, სიგმატროპული გადაჯგუფება, ელექტროციკლური რეაქციები), რეგიოსელექციურობა, სტერეოსელექციურობა და სტერეოსპეციფიურობა;
 • მოწინავე პოლიმერები, თანაპოლიმერები, თერმოდაჯენადი პოლიმერები. პოლიმერიზაციის ტიპები, პოლიმერიზაციის ეტაპები და კინეტიკა;
 • მონოსაქარიდები, პირანოზები და ფურანოზები, ჰავორტის პროექცია და კონფორმული ფორმულები, ოლიგო და პოლისაქარიდები, გლიკოზიდები, სტრუქტურის განსაზღვრა;
 • ამინომჟავების გვერდითი ჯგუფები, ამინომჟავების რეაქციები და გამოყოფა, ცილის თანმიმდევრობა;
 • პეპტიდების და ცილების ბიოსინთეზი: ტრანსკიპცია, გენეტიკური კოდი, mRNA და tRNA, კოდონ-ანტიკოდონური ურთიერთქმედება, ამინოაცილის tRNA სინთეტაზები,
 • ნუკლეობაზები, ნუკლეოზიდები და ნუკლეოტიდები ფორმულებით, ფუნქციური ნუკლეოტიდები, PCR, დნმ ჩიპები;
 • ცილების მეორადი, მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურები, არაკოვალენტური ურთიერთქმედება, ცილის დაკეცვა და დამუშავება; სტაბილურობა და დენატურაცია, ცილების გაწმენდა ნალექებით, ქრომატოგრაფია და ელექტროფორეზი;
 • ფერმენტები და კლასიფიკაცია რეაქციის მიხედვით
 • ხსნადობის რთული გამოთვლები (ჰიდროლიზირებული ანიონებით, კომპლექსური წარმონაქმნით);
 • კვანტური მექანიკა: მარტივი შრედინგერის განტოლებები, ნაწილაკი ყუთში, ორბიტალური და ბრუნვის კუთხოვანი იმპულსის გაანგარიშება;
 • სპექტროსკოპული გამოთვლები: ბრუნვის, ვიბრაციული და ელექტრონული გადასვლის ენერგია მარტივი მოდელის თეორიების გამოყენებით;
 • მარტივი MO თეორია;
 • მასის სპექტრომეტრიის საფუძვლები (მოლეკულური იონები, იზოტოპების განაწილება);
 • იწ სპექტროსკოპიის საფუძვლები (ვიბრაციის ტიპები, დამახასიათებელი მწვერვალები)
 • მარტივი 1H და 13C მბრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (ქიმიური ცვლა, სიმრავლე, ინტეგრალები);
 • მარტივი ჰეტერონუკლეარული ბმრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (მაგ., 11B, 19F ან 31P);

 

 

ლაბორატორიული უნარ -ჩვევები:

 • გათბობა ლაბორატორიაში, გათბობა რეფლუქსის ქვეშ;
 • მასისა და მოცულობის გაზომვა (ელექტრონული სასწორი, საზომი ცილინდრით, პიპეტით და ბიურეტით, მზომი კოლბით);
 • ტემპერატურის ათვლა არა ციფრული თერმომეტრიდან;
 • ხსნარებისა და სტანდარტული ხსნარების მომზადება და განზავება;
 • მაგნიტური შემრევის მოქმედება;
 • სინჯარის რეაქციების ჩატარება (მაგ. ორგანული ფუნქციური ჯგუფების თვისობრივი ტესტირება მოცემული პროცედურის გამოყენებით);
 • მოცულობითი განსაზღვრა, ტიტრაციები, პიპეტის ტუმბოს გამოყენება;
 • pH- ის გაზომვა (pH ქაღალდით ან დაკალიბრებული pH მეტრით);
 • ნალექის გადილტვრა
 • ნალექების გაშრობა;
 • გრაფიკებზე ექსპერიმენტული მონაცემების შედგენა, გრაფიკების ანალიზი
 • ცნებებისა და უნარების მაგალითები გამოცდაში დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩართულია და ვლინდება მოსამზადებელ პრობლემებში ("მოწინავე სირთულის სფეროები")