პროგრამები

VIII კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 03-10-2022 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 06-10-2022 რატომ უნდა ვისწავლო ქიმია? გაკვეთილი
3 10-10-2022 ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა გაკვეთილი
4 13-10-2022 ნივთიერების თვისებები გაკვეთილი
5 17-10-2022 ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია გაკვეთილი
6 20-10-2022 ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები გაკვეთილი
7 24-10-2022 მასური წილი, ფორმულის დადგენა გაკვეთილი
8 27-10-2022 ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები გაკვეთილი
9 31-10-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
10 03-11-2022 ხსნარები, გახსნილი ნივთიერების მასური წილი სემინარი
11 07-11-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
12 10-11-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
13 14-11-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
14 17-11-2022 ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები გაკვეთილი
15 21-11-2022 მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება გაკვეთილი
16 24-11-2022 წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია გაკვეთილი
17 28-11-2022 კოროზია გაკვეთილი
18 01-12-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
19 05-12-2022 ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები გაკვეთილი
20 08-12-2022 იზოტოპები, იონები გაკვეთილი
21 12-12-2022 პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 15-12-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 19-12-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 22-12-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 16-01-2023 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები გაკვეთილი
2 23-01-2023 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები გაკვეთილი
3 26-01-2023 არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები გაკვეთილი
4 30-01-2023 კეთილშობილი აირები გაკვეთილი
5 02-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 06-02-2023 ქიმიური ბმა ტესტი
7 09-02-2023 იონური ბმა განხილვა
8 13-02-2023 იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება გაკვეთილი
9 16-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 20-02-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 23-02-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 27-02-2023 კოვალენტური ბმა გაკვეთილი
13 06-03-2023 კოვალენტური ნაერთების თვისებები გაკვეთილი
14 16-03-2023 კოვალენტური ნაერთების დასახელება გაკვეთილი
15 20-03-2023 მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები გაკვეთილი
16 23-03-2023 ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება გაკვეთილი
17 27-03-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 30-03-2023 ოქსიდები, ფორმულების შედგენა, მარტივი ნივთიერებების წვა გაკვეთილი
19 03-04-2023 ოქსიდების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
20 06-04-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
21 10-04-2023 მჟავები, ფორმულები, დასახელება გაკვეთილი
22 13-04-2023 მჟავების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
23 20-04-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 27-04-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 01-05-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 04-05-2023 ფუძეები: ფორმულების შედგენა, სახელწოდება
27 15-05-2023 ფუძეები: კლასიფიკაცია, თვისებები გაკვეთილი
28 18-05-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
29 22-05-2023 pH, ინდიკატორები გაკვეთილი
30 25-05-2023 ნეიტრალიზაციის რეაქცია გაკვეთილი
31 29-05-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 01-06-2023 მარილები, დასახელება გაკვეთილი
33 05-06-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 08-06-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
35 12-06-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

IX კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 04-10-2022 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 07-10-2022 ოქსიდები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
3 10-10-2022 მჟავები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
4 18-10-2022 ფუძეები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
5 21-10-2022 ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილები გაკვეთილი
6 25-10-2022 ოქსიდების მიღება გაკვეთილი
7 28-10-2022 ოქსიდების თვისებები გაკვეთილი
8 01-11-2022 ელექტროლიტური დისოციაცია გაკვეთილი
9 04-11-2022 იონური მიმოცვლის რეაქციები გაკვეთილი
10 08-11-2022 რეაქციის ტიპები გაკვეთილი
11 11-11-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
12 15-11-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
13 18-11-2022 მჟავების მიღება გაკვეთილი
14 22-11-2022 მჟავების თვისებები გაკვეთილი
15 25-11-2022 ფუძეების მიღება გაკვეთილი
16 29-11-2022 ფუძეების თვისებები გაკვეთილი
17 02-12-2022 ამფოტერული ოქსიდები და ჰიდროქსიდები გაკვეთილი
18 06-12-2022 მარილები გაკვეთილი
19 09-12-2022 მარილები გაკვეთილი
20 13-12-2014 გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის გაკვეთილი
21 16-12-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
22 20-12-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
23 23-12-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 17-01-2023 ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა გაკვეთილი
2 20-01-2023 ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება გაკვეთილი
3 24-01-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
4 27-01-2023 ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა გაკვეთილი
5 31-01-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 03-02-2023 ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე გაკვეთილი
7 07-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
8 10-02-2023 ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში გაკვეთილი
9 14-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 17-02-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 21-02-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 24-02-2023 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 1 გაკვეთილი
13 28-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
14 07-03-2023 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 2 გაკვეთილი
15 17-03-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
16 21-03-2023 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 1 გაკვეთილი
17 24-03-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 28-03-2023 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 2 გაკვეთილი
19 31-03-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
20 04-04-2023 რეაქციის გამოსავლიანობა გაკვეთილი
21 07-04-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
22 11-04-2023 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
23 18-04-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 25-04-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 28-04-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
26 02-05-2023 აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში. გაკვეთილი
27 05-05-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
28 16-05-2023 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
29 19-05-2023 ხსნარების კოლიგატიური თვისებები გაკვეთილი
30 23-05-2023 ხსნარები, ხსნარების კონცენტრაციის გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
31 29-05-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 02-06-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
33 06-06-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
34 09-06-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 12-06-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 16-06-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

X კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 04-10-2022 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 07-10-2022 წარმოდგენები ატომის შესახებ გაკვეთილი
3 10-10-2022 იზოტოპები და რადიოაქტიურობა გაკვეთილი
4 18-10-2022 ბირთვული რეაქციები გაკვეთილი
5 21-10-2022 ელექტრონული შრეების აღნაგობა გაკვეთილი
6 25-10-2022 ელექტრონების განაწილება ენერგეტიკულ დონეებზე გაკვეთილი
7 28-10-2022 კვანტური რიცხვები გაკვეთილი
8 01-11-2022 პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი გაკვეთილი
9 04-11-2022 ატომთა მახასიათებლები და მათი პერიოდული ცვლა გაკვეთილი
10 08-11-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
11 11-11-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
12 15-11-2022 ტესტის განხილვა სემინარი
13 18-11-2022 ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები გაკვეთილი
14 22-11-2022 კოვალენტური ბმა (სიგმა და პი ბმები, პოლარული და არაპოლარული ბმები) გაკვეთილი
15 25-11-2022 კოვალენტური ბმის წარმოქმნის დონორულ-აქცეპტორული მექანიზმი. კოვალენტური ბმის მახასიათებლები გაკვეთილი
16 29-11-2022 VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
17 02-12-2022 ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
18 06-12-2022 მოლეკულური და არამოლეკულური აღნაგობის მქონე ნივთიერებები. გაკვეთილი
19 09-12-2022 მეტალური ბმა გაკვეთილი
20 13-12-2022 მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა გაკვეთილი
21 16-12-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
22 20-12-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
23 23-12-2022 ტესტის განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 17-01-2023 ჟანგვის რიცხვი გაკვეთილი
2 20-01-2023 ჟანგვის და აღდგენის ნახევარ-რეაქციების შედგენა გაკვეთილი
3 24-01-2023 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ელექტრონული ბალანსის მეთოდით გაკვეთილი
4 27-01-2023 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ნახევარ-რეაქციების მეთოდით გაკვეთილი
5 31-01-2023 ჟანგვა - აღდგენითი რეაქციების კლასიფიკაცია გაკვეთილი
6 03-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
7 07-02-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
8 10-02-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
9 14-02-2023 თერმოდინამიკის შესავალი (ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციები, ენთალპია) გაკვეთილი
10 17-02-2023 კუთრი სითბოტევადობა, საკვების ენერგეტიკული ღირებულება გაკვეთილი
11 21-02-2023 ქიმიური ბმის ენერგია გაკვეთილი
12 24-02-2023 ქიმიური რეაქციის სიჩქარე გაკვეთილი
13 28-02-2023 დაჯახებათა თეორია გაკვეთილი
14 07-03-2023 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 1 (კონცენტრაცია, წნევა) გაკვეთილი
15 17-03-2023 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 2 (შეხების ზედაპირი, ტემპერატურა) გაკვეთილი
16 21-03-2023 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 3 (კატალიზატორი) გაკვეთილი
17 24-03-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა 1 სემინარი
18 28-03-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა 2 სემინარი
19 31-03-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
20 04-04-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
21 07-04-2023 წონასწორობა (ფიზიკური და ქიმიური) გაკვეთილი
22 11-04-2023 წონასწორობის მუდმივა გაკვეთილი
23 18-04-2023 ლე შატელიეს პრინციპი გაკვეთილი
24 25-04-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
25 28-04-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
26 02-05-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
27 05-05-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 1 გაკვეთილი
28 16-05-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 2 გაკვეთილი
29 19-05-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 3 გაკვეთილი
30 23-05-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
31 29-05-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
32 02-06-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 4 გაკვეთილი
33 06-06-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 5 გაკვეთილი
34 09-06-2023 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 6 გაკვეთილი
35 12-06-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 16-06-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

XI კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 03-10-2022 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 06-10-2022 ორგანული ქიმიის საგანი გაკვეთილი
3 10-10-2022 ნახშირბადატომის თავისებურება, ორგანულ ნაერთთა გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
4 13-10-2022 ნახშირწყალბადების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
5 17-10-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 20-10-2022 ალკენები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 24-10-2022 ალკინები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
8 27-10-2022 ალკანების ქიმიური თვისებები, რადიკალური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
9 31-10-2022 ალკანების მიღება, გამოყენება გაკვეთილი
10 03-11-2022 ალკენების ქიმიური თვისებები, ელექტროფილური მიერთების მექანიზმი გაკვეთილი
11 07-11-2022 ალკენების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
12 10-11-2022 ალკინების მიღება, ქიმიური თვისებები და გამოყენება გაკვეთილი
13 14-11-2022 ალკადიენები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 17-11-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
15 21-11-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
16 24-11-2022 ტესტის განხილვა სემინარი
17 28-11-2022 ციკლოალკანები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
18 01-12-2022 არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
19 05-12-2022 ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი, ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
20 08-12-2022 არომატული ნახშირწყლაბადების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
21 12-12-2022 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გაკვეთილი
22 15-12-2022 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 19-12-2022 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 22-12-2022 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 16-01-2023 ჰალოგენალკანები, ძირითადი თვისებები და გამოყენება SN1 და SN2 რეაქციები გაკვეთილი
2 23-01-2023 ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, სპირტები, სპირტების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
3 26-01-2023 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
4 30-01-2023 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
5 02-02-2023 ეთილენგლიკოლი ,გლიცერინი, ფენოლი გაკვეთილი
6 06-02-2023 ალდეჰიდები და კეტონები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 09-02-2023 ალდეჰიდების და კეტონების ქიმიური თვისებები, ნუკლეოფილური მიერთების რეაქციები გაკვეთილი
8 13-02-2023 ალდეჰიდების და კეტონების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
9 16-02-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 20-02-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 23-02-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 27-02-2023 კარბონმჟავები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
13 06-03-2023 კარბონმჟავების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 16-03-2023 კარბონმჟავების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
15 20-03-2023 კარბონმჟავების ცალკეული წარმომადგენლები გაკვეთილი
16 23-03-2023 ესტერები, იზომერია, ნომენკლატურა, მიღება, ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
17 27-03-2023 აზოტშემცველი ნაერთების კლასიფიკაცია, ამინები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
18 30-03-2023 ამინების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
19 03-04-2023 ამინომჟავები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
20 06-04-2023 ამინომჟავების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
21 10-04-2023 მაღალმოლეკულური ნაერთების მიმოხილვა, კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 13-04-2023 პოლიმერიზაციის და პოლიკონდენსაციის რეაქციები გაკვეთილი
23 20-04-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 27-04-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 01-05-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 04-05-2023 ოპტიკური იზომერია გაკვეთილი
27 15-05-2023 ნახშირწყლები, კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
28 18-05-2023 მონოსაქარიდების მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების თვისებები, მიღება გაკვეთილი
29 22-05-2023 დისაქარიდები გაკვეთილი
30 25-05-2023 პოლისაქარიდები, ნახშირწყლების გამოყენება გაკვეთილი
31 29-05-2023 ცხიმები გაკვეთილი
32 01-06-2023 ცილები, აღნაგობა, თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
33 05-06-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 08-06-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
35 12-06-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

გაღრმავებული კურსი

 • ნუკლონები, იზოტოპები, რადიოაქტიური დაშლა და ბირთვული რეაქციები (ალფა, ბეტა, გამა);
 • წყალბადის მსგავს ატომებში კვანტური რიცხვები (n, l, m) და ორბიტალები (s, p, d);
 • ჰუნდის წესი, პაულის გამორიცხვის პრინციპი;
 • ძირითადი ჯგუფის და პირველი რიგის გარდამავალი ლითონის ატომების და მათი იონების ელექტრონული კონფიგურაცია;
 • პერიოდულობის ცხრილი და ტენდენციები (ელექტრონეგატიურობა, ელექტრონის შეხება, იონიზაციის ენერგია, ატომური და იონური ზომა, დნობის წერტილები, მეტალის ხასიათი, რეაქტიულობა);
 • ბმის ტიპები (კოვალენტური, იონური, მეტალიკი, კოორდინაცია), ინტერმოლეკულური ძალები და კავშირი თვისებებთან;
 • ლუისის თეორია;
 • მოლეკულური სტრუქტურები და VSEPR თეორია;
 • ტოლობების გათანაბრება, ემპირიული ფორმულები, მოლის კონცეფცია და ავოგადროს მუდმივა, სტექიომეტრული გამოთვლები, სიმკვრივე, გათვლები სხვადასხვა კონცენტრაციის ერთეულებით;
 • ქიმიური წონასწორობა, ლე შატელიეს პრინციპი, წონასწორობის მუდმივები კონცენტრაციების, წნევისა და მოლის წილადების თვალსაზრისით;
 • არენიუსის და ბრონსტედის მჟავა-ფუძის თეორია, pH, წყლის თვითიონიზაცია, მჟავა-ფუძის რეაქციების წონასწორობის მუდმივები, სუსტი მჟავა ხსნარების pH, ძალიან განზავებული ხსნარების pH და მარტივი ბუფერული ხსნარები, მარილების ჰიდროლიზი;
 • ხსნადობის მუდმივები და ხსნადობა;
 • კომპლექსწარმოქმნის რეაქციები, საკოორდინაციო რიცხვის განსაზღვრა, რთული ფორმირების მუდმივები;
 • ელექტროქიმიის საფუძვლები: ელექტრომამოძრავებელი ძალა, ნერნსტის განტოლება, ელექტროლიზი, ფარადეის კანონები;
 • ქიმიური რეაქციების სიჩქარე, ელემენტარული რეაქციები, ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ რეაქციის სიჩქარეზე, სიჩქარის კანონი ჰომოგენურ და ჰეტეროგენურ რეაქციებზე, სიჩქარის მუდმივა, რეაქციის რიგი
 • რეაქციის ენერგიის პროფილი, აქტივაციის ენერგია, არენიუსის განტოლება, კატალიზი, კატალიზატორის გავლენა რეაქციის თერმოდინამიკურ და კინეტიკურ მახასიათებლებზე;
 • პირველი რიგისა და ნულოვანი რიგის კინეტიკური მაჩვენებლების მარტივი კანონების გამოყენება, ექსპონენციალური დაშლა, ნახევარდაშლის პერიოდი;
 • ენერგია, სითბო და მუშაობა, ენთალპია და ენერგია, სითბოს სიმძლავრე, ჰესის კანონი, Born-Haber ციკლი, სტანდარტული წარმოქმნის ენთალპიები, ხსნარი, ხსნადი და ბმული ენთალპიები;
 • ენტროპიისა და გიბსის ენერგიის განსაზღვრა და კონცეფცია, თერმოდინამიკის მეორე კანონი, სპონტანური ცვლილების მიმართულება;
 • წონასწორობის მუდმივების გაანგარიშება სტანდარტული ენთალპიისა და ენტროპიის მონაცემებიდან
 • იდეალური გაზის კანონი, პარციალური წნევა;
 • პირდაპირი და არაპირდაპირი ტიტრაციის პრინციპები (უკუ გატიტვრა)
 • აციდო- და ალკალიმეტრია, აციდომეტრიული ტიტრაციის გრაფიკები, აციდომეტრიის ინდიკატორების არჩევანი და ფერი;
 • რედოქს ტიტრაციები (პერმანგანომეტრიული და იოდომეტრიული);
 • კომპლექსომეტრული და ნალექების მარტივი ტიტრაციები;
 • ფაქტიური ცოდნით განსაზღვრული იონების არაორგანული თვისებრივი ანალიზის ძირითადი პრინციპები, ფლეიმის ტესტები;
 • სინათლისა და ფერის ძირითადი ცნებები, ტალღის სიგრძე, სიხშირე, ტალღის რიცხვები, ფოტონური ენერგიები, ლამბერტ-ლუდის კანონი;
 • S- ბლოკის ელემენტების რეაქცია წყალთან, ჟანგბადთან და ჰალოგენებთან, მათი ფერი ალის ტესტებში;
 • სტოიქიომეტრია, ბინარული არამეტალების ჰიდრიდების რეაქციები და თვისებები;
 • ნახშირბადის, აზოტისა და გოგირდის ოქსიდების ძირითადი რეაქციები (CO, CO2, NO, NO2, N2O4, SO2, SO3);
 • p- ბლოკის ელემენტების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობები, ჰალოგენიდებისა და ოქსომჟავების სტექიომეტრია (HNO2, HNO3, H2CO3, H3PO4, H3PO3, H2SO3, H2SO4, HOCl, HClO3, HClO4);
 • ჰალოგენების რეაქცია წყალთან;
 • პირველი რიგის გარდამავალი ლითონების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობა (Cr (III), Cr (VI), Mn (II), Mn (IV), Mn (VII), Fe (II), Fe (III), Co (II), Ni (II), Cu (I), Cu (II), Ag (I), Zn (II), Hg (I) და Hg (II)) და ამ იონების ფერი; მოცემული ლითონებისა და Al–ის დაშლა
 • ამფოტერული ჰიდროქსიდები (Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2);
 • პერმანგანატის, ქრომის, დიქრომატის იონები და მათი რედოქს რეაქციები;
 • იოდომეტრია (თიოსულფატისა და იოდის რეაქცია);
 • Ag+, Ba2+, Fe3+, Cu2+, Cl, CO32–, SO42– იდენტიფიკაცია;
 • ორგანული სტრუქტურა-რეაქტიულობა (პოლარობა, ელექტროფილიურობა, ნუკლეოფილიურობა, ინდუქციური ეფექტები, შედარებითი სტაბილურობა), სტრუქტურა-თვისება ურთიერთობა (დუღილის წერტილი, მჟავიანობა, ფუძე);
 • მარტივი ორგანული ნაერთების ნომენკლატურა;
 • ნახშირბადის ჰიბრიდიზაცია და გეომეტრია;
 • s და p ბმები, დელოკალიზაცია, არომატულობა, რეზონანსული სტრუქტურები;
 • იზომერია (კონსტიტუციური, კონფიგურაცია, კონფორმაცია, ტაუტომერიზმი)
 • სტერეოქიმია (E/Z, cis/trans იზომერები, ქირალობა, ოპტიკური აქტივობა, Cahn-Ingold-Prelog სისტემა, ფიშერის პროექციები, D/L სისტემა);
 • ციკლოჰექსანის კონფორმები;
 • ძირითადი ელექტროფილები და ნუკლეოფილები
 • ელექტროფილური მიერთების რეაქციები: ორმაგი და სამმაგი ბმაზე დამატება, რეგიოსელექციურობა (მარკოვნიკოვის/ხარაშის წესი), სტერეოქიმია
 • ელექტროფილური ჩანაცვლება: არომატულ ბირთვში ჩანაცვლება, ჩამნაცვლებლების გავლენა რეაქტიულობაზე და რეგიოსელექტურობაზე, ელექტროფილები;
 • ელიმინირების რეაქციობი: E1 და E2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია, მჟავა-ტუტოვანი კატალიზი, ძირითადი წამსვლელი ჯგუფები;
 • ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქციები: SN1 და SN2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია;
 • ნუკლეოფილური დამატება: ნახშირბადის-ნახშირბადის და ნახშირბადის-ჰეტერო ატომის ორმაგი და სამმაგი ბმის დამატება-ელიმინირების რეაქციები, მჟავა-ფუძე კატალიზი;
 • რადიკალური ჩანაცვლება: ჰალოგენების რეაქცია ალკანებთან;
 • ჟანგვა და აღდგენა: გადასვლა ძირითადი ფუნქციური ჯგუფების დაჟანგვის სხვადასხვა დონეს შორის (ალკინები- ალკენები - ალკანები - ალკილჰალოგენიდები, სპირტები - ალდეჰიდები, კეტონები - კარბონმჟავას წარმოებულები, ნიტრილები - კარბონატები)
 • გრინიარის რეაქცია, ფელინგისა და ტოლენის რეაქცია;
 • მარტივი პოლიმერები და მათი მომზადება (პოლისტიროლი, პოლიეთილენი, პოლიამიდები, პოლიესტერები);
 • ამინომჟავები და მათი კლასიფიკაცია ჯგუფებად, იზოელექტრული წერტილი, პეპტიდური ბმა, პეპტიდები და ცილები;
 • ნახშირწყლები: ღიაჯაჭვიანი და ციკლური ფორმები;
 • გლუკოზისა და ფრუქტოზის სტრუქტურები;
 • ლიპიდები: დი და ტრიაცილის გლიცერიდების, ნაჯერი და უჯერი ცხიმოვანი მჟავების ზოგადი ფორმულები;
 • დნმ -ისა და რნმ -ის ზოგადი სტრუქტურა, წყალბადური ბმები ფუძეებს შორის, რეპლიკაციისა და ტრანსკრიპციის კონცეფცია;
 • ორგანული სინთეზის ძრითადი დამცავი ჯგუფების გამოყენება;
 • მარტივი მრავალსაფეხურიანი ორგანული სინთეზი;
 • ჰიდროფილური და ჰიდროფობიური ჯგუფები, მიცელებისა და ორმაგი შრის წარმოქმნა;
 • პოლიმერები და მონომერები, ჯაჭვის პოლიმერიზაციები, პოლიკონდენსაცია;
 • სტერეოქიმია: ღერძული ქირალობა, ბრტყელი ქირალობა;
 • სტერეოსელექციური გარდაქმნები (დიასტერეოელექციური, ენანტიოსელექციური), ოპტიკური სისუფთავე, ენანთიომერულად და დიასტერეომერულად ჭარბი;
 • კონფორმაციული ანალიზი, ნიუმანის პროექციების გამოყენება, ანომერული ეფექტი;
 • არომატულ ბირთვში ნუკლეოფილური ჩანაცვლება;
 • ელექტროფილური ჩამნაცვლები პოლიციკლურ არომატული ნაერთებსა და ჰეტეროციკლებებში.
 • პერიციკლური რეაქციები (ციკლმიერთება, სიგმატროპული გადაჯგუფება, ელექტროციკლური რეაქციები), რეგიოსელექციურობა, სტერეოსელექციურობა და სტერეოსპეციფიურობა;
 • მოწინავე პოლიმერები, თანაპოლიმერები, თერმოდაჯენადი პოლიმერები. პოლიმერიზაციის ტიპები, პოლიმერიზაციის ეტაპები და კინეტიკა;
 • მონოსაქარიდები, პირანოზები და ფურანოზები, ჰავორტის პროექცია და კონფორმული ფორმულები, ოლიგო და პოლისაქარიდები, გლიკოზიდები, სტრუქტურის განსაზღვრა;
 • ამინომჟავების გვერდითი ჯგუფები, ამინომჟავების რეაქციები და გამოყოფა, ცილის თანმიმდევრობა;
 • პეპტიდების და ცილების ბიოსინთეზი: ტრანსკიპცია, გენეტიკური კოდი, mRNA და tRNA, კოდონ-ანტიკოდონური ურთიერთქმედება, ამინოაცილის tRNA სინთეტაზები,
 • ნუკლეობაზები, ნუკლეოზიდები და ნუკლეოტიდები ფორმულებით, ფუნქციური ნუკლეოტიდები, PCR, დნმ ჩიპები;
 • ცილების მეორადი, მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურები, არაკოვალენტური ურთიერთქმედება, ცილის დაკეცვა და დამუშავება; სტაბილურობა და დენატურაცია, ცილების გაწმენდა ნალექებით, ქრომატოგრაფია და ელექტროფორეზი;
 • ფერმენტები და კლასიფიკაცია რეაქციის მიხედვით
 • ხსნადობის რთული გამოთვლები (ჰიდროლიზირებული ანიონებით, კომპლექსური წარმონაქმნით);
 • კვანტური მექანიკა: მარტივი შრედინგერის განტოლებები, ნაწილაკი ყუთში, ორბიტალური და ბრუნვის კუთხოვანი იმპულსის გაანგარიშება;
 • სპექტროსკოპული გამოთვლები: ბრუნვის, ვიბრაციული და ელექტრონული გადასვლის ენერგია მარტივი მოდელის თეორიების გამოყენებით;
 • მარტივი MO თეორია;
 • მასის სპექტრომეტრიის საფუძვლები (მოლეკულური იონები, იზოტოპების განაწილება);
 • იწ სპექტროსკოპიის საფუძვლები (ვიბრაციის ტიპები, დამახასიათებელი მწვერვალები)
 • მარტივი 1H და 13C მბრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (ქიმიური ცვლა, სიმრავლე, ინტეგრალები);
 • მარტივი ჰეტერონუკლეარული ბმრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (მაგ., 11B, 19F ან 31P);

 

 

ლაბორატორიული უნარ -ჩვევები:

 • გათბობა ლაბორატორიაში, გათბობა რეფლუქსის ქვეშ;
 • მასისა და მოცულობის გაზომვა (ელექტრონული სასწორი, საზომი ცილინდრით, პიპეტით და ბიურეტით, მზომი კოლბით);
 • ტემპერატურის ათვლა არა ციფრული თერმომეტრიდან;
 • ხსნარებისა და სტანდარტული ხსნარების მომზადება და განზავება;
 • მაგნიტური შემრევის მოქმედება;
 • სინჯარის რეაქციების ჩატარება (მაგ. ორგანული ფუნქციური ჯგუფების თვისობრივი ტესტირება მოცემული პროცედურის გამოყენებით);
 • მოცულობითი განსაზღვრა, ტიტრაციები, პიპეტის ტუმბოს გამოყენება;
 • pH- ის გაზომვა (pH ქაღალდით ან დაკალიბრებული pH მეტრით);
 • ნალექის გადილტვრა
 • ნალექების გაშრობა;
 • გრაფიკებზე ექსპერიმენტული მონაცემების შედგენა, გრაფიკების ანალიზი
 • ცნებებისა და უნარების მაგალითები გამოცდაში დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩართულია და ვლინდება მოსამზადებელ პრობლემებში ("მოწინავე სირთულის სფეროები")