პროგრამები

VIII კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 02-10-2023 პირველი გაკვეთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 05-10-2023 რატომ უნდა ვისწავლო ქიმია? გაკვეთილი
3 09-10-2023 ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა გაკვეთილი
4 12-10-2023 ნივთიერების თვისებები გაკვეთილი
5 16-10-2023 ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია გაკვეთილი
6 19-10-2023 ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები გაკვეთილი
7 23-10-2023 მასური წილი, ფორმულის დადგენა გაკვეთილი
8 26-10-2023 ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები გაკვეთილი
9 30-10-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები გაკვეთილი
10 02-11-2023 ხსნარები, გახსნილი ნივთიერების მასური წილი სემინარი
11 06-11-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
12 09-11-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
13 13-11-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
14 16-11-2023 ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები გაკვეთილი
15 20-11-2023 მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება გაკვეთილი
16 27-11-2023 წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია გაკვეთილი
17 30-11-2023 კოროზია გაკვეთილი
18 04-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
19 07-12-2023 ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები გაკვეთილი
20 11-12-2023 იზოტოპები, იონები გაკვეთილი
21 14-12-2023 პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 18-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 21-12-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 25-12-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 15-01-2024 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები გაკვეთილი
2 18-01-2024 მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები გაკვეთილი
3 22-01-2024 არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები გაკვეთილი
4 25-01-2024 კეთილშობილი აირები გაკვეთილი
5 29-01-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 01-02-2024 ქიმიური ბმა გაკვეთილი
7 05-02-2024 იონური ბმა გაკვეთილი
8 08-02-2024 იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება გაკვეთილი
9 12-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 15-02-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 19-02-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 22-02-2024 კოვალენტური ბმა გაკვეთილი
13 26-02-2024 კოვალენტური ნაერთების თვისებები გაკვეთილი
14 29-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
15 18-03-2024 კოვალენტური ნაერთების დასახელება გაკვეთილი
16 21-03-2024 მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები გაკვეთილი
17 25-03-2024 ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება გაკვეთილი
18 28-03-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
19 01-04-2024 ოქსიდები, ფორმულების შედგენა, მარტივი ნივთიერებების წვა გაკვეთილი
20 04-04-2024 ოქსიდების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
21 08-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
22 11-04-2024 მჟავები, ფორმულები, დასახელება გაკვეთილი
23 15-04-2024 მჟავების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები გაკვეთილი
24 18-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
25 22-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
26 25-04-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
27 29-04-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
28 02-05-2024 ფუძეები: ფორმულების შედგენა, სახელწოდება გაკვეთილი
29 13-05-2024 ფუძეები: კლასიფიკაცია, თვისებები გაკვეთილი
30 16-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
31 20-05-2024 pH, ინდიკატორები გაკვეთილი
32 23-05-2024 ნეიტრალიზაციის რეაქცია გაკვეთილი
33 27-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 30-05-2024 მარილები, დასახელება გაკვეთილი
35 03-06-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
36 06-06-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
37 10-06-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

IX კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 03-10-2023 პირველი გაკვეთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 06-10-2023 ოქსიდები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
3 10-10-2023 მჟავები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
4 13-10-2023 ფუძეები, კლასიფიკაცია, დასახელება გაკვეთილი
5 17-10-2023 ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილები გაკვეთილი
6 20-10-2023 ოქსიდების მიღება გაკვეთილი
7 24-10-2023 ოქსიდების თვისებები გაკვეთილი
8 27-10-2023 ელექტროლიტური დისოციაცია გაკვეთილი
9 31-10-2023 იონური მიმოცვლის რეაქციები გაკვეთილი
10 03-11-2023 რეაქციის ტიპები გაკვეთილი
11 07-11-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
12 10-11-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
13 14-11-2023 მჟავების მიღება გაკვეთილი
14 17-11-2023 მჟავების თვისებები გაკვეთილი
15 21-11-2023 ფუძეების მიღება გაკვეთილი
16 24-11-2023 ფუძეების თვისებები გაკვეთილი
17 28-11-2023 ამფოტერული ოქსიდები და ჰიდროქსიდები გაკვეთილი
18 01-12-2023 მარილები გაკვეთილი
19 05-12-2023 მარილები გაკვეთილი
20 08-12-2023 გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის გაკვეთილი
21 12-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
22 15-12-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
23 19-12-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 16-01-2023 ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა გაკვეთილი
2 23-01-2024 ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება გაკვეთილი
3 26-01-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
4 30-01-2024 ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა გაკვეთილი
5 02-02-2024 ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე გაკვეთილი
6 06-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
7 09-02-2024 ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში გაკვეთილი
8 13-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
9 16-02-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
10 20-02-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
11 23-02-2024 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 1 გაკვეთილი
12 27-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
13 01-03-2024 გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით - 2 გაკვეთილი
14 19-03-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
15 22-03-2024 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 1 გაკვეთილი
16 26-03-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
17 29-03-2024 მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი - 2 გაკვეთილი
18 02-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
19 05-04-2024 რეაქციის გამოსავლიანობა გაკვეთილი
20 12-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
21 16-04-2024 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
22 19-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
23 23-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 26-04-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 30-04-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
26 07-05-2024 აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში. გაკვეთილი
27 10-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
28 14-05-2024 შერეული ტიპის სავარჯიშოები სემინარი
29 17-05-2024 ხსნარების კოლიგატიური თვისებები გაკვეთილი
30 21-05-2024 ხსნარები, ხსნარების კონცენტრაციის გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
31 24-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 28-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
33 31-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდები სემინარი
34 04-06-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 07-06-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 11-06-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

X კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 03-10-2023 პირველი გაკვთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 06-10-2023 წარმოდგენები ატომის შესახებ გაკვეთილი
3 10-10-2023 იზოტოპები და რადიოაქტიურობა გაკვეთილი
4 13-10-2023 ბირთვული რეაქციები გაკვეთილი
5 17-10-2023 ელექტრონული შრეების აღნაგობა გაკვეთილი
6 20-10-2023 ელექტრონების განაწილება ენერგეტიკულ დონეებზე გაკვეთილი
7 24-10-2023 კვანტური რიცხვები გაკვეთილი
8 27-10-2023 პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი გაკვეთილი
9 31-10-2023 ატომთა მახასიათებლები და მათი პერიოდული ცვლა გაკვეთილი
10 03-11-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
11 07-11-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
12 10-11-2023 ტესტის განხილვა სემინარი
13 14-11-2023 ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები გაკვეთილი
14 17-11-2023 კოვალენტური ბმა (სიგმა და პი ბმები, პოლარული და არაპოლარული ბმები) გაკვეთილი
15 21-11-2023 კოვალენტური ბმის წარმოქმნის დონორულ-აქცეპტორული მექანიზმი. კოვალენტური ბმის მახასიათებლები გაკვეთილი
16 24-11-2023 VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
17 28-11-2023 ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა გაკვეთილი
18 01-12-2023 მოლეკულური და არამოლეკულური აღნაგობის მქონე ნივთიერებები. გაკვეთილი
19 05-12-2023 მეტალური ბმა გაკვეთილი
20 08-12-2023 მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა გაკვეთილი
21 12-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
22 15-12-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
23 19-12-2023 ტესტის განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 16-01-2023 ჟანგვის რიცხვი გაკვეთილი
2 23-01-2024 ჟანგვის და აღდგენის ნახევარ-რეაქციების შედგენა გაკვეთილი
3 26-01-2024 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ელექტრონული ბალანსის მეთოდით გაკვეთილი
4 30-01-2024 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ნახევარ-რეაქციების მეთოდით გაკვეთილი
5 02-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 06-02-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
7 09-02-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
8 13-02-2024 თერმოდინამიკის შესავალი (ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციები, ენთალპია) გაკვეთილი
9 16-02-2024 კუთრი სითბოტევადობა, საკვების ენერგეტიკული ღირებულება გაკვეთილი
10 20-02-2024 ქიმიური ბმის ენერგია გაკვეთილი
11 23-02-2024 ქიმიური რეაქციის სიჩქარე გაკვეთილი
12 27-02-2024 დაჯახებათა თეორია გაკვეთილი
13 01-03-2024 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 1 (კონცენტრაცია, წნევა) გაკვეთილი
14 19-03-2024 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 2 (შეხების ზედაპირი, ტემპერატურა) გაკვეთილი
15 22-03-2024 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 3 (კატალიზატორი) გაკვეთილი
16 26-03-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა 1 სემინარი
17 29-03-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა 2 სემინარი
18 02-04-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
19 05-04-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
20 12-04-2024 წონასწორობა (ფიზიკური და ქიმიური) გაკვეთილი
21 16-04-2024 წონასწორობის მუდმივა გაკვეთილი
22 19-04-2024 ლე შატელიეს პრინციპი გაკვეთილი
23 23-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 26-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
25 30-04-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
26 07-05-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
27 10-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 1 გაკვეთილი
28 14-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 2 გაკვეთილი
29 17-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 3 გაკვეთილი
30 21-05-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
31 24-05-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
32 28-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 4 გაკვეთილი
33 31-05-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 5 გაკვეთილი
34 04-06-2024 შერეული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 6 გაკვეთილი
35 07-06-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 11-06-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

XI კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 02-10-2023 პირველი გაკვეთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 05-10-2023 ხსნარები, გახსნის პროცესი გაკვეთილი
3 09-10-2023 ნივთიერების ხსნადობაზე მოქმედი ფაქტორები გაკვეთილი
4 12-10-2023 ნაჯერი და უჯერი ხსნარები, ხსნადობის სიდიდე გაკვეთილი
5 16-10-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 19-10-2023 ხსნარის კონცენტრაცია გაკვეთილი
7 23-10-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები 1 სემინარი
8 26-10-2023 შერეული ამოცანები ხსნარებზე სემინარი
9 30-10-2023 ხსნარების თვისებები, ვანტ-ჰოფის ფაქტორი ამოცანებით გაკვეთილი
10 02-11-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
11 06-11-2023 ელექტროლიტური დისოციაცია, დისოციაციის ხარისხი გაკვეთილი
12 09-11-2023 მჟავების, ფუძეებისა და მარილების ელექტროლიტური დისოციაცია გაკვეთილი
13 13-11-2023 მჟავების და ფუძეების სიძლიერე გაკვეთილი
14 16-11-2023 იონური მიმოცვლის რეაქციები გაკვეთილი
15 20-11-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
16 27-11-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
17 30-11-2023 ტესტის განხილვა სემინარი
18 04-12-2023 წყლის იონიზაცია გაკვეთილი
19 07-12-2023 pH-ის სკალა გაკვეთილი
20 11-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
21 14-12-2023 ბუფერული ხსნარები, მარილთა ჰიდროლიზი გაკვეთილი
22 18-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
23 21-12-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 25-12-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 15-01-2024 საკვლევი ხსნარის კონცენტრაციის განსაზღვრა გაკვეთილი
2 18-01-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
3 22-01-2024 ჟანგვა-აღდგენის რეაქციები, ჟანგვის რიცხვი გაკვეთილი
4 25-01-2024 ჟანგვა-აღდგენის რეაქციების ტოლობის შედგენა გაკვეთილი
5 29-01-2024 ჟანგვა-აღდგენის რეაქციების ტოლობის შედგენა ნახევარრეაქციების მეთოდით გაკვეთილი
6 01-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
7 05-02-2024 გალვანური ელემენტი გაკვეთილი
8 08-02-2024 დენის ქიმიური წყაროები გაკვეთილი
9 12-02-2024 ელექტროლიზი გაკვეთილი
10 15-02-2024 წყალხსნარის ელექტროლიზი გაკვეთილი
11 19-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
12 22-02-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
13 26-02-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
14 29-02-2024 მეტალები, მათი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
15 18-03-2024 მეტალთა ოქსიდები და ჰიდროქსიდები გაკვეთილი
16 21-03-2024 მარილები გაკვეთილი
17 25-03-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
18 28-03-2024 წყლის სიხისტე გაკვეთილი
19 01-04-2024 მძიმე მეტალები და გარემოს დაბინძურება გაკვეთილი
20 04-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
21 08-04-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
22 11-04-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
23 15-04-2024 არამეტალთა წყალბადნაერთები გაკვეთილი
24 18-04-2024 გოგირდის ოქსიდები და მჟავები 1 გაკვეთილი
25 22-04-2024 გოგირდის ოქსიდები და მჟავები 2 გაკვეთილი
26 25-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
27 29-04-2024 ნახშირბადის ოქსიდები და მჟავები გაკვეთილი
28 02-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
29 13-05-2024 აზოტის ოქსიდები და მჟავები 1 გაკვეთილი
30 16-05-2024 აზოტის ოქსიდები და მჟავები 2 გაკვეთილი
31 20-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
32 23-05-2024 არამეტალთა ოქსიდები, როგორც გარემოს დამაბინძურებლები გაკვეთილი
33 27-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
34 30-05-2024 შერეული ამოცანები სემინარი
35 03-06-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 06-06-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

XI კლასი

# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 02-10-2023 პირველი გაკვეთილი - გავიცნოთ ერთმანეთი გაკვეთილი
2 05-10-2023 ორგანული ქიმიის საგანი გაკვეთილი
3 09-10-2023 ნახშირბადატომის თავისებურება, ორგანულ ნაერთთა გამოსახვის ხერხები გაკვეთილი
4 12-10-2023 ნახშირწყალბადების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
5 16-10-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
6 19-10-2023 ალკენები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 23-10-2023 ალკინები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
8 26-10-2023 ალკანების ქიმიური თვისებები, რადიკალური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
9 30-10-2023 ალკანების მიღება, გამოყენება გაკვეთილი
10 02-11-2023 ალკენების ქიმიური თვისებები, ელექტროფილური მიერთების მექანიზმი გაკვეთილი
11 06-11-2023 ალკენების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
12 09-11-2023 ალკინების მიღება, ქიმიური თვისებები და გამოყენება გაკვეთილი
13 13-11-2023 ალკადიენები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 16-11-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
15 20-11-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
16 27-11-2023 ტესტის განხილვა სემინარი
17 30-11-2023 ციკლოალკანები, ძირითადი ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
18 04-12-2023 არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
19 07-12-2023 ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი, ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმი გაკვეთილი
20 11-12-2023 არომატული ნახშირწყლაბადების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
21 14-12-2023 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გაკვეთილი
22 18-12-2023 პრაქტიკული სავარჯიშოების განხილვა სემინარი
23 21-12-2023 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
24 25-12-2023 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
# თარიღი თემა მეცადინეობის
ტიპი
1 15-01-2024 ჰალოგენალკანები, ძირითადი თვისებები და გამოყენება SN1 და SN2 რეაქციები გაკვეთილი
2 18-01-2024 ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, სპირტები, სპირტების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
3 22-01-2024 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
4 25-01-2024 ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
5 29-01-2024 ეთილენგლიკოლი ,გლიცერინი, ფენოლი გაკვეთილი
6 01-02-2024 ალდეჰიდები და კეტონები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
7 05-02-2024 ალდეჰიდების და კეტონების ქიმიური თვისებები, ნუკლეოფილური მიერთების რეაქციები გაკვეთილი
8 08-02-2024 ალდეჰიდების და კეტონების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
9 12-02-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
10 15-02-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
11 19-02-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი
12 22-02-2024 კარბონმჟავები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
13 26-02-2024 კარბონმჟავების ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
14 29-02-2024 კარბონმჟავების მიღება და გამოყენება გაკვეთილი
15 18-03-2024 კარბონმჟავების ცალკეული წარმომადგენლები გაკვეთილი
16 21-03-2024 ესტერები, იზომერია, ნომენკლატურა, მიღება, ქიმიური თვისებები გაკვეთილი
17 25-03-2024 აზოტშემცველი ნაერთების კლასიფიკაცია, ამინები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
18 28-03-2024 ამინების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
19 01-04-2024 ამინომჟავები, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
20 04-04-2024 ამინომჟავების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
21 08-04-2024 მაღალმოლეკულური ნაერთების მიმოხილვა, კლასიფიკაცია გაკვეთილი
22 11-04-2024 პოლიმერიზაციის და პოლიკონდენსაციის რეაქციები გაკვეთილი
23 15-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
24 18-04-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
25 22-04-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა განხილვა
26 25-04-2024 ოპტიკური იზომერია გაკვეთილი
27 29-04-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
28 02-05-2024 ნახშირწყლები, კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა გაკვეთილი
29 13-05-2024 მონოსაქარიდების მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების თვისებები, მიღება გაკვეთილი
30 16-05-2024 დისაქარიდები გაკვეთილი
31 20-05-2024 პოლისაქარიდები, ნახშირწყლების გამოყენება გაკვეთილი
32 23-05-2024 ცხიმები გაკვეთილი
33 27-05-2024 ცილები, აღნაგობა, თვისებები, გამოყენება გაკვეთილი
34 30-05-2024 პრაქტიკული სავარჯიშოები სემინარი
35 03-06-2024 შემაჯამებელი ტესტი ტესტი
36 06-06-2024 შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა სემინარი

გაღრმავებული კურსი

 • ნუკლონები, იზოტოპები, რადიოაქტიური დაშლა და ბირთვული რეაქციები (ალფა, ბეტა, გამა);
 • წყალბადის მსგავს ატომებში კვანტური რიცხვები (n, l, m) და ორბიტალები (s, p, d);
 • ჰუნდის წესი, პაულის გამორიცხვის პრინციპი;
 • ძირითადი ჯგუფის და პირველი რიგის გარდამავალი ლითონის ატომების და მათი იონების ელექტრონული კონფიგურაცია;
 • პერიოდულობის ცხრილი და ტენდენციები (ელექტრონეგატიურობა, ელექტრონის შეხება, იონიზაციის ენერგია, ატომური და იონური ზომა, დნობის წერტილები, მეტალის ხასიათი, რეაქტიულობა);
 • ბმის ტიპები (კოვალენტური, იონური, მეტალიკი, კოორდინაცია), ინტერმოლეკულური ძალები და კავშირი თვისებებთან;
 • ლუისის თეორია;
 • მოლეკულური სტრუქტურები და VSEPR თეორია;
 • ტოლობების გათანაბრება, ემპირიული ფორმულები, მოლის კონცეფცია და ავოგადროს მუდმივა, სტექიომეტრული გამოთვლები, სიმკვრივე, გათვლები სხვადასხვა კონცენტრაციის ერთეულებით;
 • ქიმიური წონასწორობა, ლე შატელიეს პრინციპი, წონასწორობის მუდმივები კონცენტრაციების, წნევისა და მოლის წილადების თვალსაზრისით;
 • არენიუსის და ბრონსტედის მჟავა-ფუძის თეორია, pH, წყლის თვითიონიზაცია, მჟავა-ფუძის რეაქციების წონასწორობის მუდმივები, სუსტი მჟავა ხსნარების pH, ძალიან განზავებული ხსნარების pH და მარტივი ბუფერული ხსნარები, მარილების ჰიდროლიზი;
 • ხსნადობის მუდმივები და ხსნადობა;
 • კომპლექსწარმოქმნის რეაქციები, საკოორდინაციო რიცხვის განსაზღვრა, რთული ფორმირების მუდმივები;
 • ელექტროქიმიის საფუძვლები: ელექტრომამოძრავებელი ძალა, ნერნსტის განტოლება, ელექტროლიზი, ფარადეის კანონები;
 • ქიმიური რეაქციების სიჩქარე, ელემენტარული რეაქციები, ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ რეაქციის სიჩქარეზე, სიჩქარის კანონი ჰომოგენურ და ჰეტეროგენურ რეაქციებზე, სიჩქარის მუდმივა, რეაქციის რიგი
 • რეაქციის ენერგიის პროფილი, აქტივაციის ენერგია, არენიუსის განტოლება, კატალიზი, კატალიზატორის გავლენა რეაქციის თერმოდინამიკურ და კინეტიკურ მახასიათებლებზე;
 • პირველი რიგისა და ნულოვანი რიგის კინეტიკური მაჩვენებლების მარტივი კანონების გამოყენება, ექსპონენციალური დაშლა, ნახევარდაშლის პერიოდი;
 • ენერგია, სითბო და მუშაობა, ენთალპია და ენერგია, სითბოს სიმძლავრე, ჰესის კანონი, Born-Haber ციკლი, სტანდარტული წარმოქმნის ენთალპიები, ხსნარი, ხსნადი და ბმული ენთალპიები;
 • ენტროპიისა და გიბსის ენერგიის განსაზღვრა და კონცეფცია, თერმოდინამიკის მეორე კანონი, სპონტანური ცვლილების მიმართულება;
 • წონასწორობის მუდმივების გაანგარიშება სტანდარტული ენთალპიისა და ენტროპიის მონაცემებიდან
 • იდეალური გაზის კანონი, პარციალური წნევა;
 • პირდაპირი და არაპირდაპირი ტიტრაციის პრინციპები (უკუ გატიტვრა)
 • აციდო- და ალკალიმეტრია, აციდომეტრიული ტიტრაციის გრაფიკები, აციდომეტრიის ინდიკატორების არჩევანი და ფერი;
 • რედოქს ტიტრაციები (პერმანგანომეტრიული და იოდომეტრიული);
 • კომპლექსომეტრული და ნალექების მარტივი ტიტრაციები;
 • ფაქტიური ცოდნით განსაზღვრული იონების არაორგანული თვისებრივი ანალიზის ძირითადი პრინციპები, ფლეიმის ტესტები;
 • სინათლისა და ფერის ძირითადი ცნებები, ტალღის სიგრძე, სიხშირე, ტალღის რიცხვები, ფოტონური ენერგიები, ლამბერტ-ლუდის კანონი;
 • S- ბლოკის ელემენტების რეაქცია წყალთან, ჟანგბადთან და ჰალოგენებთან, მათი ფერი ალის ტესტებში;
 • სტოიქიომეტრია, ბინარული არამეტალების ჰიდრიდების რეაქციები და თვისებები;
 • ნახშირბადის, აზოტისა და გოგირდის ოქსიდების ძირითადი რეაქციები (CO, CO2, NO, NO2, N2O4, SO2, SO3);
 • p- ბლოკის ელემენტების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობები, ჰალოგენიდებისა და ოქსომჟავების სტექიომეტრია (HNO2, HNO3, H2CO3, H3PO4, H3PO3, H2SO3, H2SO4, HOCl, HClO3, HClO4);
 • ჰალოგენების რეაქცია წყალთან;
 • პირველი რიგის გარდამავალი ლითონების ძირითადი ჟანგვის მდგომარეობა (Cr (III), Cr (VI), Mn (II), Mn (IV), Mn (VII), Fe (II), Fe (III), Co (II), Ni (II), Cu (I), Cu (II), Ag (I), Zn (II), Hg (I) და Hg (II)) და ამ იონების ფერი; მოცემული ლითონებისა და Al–ის დაშლა
 • ამფოტერული ჰიდროქსიდები (Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2);
 • პერმანგანატის, ქრომის, დიქრომატის იონები და მათი რედოქს რეაქციები;
 • იოდომეტრია (თიოსულფატისა და იოდის რეაქცია);
 • Ag+, Ba2+, Fe3+, Cu2+, Cl, CO32–, SO42– იდენტიფიკაცია;
 • ორგანული სტრუქტურა-რეაქტიულობა (პოლარობა, ელექტროფილიურობა, ნუკლეოფილიურობა, ინდუქციური ეფექტები, შედარებითი სტაბილურობა), სტრუქტურა-თვისება ურთიერთობა (დუღილის წერტილი, მჟავიანობა, ფუძე);
 • მარტივი ორგანული ნაერთების ნომენკლატურა;
 • ნახშირბადის ჰიბრიდიზაცია და გეომეტრია;
 • s და p ბმები, დელოკალიზაცია, არომატულობა, რეზონანსული სტრუქტურები;
 • იზომერია (კონსტიტუციური, კონფიგურაცია, კონფორმაცია, ტაუტომერიზმი)
 • სტერეოქიმია (E/Z, cis/trans იზომერები, ქირალობა, ოპტიკური აქტივობა, Cahn-Ingold-Prelog სისტემა, ფიშერის პროექციები, D/L სისტემა);
 • ციკლოჰექსანის კონფორმები;
 • ძირითადი ელექტროფილები და ნუკლეოფილები
 • ელექტროფილური მიერთების რეაქციები: ორმაგი და სამმაგი ბმაზე დამატება, რეგიოსელექციურობა (მარკოვნიკოვის/ხარაშის წესი), სტერეოქიმია
 • ელექტროფილური ჩანაცვლება: არომატულ ბირთვში ჩანაცვლება, ჩამნაცვლებლების გავლენა რეაქტიულობაზე და რეგიოსელექტურობაზე, ელექტროფილები;
 • ელიმინირების რეაქციობი: E1 და E2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია, მჟავა-ტუტოვანი კატალიზი, ძირითადი წამსვლელი ჯგუფები;
 • ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქციები: SN1 და SN2 რეაქციები sp3 ნახშირბადის ცენტრებში, სტერეოქიმია;
 • ნუკლეოფილური დამატება: ნახშირბადის-ნახშირბადის და ნახშირბადის-ჰეტერო ატომის ორმაგი და სამმაგი ბმის დამატება-ელიმინირების რეაქციები, მჟავა-ფუძე კატალიზი;
 • რადიკალური ჩანაცვლება: ჰალოგენების რეაქცია ალკანებთან;
 • ჟანგვა და აღდგენა: გადასვლა ძირითადი ფუნქციური ჯგუფების დაჟანგვის სხვადასხვა დონეს შორის (ალკინები- ალკენები - ალკანები - ალკილჰალოგენიდები, სპირტები - ალდეჰიდები, კეტონები - კარბონმჟავას წარმოებულები, ნიტრილები - კარბონატები)
 • გრინიარის რეაქცია, ფელინგისა და ტოლენის რეაქცია;
 • მარტივი პოლიმერები და მათი მომზადება (პოლისტიროლი, პოლიეთილენი, პოლიამიდები, პოლიესტერები);
 • ამინომჟავები და მათი კლასიფიკაცია ჯგუფებად, იზოელექტრული წერტილი, პეპტიდური ბმა, პეპტიდები და ცილები;
 • ნახშირწყლები: ღიაჯაჭვიანი და ციკლური ფორმები;
 • გლუკოზისა და ფრუქტოზის სტრუქტურები;
 • ლიპიდები: დი და ტრიაცილის გლიცერიდების, ნაჯერი და უჯერი ცხიმოვანი მჟავების ზოგადი ფორმულები;
 • დნმ -ისა და რნმ -ის ზოგადი სტრუქტურა, წყალბადური ბმები ფუძეებს შორის, რეპლიკაციისა და ტრანსკრიპციის კონცეფცია;
 • ორგანული სინთეზის ძრითადი დამცავი ჯგუფების გამოყენება;
 • მარტივი მრავალსაფეხურიანი ორგანული სინთეზი;
 • ჰიდროფილური და ჰიდროფობიური ჯგუფები, მიცელებისა და ორმაგი შრის წარმოქმნა;
 • პოლიმერები და მონომერები, ჯაჭვის პოლიმერიზაციები, პოლიკონდენსაცია;
 • სტერეოქიმია: ღერძული ქირალობა, ბრტყელი ქირალობა;
 • სტერეოსელექციური გარდაქმნები (დიასტერეოელექციური, ენანტიოსელექციური), ოპტიკური სისუფთავე, ენანთიომერულად და დიასტერეომერულად ჭარბი;
 • კონფორმაციული ანალიზი, ნიუმანის პროექციების გამოყენება, ანომერული ეფექტი;
 • არომატულ ბირთვში ნუკლეოფილური ჩანაცვლება;
 • ელექტროფილური ჩამნაცვლები პოლიციკლურ არომატული ნაერთებსა და ჰეტეროციკლებებში.
 • პერიციკლური რეაქციები (ციკლმიერთება, სიგმატროპული გადაჯგუფება, ელექტროციკლური რეაქციები), რეგიოსელექციურობა, სტერეოსელექციურობა და სტერეოსპეციფიურობა;
 • მოწინავე პოლიმერები, თანაპოლიმერები, თერმოდაჯენადი პოლიმერები. პოლიმერიზაციის ტიპები, პოლიმერიზაციის ეტაპები და კინეტიკა;
 • მონოსაქარიდები, პირანოზები და ფურანოზები, ჰავორტის პროექცია და კონფორმული ფორმულები, ოლიგო და პოლისაქარიდები, გლიკოზიდები, სტრუქტურის განსაზღვრა;
 • ამინომჟავების გვერდითი ჯგუფები, ამინომჟავების რეაქციები და გამოყოფა, ცილის თანმიმდევრობა;
 • პეპტიდების და ცილების ბიოსინთეზი: ტრანსკიპცია, გენეტიკური კოდი, mRNA და tRNA, კოდონ-ანტიკოდონური ურთიერთქმედება, ამინოაცილის tRNA სინთეტაზები,
 • ნუკლეობაზები, ნუკლეოზიდები და ნუკლეოტიდები ფორმულებით, ფუნქციური ნუკლეოტიდები, PCR, დნმ ჩიპები;
 • ცილების მეორადი, მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურები, არაკოვალენტური ურთიერთქმედება, ცილის დაკეცვა და დამუშავება; სტაბილურობა და დენატურაცია, ცილების გაწმენდა ნალექებით, ქრომატოგრაფია და ელექტროფორეზი;
 • ფერმენტები და კლასიფიკაცია რეაქციის მიხედვით
 • ხსნადობის რთული გამოთვლები (ჰიდროლიზირებული ანიონებით, კომპლექსური წარმონაქმნით);
 • კვანტური მექანიკა: მარტივი შრედინგერის განტოლებები, ნაწილაკი ყუთში, ორბიტალური და ბრუნვის კუთხოვანი იმპულსის გაანგარიშება;
 • სპექტროსკოპული გამოთვლები: ბრუნვის, ვიბრაციული და ელექტრონული გადასვლის ენერგია მარტივი მოდელის თეორიების გამოყენებით;
 • მარტივი MO თეორია;
 • მასის სპექტრომეტრიის საფუძვლები (მოლეკულური იონები, იზოტოპების განაწილება);
 • იწ სპექტროსკოპიის საფუძვლები (ვიბრაციის ტიპები, დამახასიათებელი მწვერვალები)
 • მარტივი 1H და 13C მბრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (ქიმიური ცვლა, სიმრავლე, ინტეგრალები);
 • მარტივი ჰეტერონუკლეარული ბმრ სპექტრის ინტერპრეტაცია (მაგ., 11B, 19F ან 31P);

 

 

ლაბორატორიული უნარ -ჩვევები:

 • გათბობა ლაბორატორიაში, გათბობა რეფლუქსის ქვეშ;
 • მასისა და მოცულობის გაზომვა (ელექტრონული სასწორი, საზომი ცილინდრით, პიპეტით და ბიურეტით, მზომი კოლბით);
 • ტემპერატურის ათვლა არა ციფრული თერმომეტრიდან;
 • ხსნარებისა და სტანდარტული ხსნარების მომზადება და განზავება;
 • მაგნიტური შემრევის მოქმედება;
 • სინჯარის რეაქციების ჩატარება (მაგ. ორგანული ფუნქციური ჯგუფების თვისობრივი ტესტირება მოცემული პროცედურის გამოყენებით);
 • მოცულობითი განსაზღვრა, ტიტრაციები, პიპეტის ტუმბოს გამოყენება;
 • pH- ის გაზომვა (pH ქაღალდით ან დაკალიბრებული pH მეტრით);
 • ნალექის გადილტვრა
 • ნალექების გაშრობა;
 • გრაფიკებზე ექსპერიმენტული მონაცემების შედგენა, გრაფიკების ანალიზი
 • ცნებებისა და უნარების მაგალითები გამოცდაში დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩართულია და ვლინდება მოსამზადებელ პრობლემებში ("მოწინავე სირთულის სფეროები")