ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

18-02-2024 - რეგისტრაციის დაწყება

05-04-2024 - რეგისტრაციის დასრულება

07-04-2024 - I ტური

09-05-2024 - II ტური

12-05-2024 - დაჯილდოება

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი
ოლიმპიადის III ტურის პროგრამა (საკითხთა ჩამონათვალი)  

VIII კლასი

 • ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა
 • ნივთიერების თვისებები
 • ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია
 • ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები
 • მასური წილი, ფორმულის დადგენა
 • ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები
 • ხსნარები, ხსნადობა
 • გახსნილი ნივთიერების მასური წილი
 • ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები
 • მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება
 • წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია
 • კოროზია
 • ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები
 • იზოტოპები, იონები
 • პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია
 • მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები
 • მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები
 • არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები
 • კეთილშობილი აირები
 • ქიმიური ბმა
 • იონური ბმა
 • იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება
 • კოვალენტური ბმა
 • კოვალენტური ნაერთების თვისებები
 • კოვალენტური ნაერთების დასახელება
 • მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები
 • ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება
 • ოქსიდები, ფორმულების შედგენა,
 • მარტივი და რთული ნივთიერებების წვა
 • ოქსიდების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები
 • მჟავები, ფორმულები, დასახელება
 • მჟავების კლასიფიკაცია, ფიზიკური თვისებები
 • ფუძეები: ფორმულების შედგენა, სახელწოდება
 • ფუძეები: კლასიფიკაცია, თვისებები
 • pH, ინდიკატორები
 • მარილების მიღება ნეიტრალიზაციის რეაქციით
 • მარილების დასახელება

IX კლასი

 • ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა
 • ნივთიერების თვისებები
 • ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია
 • ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები
 • მასური წილი, ფორმულის დადგენა
 • ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები
 • ხსნარები და მათი თვისებები
 • ხსნარის კონცენტრაციის გამოსახვის ხერხები: გახსნილი ნივთიერების მასური წილი, მოლური კონცენტრაცია
 • ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები
 • მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება
 • წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია
 • კოროზია
 • ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები
 • იზოტოპები, იონები
 • პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია
 • მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები
 • მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები
 • არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები
 • კეთილშობილი აირები
 • ქიმიური ბმა
 • იონური ბმა
 • იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება
 • კოვალენტური ბმა
 • კოვალენტური ნაერთების თვისებები
 • კოვალენტური ნაერთების დასახელება
 • მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები
 • ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება
 • ოქსიდები, კლასიფიკაცია, დასახელება
 • მჟავები, კლასიფიკაცია, დასახელება
 • ფუძეები, კლასიფიკაცია, დასახელება
 • ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილები
 • ოქსიდების მიღება
 • ოქსიდების თვისებები
 • ელექტროლიტური დისოციაცია
 • იონური მიმოცვლის რეაქციები
 • მჟავების მიღება
 • მჟავების თვისებები
 • ფუძეების მიღება
 • ფუძეების თვისებები
 • ამფოტერული ოქსიდები
 • ამფოტერული ჰიდროქსიდები
 • მარილები
 • მარილები
 • გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის
 • pH, ინდიკატორები
 • ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
 • ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება
 • ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა
 • ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე
 • აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში.
 • ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში
 • გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით
 • მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი
 • რეაქციის გამოსავლიანობა

X კლასი

 • ქიმიის ზოგადი ცნებები და კანონები
 • ხსნარები, ხსნადობა, ხსნარის კონცენტრაციის გამოსახვა წილი
 • ნაერთთა კლასები
 • pH, ინდიკატორები
 • ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
 • ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება
 • ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა
 • ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე
 • აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში.
 • ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში
 • გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით
 • მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი
 • რეაქციის გამოსავლიანობა
 • ატომის აღნაგობა
 • ბუნებრივი რადიონუკლიდები
 • ელექტრონების განაწილება ატომში
 • კვანტური რიცხვები
 • პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი
 • ნაერთთა თვისებების განსაზღვრა პერიოდულობის ცხრილში ელემენტების მდებარეობის მიხედვით
 • ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები
 • პოლარული და არაპოლარული კოვალენტური ბმები
 • VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა
 • მეტალური ბმა
 • ჟანგვის რიცხვი
 • ჟანგვის და აღდგენის ნახევარ-რეაქციების შედგენა
 • ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ელექტრონული ბალანსის მეთოდით
 • ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების გათანაბრება ნახევარ-რეაქციების მეთოდით
 • ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების კლასიფიკაცია
 • ელექტროლიტური დისოციაცია
 • იონური მიმოცვლის რეაქციები
 • ელექტროლიზი
 • თერმოქიმიური რეაქციები
 • ქიმიური რეაქციის სიჩქარე
 • აქტივაციის ენერგია
 • ქიმიური წონასწორობა
 • ქიმიურ წონასწორობაზე მოქმედი ფაქტორები
 • წყალბადი , მიღება და თვისებები
 • წყალი და წყალბადის ზეჟანგი
 • ჰალოგენების ზოგადი დახასიათება, ქლორი - მიღება და თვისებები
 • ქლორწყალბადი და ქლორის ჟანგბადიანი მჟავები
 • ჟანგბადი, მიღება და თვისებები, ოზონი
 • გოგირდი, გოგირდწყალბადი, მიღება და თვისებები
 • გოგირდის ჟანგბადნაერთები, გოგირდმჟავა
 • აზოტი, ამიაკი, მიღება და თვისებები
 • აზოტის მჟავები და მათი მარილები
 • ფოსფორი, ფოსფინი, ფოსფორის ჟანგბადნაერთები, ფოსფორმჟავა
 • ნახშირბადი, ნახშირბადის ნაერთები
 • სილიციუმი, სილიციუმის ნაერთები
 • ტუტე მეტალები (ლითიუმი, ნატრიუმი, კალიუმი), მიღება და თვისებები
 • ტუტემიწა მეტალები (მაგნიუმი, კალციუმი), მიღება და
 • ალუმინი, მიღება, თვისებები
 • თუთია, მიღება და თვისებები
 • რკინა, მიღება და თვისებები
 • ქრომი, მიღება და თვისებები
 • მანგანუმი, მიღება და თვისებები

 

XI - XIIკლასი

 • ქიმიის ზოგადი ცნებები და კანონები
 • ხსნარები, ხსნადობა, ხსნარის კონცენტრაციის გამოსახვა წილი
 • ნაერთთა კლასები
 • pH, ინდიკატორები
 • ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
 • ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება
 • ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა
 • ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე
 • აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში.
 • ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში
 • გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით
 • მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი
 • ატომის აღნაგობა, იზოტოპები
 • ელექტრონების განაწილება ატომში. კვანტური რიცხვები
 • პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი, მათი გამოყენება
 • ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები
 • პოლარული და არაპოლარული კოვალენტური ბმები
 • VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა
 • მეტალური ბმა
 • ჟანგვის რიცხვი
 • ჟანგვის და აღდგენის რეაქციები
 • ელექტროლიტური დისოციაცია
 • იონური მიმოცვლის რეაქციები
 • ელექტროლიზი
 • თერმოქიმიური რეაქციები
 • ქიმიური რეაქციის სიჩქარე
 • აქტივაციის ენერგია
 • ქიმიური წონასწორობა
 • ქიმიურ წონასწორობაზე მოქმედი ფაქტორები
 • ქიმიური ელემენტები და მათი ნაერთები
 • ორგანული ქიმიის საგანი
 • ნახშირბადატომის თავისებურება, ორგანულ ნაერთთა გამოსახვის ხერხები
 • ნახშირწყალბადების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები
 • ალკენები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ალკინები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ალკანების ქიმიური თვისებები, რადიკალური ჩანაცვლების მექანიზმი
 • ალკანების მიღება, გამოყენება
 • ალკენების ქიმიური თვისებები, ელექტროფილური მიერთების მექანიზმი
 • ალკენების მიღება და გამოყენება
 • ალკინების მიღება, ქიმიური თვისებები და გამოყენება
 • ალკადიენები, ძირითადი ქიმიური თვისებები
 • ციკლოალკანები, ძირითადი ქიმიური თვისებები
 • არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი, ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმი
 • არომატული ნახშირწყლაბადების მიღება და გამოყენება
 • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები
 • ჰალოგენალკანები, ძირითადი თვისებები და გამოყენება SN1 და SN2 რეაქციები
 • ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, სპირტები, სპირტების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები
 • ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების მიღება და გამოყენება
 • ეთილენგლიკოლი ,გლიცერინი, ფენოლი
 • ალდეჰიდები და კეტონები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ალდეჰიდების და კეტონების ქიმიური თვისებები, ნუკლეოფილური მიერთების რეაქციები
 • ალდეჰიდების და კეტონების მიღება და გამოყენება
 • კარბონმჟავები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • კარბონმჟავების ქიმიური თვისებები
 • კარბონმჟავების მიღება და გამოყენება
 • კარბონმჟავების ცალკეული წარმომადგენლები
 • ესტერები, იზომერია, ნომენკლატურა, მიღება, ქიმიური თვისებები
 • ცხიმები
 • ნახშირწყლები, კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • მონოსაქარიდების მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების თვისებები, მიღება
 • დისაქარიდები და პოლისაქარიდები, ნახშირწყლების გამოყენება
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები
 • შემაჯამებელი ტესტი
 • შემაჯამებელი ტესტის შედეგების განხილვა
 • აზოტშემცველი ნაერთების კლასიფიკაცია
 • ამინები, კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ამინების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება
 • ანილინი, მიღება, თვისებები, გამოყენება
 • ამინომჟავები, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ამინომჟავების მიღება, ქიმიური თვისებები, გამოყენება
 • ცილები, აღნაგობა, თვისებები, გამოყენება
 • მაღალმოლეკულური ნაერთების მიმოხილვა, კლასიფიკაცია
 • პოლიმერიზაციისა და პოლიკონდენსაციის რეაქციები