იერსახე

მეტალური თალიუმი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: მოვერცხლისფერო-თეთრი
Ar (სტანდარ).: [204.382, 204.385]
Ar (დაყვანლი): 204.38

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 81
ჯგუფი: 13
პერიოდი: 6
ბლოკი: p
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe]4f14 5d10 6s2 6p1
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 18, 3

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 304
დუღილის ტემპ.°C 1473
სიმკვრივე, გ/სმ3 11.85
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 4.14
აორთლების სითბო: 165
მოლური სითბოთევადობა: 26.32  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: −5, −2, −1, +1, +2, +3 
ელექტოუარყოფითობა: 1.62 
იონიზაცია: I: 589.4 kJ/mol
II: 1971 kJ/mol
III: 2878 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 170 
კოვალენტური რადიუსი: 145±7 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: ჰექსაგნალური 
თერმული გაფართოვება: 29.9  
თერმული გამტარებლობა: 46.1  
ელექტრული წინაღობა: 0.18  
მაგნიტურობა: დიამაგნიტური 
იუნგის მოდული: 8  
ბალკის მოდული: 43  

ისტორია

დასახელება: ბერძნ. thallos 
აღმოჩენა: უილიამ კრუკსი (1861) 
პირველი სინთეზი: კლოდ-აბგუტს ლამი (1862) 

თალიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით