იონიზაციის ენერგიის დამოკიდებულება ელემენტის რიგობრივ ნომერზე

იონიზაციის ენერგია ეწოდება ენერგიის იმ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა ძირითადი მდგომარეობის გაზურ ფაზაში მყოფი ატომიდან  ან იონიდან  ელექტრონის მოცილებას. შესაბამისად,

  • პირველი იონიზაციის ენერგიაა არის ენერგია, რომელიც საჭიროა პირველი ელექტრონის მოცილებისათვის
  • მეორე იონიზაციის ენერგიაა არის ენერგია, რომელიც საჭიროა მეორე ელექტრონის მოცილებისათვის
ელემენტი ატომური ნომერი ენერგია, ევ ელემენტი ატომური ნომერი ენერგია, ევ ელემენტი ატომური ნომერი ენერგია, ევ ელემენტი ატომური ნომერი ენერგია, ევ

H

1

13.5984

Co

27

7.881

I

53

10.4513

Au

79


9.2255

He

2

24.5874

Ni

28

7.6398

Xe

54

12.1298

Hg

80

10.4375

Li

3

5.3917

Cu

29

7.7264

Cs

55

3.8939

Tl

81

6.1082

Be

4

9.3227

Zn

30

9.3942

Ba

56

5.2117

Pb

82

7.4167

B

5

8.298

Ga

31

5.9993

La

57

5.5769

Bi

83

7.2856

C

6

11.2603

Ge

32

7.8994

Ce

58

5.5387

Po

84

8.417

N

7

14.5341

As

33

9.7886

Pr

59

5.473

At

85

9.3

O

8

13.6181

Se

34

9.7524

Nd

60

5.525

Rn

86

10.7485

F

9

17.4228

Br

35

11.8138

Pm

61

5.582

Fr

87

4.0727

Ne

10

21.5645

Kr

36

13.9996

Sm

62

5.6437

Ra

88

5.2784

Na

11

5.1391

Rb

37

4.1771

Eu

63

5.6704

Ac

89

5.17

Mg

12

7.6462

Sr

38

5.6949

Gd

64

6.1501

Th

90

6.3067

Al

13

5.9858

Y

39

6.2173

Tb

65

5.8638

Pa

91

5.89

Si

14

8.1517

Zr

40

6.6339

Dy

66

5.9389

U

92

6.1941

P

15

10.4867

Nb

41

6.7589

Ho

67

6.0215

Np

93

6.2657

S

16

10.36

Mo

42

7.0924

Er

68

6.1077

Pu

94

6.0262

Cl

17

12.9676

Tc

43

7.28

Tm

69

6.1843

Am

95

5.9738

Ar

18

15.7596

Ru

44

7.3605

Yb

70

6.2542

Cm

96

5.9915

K

19

4.3407

Rh

45

7.4589

Lu

71

5.4259

Bk

97

6.1979

Ca

20

6.1132

Pd

46

8.3369

Hf

72

6.8251

Cf

98

6.2817

Sc

21

6.5615

Ag

47

7.5762

Ta

73

7.5496

Es

99

6.42

Ti

22

6.8281

Cd

48

8.9938

W

74

7.864

Fm

100

6.5

V

23

6.7462

In

49

5.7864

Re

75

7.8335

Md

101

6.58

Cr

24

6.7665

Sn

50

7.3439

Os

76

8.4382

No

102

6.65

Mn

25

7.434

Sb

51

8.6084

Ir

77

8.967

Lr

103

4.9

Fe

26

7.9024

Te

52

9.0096

Pt

78

8.9587