იერსახე

მეტალური ირიდიუმი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: მოვერცხლისფერო-თეთრი
Ar (სტანდარ).: 192.217(2)
Ar (დაყვანლი): 192.22

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 77
ჯგუფი: 9
პერიოდი: 6
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe]4f14 5d7 6s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 15, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 2446
დუღილის ტემპ.°C 4130
სიმკვრივე, გ/სმ3 22.56
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 41.12
აორთლების სითბო: 564
მოლური სითბოთევადობა: 25.10 

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 
ელექტოუარყოფითობა: 2.20 
იონიზაცია: I: 880 kJ/mol
II: 1600 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 136  
კოვალენტური რადიუსი: 141±6 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, წახნაგცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება: 6.4  
თერმული გამტარებლობა: 147  
ელექტრული წინაღობა: 47.1  
მაგნიტურობა: პარამაგნიტური 
იუნგის მოდული: 528  
ბალკის მოდული: 320  

ისტორია

დასახელება:  
აღმოჩენა: ტენატი (1803) 
პირველი სინთეზი: ტენატი (1803) 

ირიდიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით