იერსახე

მეტალური რენიუმი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: მოვერცხლისფერო-ნაცრისფერი
Ar (სტანდარ).: 186.207
Ar (დაყვანლი): 186.21

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 75
ჯგუფი: 7
პერიოდი: 6
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe]4f14 5d5 6s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 13, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 3186
დუღილის ტემპ.°C 5630
სიმკვრივე, გ/სმ3 21.02
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 60.43
აორთლების სითბო: 704
მოლური სითბოთევადობა: 25.48  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 
ელექტოუარყოფითობა: 1.9 
იონიზაცია: I: 760 kJ/mol
II: 1260 kJ/mol
III: 2510 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 137  
კოვალენტური რადიუსი: 151±7 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: ჰექსაგნალური 
თერმული გაფართოვება: 6.2  
თერმული გამტარებლობა: 48.0  
ელექტრული წინაღობა: 193  
მაგნიტურობა: პარამაგნიტური 
იუნგის მოდული: 463  
ბალკის მოდული: 370  

ისტორია

დასახელება: მდინარე რეინის მიხედვით 
აღმოჩენა: ვალტერ ნოდაკი, იდა ნოდაკი, ოტო ბერგი (1925) 
პირველი სინთეზი: ვალტერ ნოდაკი, იდა ნოდაკი (1928) 

რენიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით