იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე: უფერო აირი
Ar (სტანდარ).: 222
Ar (დაყვანლი): 222.02

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 86
ჯგუფი: 18: კეთილშობილი გაზები
პერიოდი: 6
ბლოკი: p
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe]4f14 5d10 6s2 6p6
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 18, 8

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) გაზი
ლღობის ტემპ.,°C −71
დუღილის ტემპ.°C −61.7 °C
სიმკვრივე, გ/სმ3 9.73 g/L
კრიტიკული წერტილი: 377 K, 6.28 MPa
წვის სითბო: 3.247
აორთლების სითბო: 18.10 kJ/mol
მოლური სითბოთევადობა: 20.786 J/(mol·K) 

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: 0, +2, +6 
ელექტოუარყოფითობა: 2.2 
იონიზაცია: I: 1037 kJ/mol 
ატომური რადიუსი:  
კოვალენტური რადიუსი: 150  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, წახნაგცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება: 3.61×10−3 W/(m⋅K) 
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა: არამაგნიტური 
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება:  
აღმოჩენა: ერნესტ რუთენფორდი, რობერტ ბუვიე ოუვენსი (1899)  
პირველი სინთეზი: რამზეი, რობერტ ვიტლოუ-გრეი (1910) 

რადონი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით