იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).:
Ar (დაყვანლი):

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი:
ჯგუფი:
პერიოდი:
ბლოკი:
ელექტრონული კონფიგურაცია:
ელექტრონები ორბიტალებზე:

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ)
ლღობის ტემპ.,°C
დუღილის ტემპ.°C
სიმკვრივე, გ/სმ3
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები:  
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია:  
ატომური რადიუსი:  
კოვალენტური რადიუსი:  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა:  
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება:  
აღმოჩენა:  
პირველი სინთეზი:  

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით