გაფართოებული ძებნა

 

 

 

  მიმოხილვა  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 5,   N 1,   7-10

იზოტოპების დაყოფა სპეციალიზებული მას-სპექტრომეტრის საშუალებით

დავით მახარაძე

რეზიუმე: იზოტოპების დაყოფის მას-სპექტრომეტრია არის სპეციალიზებული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება იზოტოპების თანაფარდობის განსაზღვრისათვის კონკრეტულ ნივთიერებებში. ის საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ სხვადასხვა ნივთიერება და მივიღოთ ინფორმაცია მისი გეოგრაფიული, ბიოლოგიური და ქიმიური წარმომავლობის შესახებ. სტატიაში განხილულია მეთოდის არსი და ამ ტექნიკის უპირატესობა სტანდარტულ მას-სპექტრომეტრიასთან, აგრეთვე სტატია მოგითხრობთ, მცენარეში იზოტოპური თანაფარდობის ჩამოყალიბების, ღვინის ხარისხის კონტროლისა და პროცესის ტექნიკური მხარის შესახებ.

გამოქვეყნებულია: 28-02-2021  |  ნანახია: 688-ჯერ


  ქიმიის სწავლება  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 5,   N 1,   11-13

უნივერსალური ინდიკატორი

ე. აბრამიშვილი*1, თ.მათითაიშვილი2

რეზიუმე: როდესაც მასწავლებელი ხარ, შენი ვალდებულებაა მოსწავლეს განუვითარო ის უნარ-ჩვევები, რომლებსაც გამოიყენებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება, კვლევაზე ორიენტირებული სწავლებაა. სწავლების ეს ფორმა მოსწავლეებისაგან მოითხოვს კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას. პრობლემის განსაზღვრას და მისი გადაჭრის გზების ძიებას. ქიმიის სწავლებისას, მნიშვნელოვანია ექსპერიმენტებით სწავლება, ამ დროს მოსწავლე აქტიურადაა ჩართული, თვითონ იკვლევს, აკვირდება, გამოაქვს დასკვნა. პანდემიის პერიოდში, ონლაინ სწავლების დროს მნიშვნელოვანი იყო ისეთი აქტივობების დაგეგმვა, რომელთა განხორციელებაც მოსწავლეებს მოუწევდათ სახლის პირობებში.

გამოქვეყნებულია: 11-07-2021  |  ნანახია: 1015-ჯერ


 


ტომი: 1, ნომერი: 1
HTML | PDF

ტომი: 1, ნომერი: 2
HTML | PDF

ტომი: 2, ნომერი:1
HTML | PDF

ტომი: 3, ნომერი:1
HTML | PDF
 

ტომი: 3, ნომერი: 2
HTML | PDF

ტომი: 3, ნომერი: 3
HTML | PDF

ტომი: 3, ნომერი: 4
HTML | PDF

ტომი: 4, ნომერი: 1
HTML | PDF

ტომი: 4, ნომერი: 2
HTML | PDF