გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

დავით მახარაძე."იზოტოპების დაყოფა სპეციალიზებული მას-სპექტრომეტრის საშუალებით ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 5, გვ.7-10, 2021