გაფართოებული ძებნა

 

 

სარედაქციო კოლეგია

სამეცნიერო სტატიები

ელიზბარ ელიზბარაშვილი - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი  

ზურაბ გელიაშვილი -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

მამუკა მაისურაძე -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

დენიტა ბიბილეიშვილი -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   

ნათია ოჩხიკიძე -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

 

სამეცნიერო-შემეცნებითი და სწავლების მეთოდიკის თემატიკის  სტატიები

ქეთევან კუპატაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ირინა გოგონაია, პედაგოგიკის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი