გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი."გვერდითი ჩონჩხის შემცველი ციკლური ნახშირწყალბადებისა და ტერპენების დასახელება IUPAC-ის ნომენკლატურის მიხედვით ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.30-33, 2020