გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი."ღიაჯაჭვიანი ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურის პრინციპები IUPAC-ის რეკომენდაციების მიხედვით ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.7-10, 2020