გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი, 2020 ."გვერდითი ჩონჩხის შემცველი ციკლური ნახშირწყალბადებისა და ტერპენების დასახელება IUPAC-ის ნომენკლატურის მიხედვით ", ქიმიის უწყებანი, 4:30-33