გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი, 2020 ."კონდენსირებულ ბირთვიანი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურა IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით ", ქიმიის უწყებანი, 4:16-20