გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი, 2020 ."ღიაჯაჭვიანი ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურის პრინციპები IUPAC-ის რეკომენდაციების მიხედვით ", ქიმიის უწყებანი, 4:7-10