წინა ელემენტი   შემდეგი ელემენტი

სახე

ძირითადი თვისებები

დასახელება, სიმბოლო, ნომერი

წარმოთქმა

ელემენტის კატეგორია

ჯგუფი, პერიოდი, ბლოკი

ატომური მასა

გ მოლი-1

ელექტრონული კონფიგურაცია

ელექტრონები ორბიტალებზე


(იხ. სურათი)

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატული მდგომარეობა

სიმკვრივე

გ სმ-3

სიმკვრივე თხევად მგდომარეობაში (ლღობის ტემპერატურაზე)

გ სმ-3

ლღობის ტემპერატურა

K, ˚C
˚F

დუღილის ტემპერატურა

K, ˚C, ˚F

კრიტიკული წერტილი

დნობის სითბო

კჯ მოლი-1

აორთქლების სითბო

კჯ მოლი-1

სპეციალური სითბოტევადობა

(25 ˚C)
კჯმოლი-1
K-1

ორთლის წნევა
P(Pa) 1 10 100 1k 10k 100k
T(K)-ზე

ატომური თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები

ელექტროუარყოფითობა

(პოლინგის შკალა)

იონიზაციის ენერგიები

ატომური რადიუსი

pm

კოვანელტური რადიუსი

pm

ვან დერ ვაალსის რადიუსი

pm

სხვადასხვა

კრისტალური სტრუქტურა

მაგნიტური მოწესრიგებულობა

კუთრი ელექტრული წინაღობა

(20˚C) ნΏ მ

სითბოგამტარობა

(300 K) ვტმ-1K-1

სითბოგადაცემა

(25˚C) µm m-1K-1

ბგერის სიჩქარე

(20˚C) მ/წმ

იუნგის მოდული

გპა

შერის მოდული

გპა

ბულკის მოდული

გპა

სიმტკიცე მოსის მიხედვით

CAS-ის რეფისტრაციის ნომერი

მდგრადი იზოტოპები

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით