CV

 

 

ნანული  ნადარაია,

ქიმიის აკადემიური დოქტორი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, დიდი დიღომი, პეტრიწის 8ა, ბ2"""

ტელეფონი: 2 534917

მობილური: 599 483403

ელ-ფოსტა: nnadaraia@ymail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

დაბადების თარიღი: 1954-06-13

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

 • პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური სტეროიდული ნაერთების სინთეზი.

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  55   (მათ შორის სტატიები: 25,   თეზისები: 29,   წიგნები: 0,   პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

 1. Н.Ш.Надараиа,В.И.Сладков,Л.Н.Кулешова,Н.Н.Суворов.Превращение 3β-ацетокси-5α- андростан-17-она в 17α- и 17β-аминопроизводные 5α-андростан-3β-ола. Ж.орг. химии,1987, т.23, вып.3,с.533-538.
 2. Н.Ш.Надараиа, В.И.Сладков,Е.В.Дородникова, М.Д.Машковский,Э.П.Кемертелидзе, Н.Н.Суворов. Синтез и антиаритмическая активность эпимерных при С-3 и С-17-амино-5α-андростан-3-олов и некоторых их производных.Хим.-фарм.ж.1988, т.22,№3,с.288-293. 
 3. M.I. Merlani, M.G. Davitishvili, N.Sh. Nadaraia, M.I. Sikharulidze, K.Papadopulos. Conversion of epiandrosterone into 17β-amino-5α-androstane.Chemistry of Natural Compounds, 2004, 40 (2), p.144-146.
 4. М.И. Сихарулидзе, Н.Ш. Надараиа, М.Л. Кахабришвили, М.О. Лабарткава. Адамантансодержащие 5α-стероиды. Химия природных соединений, 2007, №6, с.624-625.<br>
 5. M.I.Sikharulidze, N.Sh.Nadaraia, M.L.Kakhabrishvili, N.N.Barbakadze, K.G.Mulkidzhanyan. Synthesis and Biological Activity of Several Steroidal oximes. Chemistry of Natural Compounds, 2010, 46 (3), p.493-494.
 6. М.И. Сихарулидзе, Н.Ш. Надараиа. . Новые гидразоны кумарина. ХПС, 2011, №4, с. 550.
 7. N. Sh. Nadaraia, M.I. Sikharulidze. 17-Amino-5α-androstan-3-ols. Synthesis and Biological activity. Kinetics, Catalysis and Mechanism of Chemical Reactions, Nova Science Publ., Inc. New York, 2012, v.2, №10, p.141-154
 8. Н.Ш.Надараиа, М.Л. Кахабришвили, Н.Н. Барбакадзе, М.И. Сихарулидзе. Синтез некоторых производных 17ß-амино-5α-андрост-2-ен-17-она. Хим. журнал Грузии, 2013, т. 13, №1, с. 146-147.

 

რჩეული თეზისები

 1. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, I. Dadeshidze. Modified Steroids: Synthesis and Biological Activity. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries. Antalya, Proceedings 2010, 18-22 april, p. 676-683.
 2. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze. Synthesis and antiviral activity adamantane-containing 5α-steroids. Twelfth Tetrahedron Symposium. Barselona,  Spain, 2011, 21-24 June.
 3. M. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili. Antiviral activity of some steroidal    compounds, synthesized on the basis of tigogenine, 1st international symposium on  Secondary Metabolites chemical, biological and biotechnological properties. Denizli,  Turkey, 2011, 12-15 september, p. 43
 4. Nadaraia, M. Kakhabrishvili, M. Sikharulidze, H. Panosyan. Synthesis of some steroidal pyrazolines from acetate of 5α-pregnenolone. 2-nd International Conference on Organic Chemistry. ,,Advances in Heterocyclic Chemistry”. Tbilisi, Georgia, 2011, 25-27 september,  p. 124-125.
 5. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze, R. Melik-Ohanjanian. Synthesis of new hydrazones of epiandrosterone as potentially biologically active agents. 9th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Urumgi Xinjiang, China, 2011, 16-19 october, p. 152.
 6. M.Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze. Derivatives  of some herbal compounds; Synthesis and Biological activity. 7th cmapseec Conference on Medicinal and       Aromatic Plants of Southeast European Countries. Subotica, Republic of Serbia, 2012, 27-31, May, p. 74.
 7. Barbakadze, M.Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili. Synthesis of some new derivatives of 17ß-amino-5α-androst-2-ene. 14th French-American Chemical Society Symposium. Natasket Beach Resort Hull, MA. 2012, 10-14 June.
 8. ნ. ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი, ნ. ბარბაქაძე, ე. ონაშვილი, მ. სიხარულიძე. ზოგიერთი სტეროიდული პირაზოლინი და მათი ანტივირუსული აქტივობა. მეორე სამეცნ. კონფ-ია ,,ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები”. თბილისი, 2013, 25-26 ნოემბერი, გვ. 82-83.
 9. Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze, E. Onashvili. Study of synthesis of some 20-hydrazones of 16α, 17α,-epoxi-5α-pregnan-3ß-ol-20-one. Xth International Symposium of the Chemistry of Natural Compounds, Tashkent-Bukhara, 2013, 21-23 November, p. 263.
 10. Barbakadze N., Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Onashvili E. Synthesis of potential bioactive 3β-substituted steroidal thioesters from tigogenine. II International Scientific Conference “Pharmaceutical sciences in XXI century”. Tbilisi, Georgia, 2014, 2-4 May, p.122.

 

რჩეული პატენტები

 • Н.Ш.Надараиа, В.И.Сладков, В.А.Паршин, Е.В.Дородникова, М.Д.Машковский, Э.П.Кемертелидзе,Н.Н.Суворов. Гидрохлориды 17-цианометиламино-5α-андростан-3-олов,обладающие гипноседативной, противосудорожной и антигипоксической активностью.Авт. свидет.СССР,№1519190, 1989.(ДСП)

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 

გრანტები

სესფ-ის მიერ დაფინანსებული გრანტი #GNSF/ST08/4-406 - “პოტენციური აქტივობის სტეროიდული ნივთიერებები. სინთეზი და ფარმაკოლოგიური კვლევა“, 2009.

 

სალექციო კურსები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“, სალექციო კურსი : ორგანული ქიმია, მიწვეული პედაგოგი

 

განათლება:

 • მოსკოვის დ.მენდელეევის სახელობის ქიმიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ორგანული ქიმიის კათედრის ასპირანტი, 1983-1986 წწ.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალ მოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის კათედრის მაგისტრი, 1971-1977 წწ.

 

კვალიფიკაციები:

• 1988წ, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სადისერტაციო თემა: „Синтез и иизучение свойств 5а-андростанового ряда“, მოსკოვის მენდელეევის სახ. ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭო. ხელძღვანელები: ნ. ნ. სუვოროვი, ვ.ი. სლადკოვი.

 

ტრეინინგები

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

• მეორე სამეცნიერო კონფერენციის „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“ (2013 წლის 25-26 ნოემბერი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

 

ჰობი

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრია: 2014-06-06-დან