CV

 

 

ლელა  ამირანაშვილი,

აკადემიური დოქტორი

მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, თბილისი, პ. სარაჯიშვილის 36

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: 0172, თბილისი, მუხიანის 1-ლი მკრ, მე-5 კორპ., ბ. 60"""""

ტელეფონი: 2638017

მობილური: 577723144

ელ-ფოსტა: amiranale@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი:

 

დაბადების თარიღი: 1961-11-07

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

ორგანული სინთეზი
ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  73   (მათ შორის სტატიები: 33,   თეზისები: 39,   წიგნები: 0,   პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

1. M. I. Merlani, L. Sh. Amiranashvili, N. I. Men’shova and E. P. Kemertelidze. Synthesis of 5α-androstan-3β,17β-diol from tigogenin.Chemistry of Natural Compounds, 2007, vol. 43, No 1, p. 97-99 2.
M. I. Merlani, L. Sh. Amiranashvili, K. G. Mulkidzhanyan, A. R. Shelar, Synthesis and antitumor activity of some 5α -steroid derivatives.Chem. Nat. Compds. 2008, v. 44, N 6, p. 819-820 3.
L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, V.Barbakadze, M.Merlani, K.Mulkijanyan, E.Shaburishvili. Obtaining of toxic pyrrolizidine alkaloid-free biologically active high molecular preparations of Symphytum asperum and S.caucasicum. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 2008, V. 2, N 2, P. 85-89. 4.
M. I. Merlani, L. Sh. Amiranashvili, K. G. Mulkidzhanyan and E. P. Kemertelidze. Synthesis and antimicrobial activity of some steroidal derivatives of tigogenin.Chem. Nat. Compds. 2009, v. 45, N 3, p. 389-392 5.
V.Barbakadze, L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, M.Merlani, K.Mulkijanyan, M.Churadze, A.Salgado, B.Chankvetadze Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Anchusa italica roots. Natural Product Communications V. 5, N 7, p.1091-1095 6.
M.Merlani, V.Barbakadze, L.Amiranashvili, L.Gogilashvili, E.Yannakopoulou, K.Papadopoulos, B.Chankvetadze Enantioselective synthesis and antioxidant activity of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid - Basic monomeric moiety of a biologically active polyether from Symphytum asperum and S. caucasicum. Chirality,, 2010, V. 22, N 8, p. 717-725 7.
M.Merlani, V.Barbakadze, L.Amiranashvili, L.Gogilashvili, K.Mulkijanyan. Synthesis of some caffeic and 2,3-dihydroxy-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-propanoic acids amides. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 2011, V. 5, N 3, P. 107-111 8.
S. Shrotriya, G.Deep, K. Ramasamy, V. Barbakadze, M. Merlani, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, K.Mulkijanyan, K. Papadopoulos, C. Agarwal, R. Agarwal Poly[3-(3, 4-dihydroxyphenyl) glyceric acid] from comfrey exerts anti-cancer efficacy against human prostate cancer via targeting androgen receptor, cell cycle arrest and apoptosis. Carcinogenesis 2012, V. 33, N 8, P. 1572-1580. 9.
V.Barbakadze, L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, M.Merlani, K.Mulkijanyan, S.Gokadze, Y.Wang, J.Hoang, I.Rustamov HPLC Analysis of Poly[3-(3, 4-dihydroxyphenyl) glyceric acid] from Symphytum asperum and Anchusa italica (Boraginaceae) Using Different Gel-Filtration Colomns . Georg. Natl. Acad. Sci., 2013, V. 7, N 1, P. 83-88 10.
V.Barbakadze, L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, M.Merlani, K. Mulkijanyan, A.Salgado, B.Chankvetadze. Novel biologically active dihydroxycinnamate-derived polyether from different species of family Boraginaceae. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 2013, V. 7, N 2, P. 136-142

 

რჩეული თეზისები


Амиранашвили Л.Ш., Мерлани М.И. Синтез 17-аза-16,17α- D-гомоандрост-2-ен на основе тигогенина Труды третьей международной конференции «Химия и биологическая активность азотосодержащих гетероциклов» том 2. стр. 14-15. Черноголовка, Россия 20-23 Июня, 2006 •
Amiranashvili L., Merlani M., Synthesis of D -homoandrostane derivatives on the basis of tigogenin. 10thIbn Sina international conference on pure and applied heterocyclic chemistry. Luxor, Egypt, 17-20 February, 2007. p.75 •
V.Barbakadze, R.Agarwal, G.Deep, K.Mulkijanyan, M.Merlani, K.Papadopoulos, L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, E.Shaburishvili. Anti-cancer effects of poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Caucasian species of comfrey and its synthetic monomer. 4th International Conference on oxidative stress in skin Medicine and Biology. Andros, Greece. Abstracts. 2008, p. 84. •
V.Barbakadze, M.Merlani, L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, K.Mulkijanyan, G.Deep, R.Agarwal. Novel anti-cancer polymer poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Symphytum asperum and S.caucasicum. Frontiers in polymer science, International Symposium Celabrating the 50th Anniversary of the Journal Polymer. Mainz, Germany. Abstracts. 2009, р.1-1. •
V.Barbakadze, M.Merlani, L.Amiranashvili, L.Gogilashvili, K. Mulkijanyan, E.Yannakopoulou, K.Papadopoulos, B. Chankvetadze. Enantioselective synthesis and antioxidative activity of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid – basic monomeric moiety of a biologically active polyether from Symphytum asperum and S. caucasicum. Oxidants and Antioxidants in Biology. Oxygen Club of California. World Congress. Santa Barbara, California, USA. Abstracts. 2010, p. 75. •
Л.Ш.Амиранашвили, Н.И.Меньшова, М.И.Мерлани, Э.П.Кемертелидзе. Синтез 5α-андростан-3 β,17β-диола на основе тигогенина. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ და სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებში. თბილისი, 30 მარტი, 2010, თეზისების კრებული, გვ.128 •
M.Merlani, V.Barbakadze, L.Amiranashvili, L.Gogilashvili, K.Papadopoulos. Enantioselective synthesis of of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric acid via sharpless dihydroxylation of caffeic acid- basic monomeric moieties of a biologically active polyether isolated from Symphytum aserum and S. caucasicum. Twelfth Tetrahedron Symposium. Chllenges in Organic and Bioorganic Chemistry. 21-24 June 2011, Sitges, Spain. [P 2.073] •
M.Merlani, V.Barbakadze, L.Amiranashvili, L.Gogilashvili, K.Mulkijanyan. Synthesis of some caffeic acid derived amides with supposed antioxidant activity. 2-nd International Conference on organic chemistry “Advances in Heterocyclic Chemistry” Abstract. Tbilisi, Georgia, 2011, PP 45. P. 144-145. •
V.Barbakadze, L.Gogilashvili, L.Amiranashvili, M.Merlani, K.Mulkjanyan, A.Salgado, B.Chankvetadze. Novel biologically active dihydroxycinnamate-derived polyether from different species of Boraginaceae family. XXVIth International Conference on Polyphenols. Florence, Italy, 22-26 july, Polyphenols Communications 2012, V. I, p. 57-58 •
L.Amiranashvili, V.Barbakadze, L.Gogilashvili, M.Merlani, K.Mulkjanyan. Caffeic acid-derived polymer from bugloss (Anchusa italica Retz.). 1st European Conference on Natural Products: Research and Aplications. 22-26 September 2013, Frankfurt am Main, Germany. Abstract Book, p. 87.

 

რჩეული პატენტები

• საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის “საქპატენტი”-ს პატენტი: P 5391, გამოგონება, “ლაშქარას ფესვების მაღალმოლეკულური ნაერთების ჯამი და მისი სამკურნალოდ გამოყენება”

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 

გრანტები


Georgian-U.S. Bilateral Grants Program III Science with Societal Impact (Grant N GEB2-3344-TB-06) [ორმხრივი ქართულ-ამერიკული საგრანტო პროგრამა III მეცნიერების ზემოქმედება საზოგადოებაზე (გრანტი # GEB2-3344-TB-06) “A new polymer poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from Symphytum asperum and S.caucasicum and its synthetic monomer: prospective cancer preventive and anti-cancer compounds”, - მკვლევარი •
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (№ ST08/6-469) „ლაშქარას კავკასიური სახეობების ახალი პერსპექტიული სიმსივნის საწინააღმდეგო კოფეინის მჟავას წარმოებული პოლიმერული აგენტების და მათი მონათესავე სინთეზური ნივთიერებების შესწავლა“ - მკვლევარი •
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი-N10/21, „ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერის საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი თანამედროვე - II თაობის მზა წამალთფორმების შემუშავება“- მკვლევარი

 

სალექციო კურსები

1. ზოგადი და არაორგანული ქიმია 2.
ორგანული ქიმია 3.
ანალიზური ქიმია 4.
ანალიზური ქიმია ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდებით 5.
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია

 

განათლება:

1978-1984 წწ -ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ორგანული ქიმია, დიპლომი МВ № 091230
1985-1990 წწ. - დ.ი. მენდელეევის სახ. მოსკოვის ქიმიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტი , ასპირანტურა, ორგანული ქიმიის კათედრა, სპეციალობა - ორგანული სინთეზი

 

კვალიფიკაციები:

სამეცნიერო ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
დისერტაციის თემა: “ 5α-სტეროიდული ამინოსპირტების სინთეზი და თვისებები“
დაცვის ორგანიზაცია: ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხელმძღვანელი : პროფესორი ნ.სუვოროვი
ხარისხის მინიჭების წელი: 17.06.1991 , დიპლომი ХМ № 022834

 

ტრეინინგები

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

 

ჰობი

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრია: 2014-06-06-დან