სპექტრომეტრული მეთოდების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში

ე. ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, გ. ჭირაქაძე

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-35-83-5

ანოტაცია:

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ქიმიის პროფილის სტუდენტთა და მაგისტრანტთათვის.

დამხმარე სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს, მაგისტრანტებს, ასპირანტებსა და ქიმიკოს-მკვლევარებს ორგანული ნაერთების სტრუქტურული კვლევისათვის გამოყენებული ფიზიკური მეთოდების ათვისებაში.

წიგნში განხილულია სპექტრომეტრული მეთოდების (უი-, იწ-, H1-ბმრ- და მას-სპექტრომეტრია) საშუალებით ორგანული ნაერთების სტრუქტურის დადგენა. მასალის თვალსაჩინოებისათვის მოყვანილია მრავალი კონკრეტული ამოცანა. წიგნს ერთვის საცნობარო მასალა ცხრილების სახით, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს სპექტრების ინტერპრეტაციაში.

   ჩამოწერა
  

ორგანული ქიმია. ნაწილი 1

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ელ-ვერსია

გამოცემის წელი: 2009

ISBN: -

ანოტაცია: ორგანული ქიმიის სახელმძღვანელოში შესულია ნახშირწყალბადები. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს.

   ჩამოწერა
  

პოპულარული ლექციები ქიმიაში

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ელ-წიგნი

გამოცემის წელი: 2009-2010

ISBN: -

ანოტაცია: ელ-წიგნი მოიცავს 6 პოულარულ ლექციას ქიმიაში: "რატომ უნდა ვისწავლოთ ქიმია", "XXI საუკუნე და პოლიმერული რევოლუცია", "ფერი, ქიმია, ჩვენ", "როგორ მივიღოთ საწვავი", "ქიმია+აგრონომის=აგროქიმია", "რამდენად საშიშია ოზონი".
ელ-წიგნი შექმნილია ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის "სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის" ფარგლებში.

   ჩამოწერა
  

კრიმინალისტიკური ქიმია

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ელ-წიგნი

გამოცემის წელი: 2011

ISBN: -

ანოტაცია: ელ-წიგნი მოიცავს ქკიინალისტიკური ქიმიის სამ თავს: მიკრონაწილაკები, ბოჭკოები, საღებრები და საღებავები. ელ-წიგნის კოლექციაში ასევე შესულია სალექციო პრეზენტაციები და და სხვა დამხმარე მასალა.

   ჩამოწერა
  

ლექციები ორგანულ ქიმიაში

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ელ-წიგნი

გამოცემის წელი: 2009-2010

ISBN: -

ანოტაცია: ლექციები ორგანულ ქიმიაში წარმოადგენს ელ-წიგნს, რომელიც მოიცავს სალექციო პრეზენტაციებს თეორიულ ორგანულ ქიმიაში. ლექციების კრებულში შესულია: აკლაკები, ალკენები, ალკინები, ალკადიენები, ციკლოალკანები, არენები, ალკანოლები, კარბონილური ნაერთები, მჟავები და მათი ფუნქციური ნაწარმები, ამინები, ჰიდროქსი, ოქსო და ამინო მჟავები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნახშირწყლები - მონო და პოლისაქარიდები, წამალთა დიზაინი

   ჩამოწერა
<< < 1 2 3 4 5 > >>

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას