CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

მალხაზ  რაზმაძესრული პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ფიზიკური ქიმისა და კოლოიდური ქიმიია მიმართულება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
77 კოსტავას ქ. თბილისი 0175

ტელეფონი: (992 32) 22 32 30

მობილური: (995 99) 25 46 06

ელ-ფოსტა: m_razmadze@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

ინფორმაცია მოკლედ

 

დაბადების თარიღი: 03-06-1959

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• მაღალტემპერატურული, არამეტალური, კომპოზიტური მასალების ქიმია და ტექნოლოგია;
• მინისა და მინანქრების ქიმია და ტექნოლოგია;
• კოლოიდური ქიმია. მინანქრის სუსპენზიების რეოლოგიური თვისებები;
• კოლოიდური ქიმია. ორმაგი ელექტრული შრე და მისი ჩამოყალიბება მასუსპენზირებელი დანამატების გარეშე;
• ბირთვული რეაქტორების ქიმია და ფიზიკა.

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  63   (მათ შორის სტატიები: 21,   თეზისები: 16,   წიგნები: 12,   პატენტები: 11)

 

რჩეული სტატიები

• მ.რაზმაძე, ა.სარუხანიშვილი. მინისწარმოქმნა Na2O-Mo(W)O3-B2O3-SiO2 სისტემაში და მიღებული მინების ზოგიერთი თვისებები. მინის ფიზიკა და ქიმია, ტ.13, #3, 1987(რუს);
• მ.რაზმაძე. მოლიბდენ და ვოლფრამ შემცველი მინანქრები და მათი უთიხო შლიკერების რეოლოგიური თვისებები. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი, ლენინგრადის ტექნოლოგიური ინსტტიტუტი, 1988(რუს);
• A.Sarukhanishvili, M.Razmadze, V.Gordeladze. Clay-free Enamelling Slip-casting materials and their Practical Aplications. The Vitreous Enameller Journal, Summer’1990,v.41,#2, Welington, England;
• M.Razmadze, A.Sarukhanishvili. Reologia Di Torbide Senza Argilla. Smalto Porcellanato, Anno XLV, 2, Maggio/Agosto 2003 (It.)
• Sh.Abramodze, G.Kiknadze, M.Razmadze and ect. Some Safety Problems of Low-Power Nuclear Facilities to be Installed in the Tank of Decommissioned IRT-M Reactor of the Institute of Phisics, Georgian Academy of Sciences. The Scientific Journal of the Georgian Academy of Sciences “Moambe”, 171, #2, p.264-267, 2005.
• ე.ელიზბარაშვილი, ი.ლომაძე, მ.რაზმაძე. უმაღლეს სასწავლებლებში კომპიუტერული ტესტების შემქმნელი ახალი პროგრამა. სტუ-ს შრომები, #1(467), გვ. 84-87, 2009(რუს.)
.

 

რჩეული თეზისები

• ა.სარუხანიშვილი, თ.ჭეიშვილი, მ.რაზმაძე და სხვ. მთის ქანებისა და წარმოების ნარჩენების ბაზაზე დაბალტემპერატურული გამოწვის მრავალდანიშნულების მქონე მინანქრების სინთეზი. სსრკ-ს საკავშირო მუშა თათბირის თეზისები, თბილისი, 1983 (რუს);
• ა.სარუხანიშვილი, მ.რაზმაძე. რთული შედგენილობების მინანქრების კაზმებში მინისწარმოქმნის პროცესების შესწავლა თერმიული ანალიზის გამოყენებით. თერმიული ანალიზის მე-9 საკავშირო კონფერენციის თეზისები, უჟგოროდი, 1985 (რუს);
• A.Sarukhanishvili, M.Razmadze, V.Gordeladze. Clay-free Enamelling Slip-casting materials and their Practical Aplications. (Report) 15th International Enamellers Congress, Praguy, 1989. (Eng);
• M.Razmadze, A.Sarukhanishvili. Rheology of Clay-free Slips on the Base Molibdenum and Tungstem Containing Enamel Frits. (Report) 19th International Enamellers Congress, Venezia, 2001. (Eng)
• Sh.Abramodze, G.Kiknadze, M.Razmadze and ect. On the Decommissioned IRT-3M Research Reactor in Georgia. International Atomic Energy Agency, SCIENTIFIC MEETINGS, p.76, Santiago, Chile, 2003.

 

რჩეული პატენტები

• ა.სარუხანიშვილი, ვ.პავლოვა, მ.რაზმაძე და სხვ. მინანქარი საიუველირო მეტალებისათვის. სსრკ საავტ. მოწმობა #935487, 1982;
• მ.რაზმაძე, ა.სარუხანიშვილი, ი.კაზანოვი. მინანქრის შლიკერი. სსრკ საავტ. მოწმობა #1525124, 1989;
• მ.რაზმაძე, ა.სარუხანიშვილი. მინანქრის შლიკერი. სსრკ საავტ. მოწმობა #1615159, 1990.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

• მ.რაზმაძე, ნ.აბულაძე. კოლოიდური ქიმია. ზედაპირული მოვლენები. 2009;
• მ.რაზმაძე, ნ.აბულაძე. კოლოიდური ქიმია. დისპერსული სისტემები. 2009;
• მ.რაზმაძე, ნ.აბულაძე. კოლოიდური ქიმია. ტესტები. 2009;
• ლაბორატორიულ სამუშაოთა კრებული ფიზიკურ ქიმიაში. 1989.

 

გრანტები

• საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტა¬მენტის მიერ 1997-1999 წწ. დაფინანსებულ 3 გრანტში (მათგან ორი შესრულდა სტუ-ში, ერთი კი კავკასიის გეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში);
• საქართველოს აკადემიის ე.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის ISTC-ს გრანტში #G-409;
• საქართველოს აკადემიის ე.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი კვლევების ცენტრის მიერ შესასრულებელი, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) პროექტი GEO/3/002 2005-2006;
• ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) გრანტში “Dismantling of external technological system of the low-temperature complex of decommissioned IRT-M Nuclear Reactor”, პროექტი GEO/3/004, 2009-2010;
• უკრაინის საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო-საპარტნიორო გრანტი P #417 “Enhance Georgian “Reachback” Capability for Response on Difficult Radiation Alarms on Georgian Borders”, 2009-2010 . ამერიკული მხრიდან პარტნიორები არიან “US Department of Energy, Global Initiatives for Proliferation Prevention (GIPP)” და “Los Alamos National Laboratory”.

 

სალექციო კურსები

• კოლოიდურ ქიმიაში
• ფიზიკურ ქიმიაში
• ქიმიური იარაღის გაუვრცელებლობის კონტროლზე

 

განათლება:

1981-84 წწ. - სპი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (ასპირანტურა)
1976-81 წწ. - სპი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი

 

კვალიფიკაციები:

“მოლიბდენ და ვოლფრამ შემცველი მინანქრები და მათი უთიხო შლიკერების რეოლოგიური თვისებები”. ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი დავიცავი 1988 წელს ქ. ლენინგრადის მენდელეევის სახ. ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფ. არჩილ სარუხანიშვილი

 

ტრეინინგები

• აშშ ენერგიის დეპარტამენტის (DOE), აშშ-ს ბირთვული უშიშროების ნაციონალური ადმინისტრაციისა (NNSA) და აშშ-ს ბირთვული გაუვრცელებლობის დაცვის ოფისის პროგრამა "ბირთვული, ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის ექსპორტის კონტროლი"
• აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტის დაცვის მეორე ხაზის, წყნარი ოკეანის ჩრდილოდასავლეთის ნაციონალური ლაბორატორიისა და საქართველოს სასაზღვრო დაცვის პროგრამა: "რადიაციის გამოვლენის და მასზე რეაგირების სწავლება"
• სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის“ (აშშ).

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10

 

 

 

 

  უკან დაბრუნება

  წევრები

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას