კანონი | განსაზღვრება |  წესი  |  ტერმინი  |  არ არის განსაზვრული


აბრინი

აბსოლუტური ასიმეტრიული სინთეზი

ალდერის წესი